Tarptautinio projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ sėkmė bei prasmė

Dr. Asta Tamušauskaitė
,
Kauno l.-d. „Linelis“ direktorė
Dr. Rolandas Bulotas
,
Kauno l.-d. „Vilnelė“ direktorius

Įgyvendinant tarptautinį „eTwinning” projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ („International project for schools and VDU „The world universities to schools“), kurio kūrėjai bei partneriai yra Kauno rajono Juozo Lukšos gimnazija (koordinatorė dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, anglų kalbos mokytoja), Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ (koordinatorė Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė Dr. A. Tamušauskaitė) bei Vytauto Didžiojo universiteto užsienio kalbų katedra (koordinatorė VDU Užsienio kalbų instituto direktorė prof. Vilma Bijeikienė), vykdome kryptingas integruotas tinklaveikos ir e-partnerystės veiklas Lietuvoje su darželiais, mokyklomis, gimnazijomis, progimnazijomis, meno mokyklomis, profesiniais centrais. Projektas „įtraukia“ į kalbų, meno bei kultūros mokymąsi iš užsienio studentų daugiau kaip 60 Lietuvos bei Europos darželių, mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, meno mokyklų, profesinių centrų ugdytinių.

 

Inovatyvus projektas sėkmingai bei darniai vykdomas nuo 2019 m., turi kontekstualumą bei tęstinumą, apima renginius vaikams, renginius bei kvalifikacinius mokymus vadovams, mokytojams bei specialistams; tarptautines konferencijas. Yra akredituotos 3 kvalifikacijos programos (programų rengėja – projekto koordinatorė dr. A. Tamušauskaitė), kurios įgyvendinamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Projektas yra laimėjęs 3 apdovanojimus – 2 „eTwinning“ kokybės ženklelius (Kauno rajono J. Lukšos gimnazija ir Kauno lopšelis-darželis „Linelis“) bei apdovanojimą konkurse „Europos kalbų dienos 2020 m.“ (Kauno rajono J. Lukšos gimnazija, koordinatorė dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė). Apie kokybišką, progresyvų, inovatyvų švietimo projektą kaip sėkmės pavyzdį ir jo vykdomas veiklas 2020 m. rašyta Kauno savivaldybės puslapyje, Vytauto didžiojo universiteto puslapyje, Kauno leidinyje „Kauno alėja“ . Projekto pristatymo filmas įvertintas Europos komisijos organizuotos tarptautinės konferencijos „Europos kalbų dienos 2020“ sertifikatu – CERTIFICATE OF PARTICIPATION Online conference on Education begins with language – a comprehensive approach to the teaching and learning of language. 2020 rugsėjo 28 d. vykusioje vaizdo konferencijoje „Europos kalbų dienos 2020“ buvo demonstruojami Europos kalbų konkurso projektai. Minėtas „eTwinning“ projektas tarptautinėje konferencijoje buvo vienintelis, atstovavęs Lietuvai

 

Viena iš prasmingų bei aktualių 2021 m. veiklų – respublikinė prevencinė edukacija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021“, kurią inicijavo du Kauno lopšeliai-darželiai „Vilnelė“ ir „Linelis“. Edukacijos vadovai: Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, „eTwinning“ tarptautinio projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ koordinatorė, Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktorius dr. Rolandas Bulotas. Edukacijos mokymo(si) ir patirčių sklaidos partneris – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

 

Prevencijos tikslas – siekti geriausių rezultatų vaiko teisių apsaugos srityje. Prevencinė edukacija aktuali, nes augdami vaikai turi žinoti savo teises ir pareigas, mokėti nepažeisti kitų vaikų bei suaugusiųjų teisių. Svarbu nepamiršti ir to, kad šiandien vaikai laikomi visaverčiais teisės subjektais, turinčiais savarankiškas teises ir pareigas. Tačiau neturėtume užmiršti, kad vaiko teisių įgyvendinimas ir jų interesų apsauga pirmiausia priklauso nuo asmenų, morališkai ir teisiškai įpareigotų užtikrinti jų realizavimą: pedagogų, tėvų, globėjų (rūpintojų), kitų šeimos narių. Todėl visą gegužės mėnesį projekto nariai vykdė prevencines veiklas vaikams, ugdančias toleranciją bei atsakomybės jausmą, organizavo integruotas socialines, menines, pažintines veiklas, supažindinančias vaikus su jų teisėmis bei pareigomis. Vaikai sužinojo, kad turi šias teises – į šeimą, svajones, nerūpestingą vaikystę ir pan., o taip pat ir šias pareigas – rūpintis sveikata, pavaduoti tėvus, mokytis, gerbti draugus ir t. t.

 

Prevencinės edukacijos metu mokytojai sukūrė saugią edukacinę bei mokymo(si) aplinką, kurios metu kiekvienas vaikas galėjo laisvai išsakyti savo mintis bet kokiu klausimu. Analizuodami problemas, vaikai išsakė savo pažiūras ir nuomonę apie savo teises ir pareigas. Įvertindami savo ir kitų žmonių elgesį, vaikai atvėrė savo dvasinį pasaulį, formavo pasaulėžiūrą.

 

Edukacinės prevencijos veiklų vaikams rezultatas – visos veiklos, jų aprašymai, vaikų mintys bei atradimai sugulė virtualioje knygoje, kuriai sukurtas ir QR kodas. Taip pat yra sukurtas ir filmas su prevencinės edukacijos veiklų aprašais, vaikų atradimais bei mintimis.

Inovatyvaus bei sėkmingo projekto moksliniai bei praktiniai pranešimai, patirtys ir veiklos vaikams bus pristatytos rudenį Kauno kvalifikacijos centre tarptautinio projekto 3-iojoje konferencijoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.