Tarptautiniai projektai ir programos: jų įtaka ugdymo kaitai

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

Balandžio 25 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko konferencija-forumas „Tarptautiniai projektai ir programos: jų įtaka ugdymo kaitai“. Renginyje dalyvavo 40 pedagogų iš Kelmės miesto ir rajono bei 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš 2 Kauno miesto lopšelių-darželių.

 

Susirinkusiuosius trumpa muzikine programėle pasveikino „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio priešmokyklinės „Žiogelių“ grupės ugdytiniai. Konferencijoje buvo pristatyta 15 žodinių ir 8 stendiniai pranešimai. Pranešėjai savo pasisakymuose pabrėžė, kad projektinė veikla, grįsta tarptautine partneryste, daro didelį poveikį mokyklos veiklos tobulėjimui ir kaitai per ugdymo proceso dalyvius – pedagogus ir ugdytinius. Pasisakiusieji pažymėjo, kad siekiant kokybės per ugdymo turinio paįvairinimą pastebima ir labai aktuali yra nuostatų kaita: mokytojai tampa atviresni pokyčiams ir inovacijoms. Naujos žinios apie mokymo metodus, profesinių kompetencijų tobulinimas, tėvų įtraukimas į projektines veiklas motyvuoja visus ugdymo proceso dalyvius labiau domėtis nagrinėjamu dalyku, ieškoti būdų, kaip patraukliai organizuoti darbą, skatina tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdytinių lyderystę ir taip daro įtaką ugdymo proceso kaitai ir ugdytinių pasiekimams. Ne vienas pranešėjas pastebėjo, kad įgyvendinant projektą išryškėja stipriosios ir tobulintinos įstaigos pusės, pedagogų motyvacija arba jos trūkumas tobulinti profesines kompetencijas.

 

Kadangi ugdymas prasideda jau ikimokyklinio ugdymo įstaigose – lopšeliuose-darželiuose ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, labai svarbus yra šių ugdymo įstaigų požiūris į ugdymo turinio kaitos galimybes ir jų taikymą praktikoje. Tai tikriausiai yra esminė priežastis, dėl kurios vis daugiau ikimokyklinių įstaigų ieško galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Tarptautinis projektas ir bendradarbiavimas su užsienio kolegomis suteikia išskirtinę galimybę praplėsti asmeninį ir profesinį akiratį, pažinti kitų šalių tradicijas, ugdymo įstaigų praktikas ir veiklos metodus.

Pranešimus pagyvino nuotraukos ar filmuota medžiaga iš projektinių veiklų ar vizitų pas partnerius. Per konferenciją-forumą išsakytos mintys ir pristatyta medžiaga patvirtino, kad tarptautinė projektinė veikla atveria naujas galimybes koreguoti ugdymo turinį pagal kiekvienos ugdymo pakopos gaires. Pranešėjai, projektų įgyvendinimo patirties turintys pedagogai, ragino kolegas nebijoti pokyčių, imtis iniciatyvos ir įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą, pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis.

Konferenciją-forumą organizavo „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis ir Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.