Tarpinstitucinis meninio (muzikinio) ugdymo pedagogų bendradarbiavimas, taikant projektų metodą

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo svarba

 

Muzikos poveikis visiems mums yra neabejotinas. Muzika padeda atsipalaiduoti, įveikti stresą, pasikrauti energijos, teikia malonias emocijas – galima sakyti, prisideda prie mūsų sudėtingo gyvenimo harmonizavimo ir įprasminimo. Kaip nurodo V. Aleksienė (2010), muzika – neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, savitas žmonių bendravimo būdas ir procesas, kuris būtinas kiekvieno žmogaus sveikatai, bendrystei ir gerovei. Džiugu, kad pastaruoju metu vis daugiau dėmesio yra skiriama ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikiniam ugdymui vystyti ir skatinti. Šiandieną neabejojama muzikinio ugdymo nauda asmenybės raidai. Muzika ir kiti menai prisideda prie vaiko fizinės, emocinės, psichologinės raidos. Ankstyvasis muzikinis lavinimas daro ženklią įtaką vaiko gyvenimui, jo vertybių sistemos formavimui. Vaikai, lankantys muzikinius užsiėmimus, muzikuojantys, dainuojantys, dalyvaujantys įvairiuose meniniuose (muzikiniuose) projektuose, pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, yra motyvuoti, pasižymi tikslesne koordinacija, atmintimi, yra labiau pasitikintys savimi, psichologiškai ir emociškai atsparesni.

Tarpinstitucinio ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimo aktualumas. Tinklų kūrimas

 

Šiuolaikinio pasaulio primesta sparti kaita reikalauja modernaus požiūrio ne tik į aplinką, kurioje mes veikiame, bet ir į pačius save. Turime tapti atviri nuolatiniam mokymuisi, savo kompetencijų plėtojimui, netgi savo požiūrių, įsitikinimų ir vertybių peržiūrai. Tokiu būdu visi esame įtraukti įtakiosios modernybės kultūros srauto (Bauman, 2015). Užsienio šalių patirtis rodo, kad pačių institucijų kuriami regioninio bendradarbiavimo tinklai leidžia šioms bendruomenėms tobulėti, siekti darnos ir tvarumo. Bendradarbiavimas skatina dalytis patirtimi, analizuoti veiklą, ieškoti naujų kolegialių sprendimų. Tarpinstituciniai projektai ikimokyklinio ugdymo įstaigoms – reali galimybė tapti besimokančiomis organizacijomis, siekiančiomis tokių besimokančios organizacijos rodiklių, kaip nuolatinis mokymasis, gerosios praktikos sklaida, naujų ir įdomesnių mokymosi formų naudojimas darbe su ugdytiniais. „Muzikinio spektro“ projektas (2022), įgyvendintas trijų Vilniaus lopšelių-darželių muzikos pedagogų iniciatyva, gali būti vertinamas kaip graži iniciatyva, leidžianti peržengti institucinio ugdymo ribas, skatinanti tarpinstitucinių ryšių plėtotę ir inovacijų sklaidą.

Ikimokyklinių įstaigų pedagogų bendradarbiavimas taikant projektų metodą

 

Projektų metodo taikymas ikimokyklinio ugdymo praktikoje ne tik papildo ir praplečia tradicinio ugdymo galimybes, bet ir sudaro prielaidas įgyvendinti holistinio ugdymo nuostatas, įgalinančias atskleisti iniciatyviąją vaiko asmenybės pusę. Tokia veikla vaikams yra artimesnė, įdomesnė ir prasmingesnė, nes ugdymo turinys yra siejamas su asmenine vaikų patirtimi, konkrečiais poreikiais ir interesais. Projektinis ugdymas ne tik leidžia užtikrinti veiksmingesnę integraciją, bet ir įgalina pedagogą lanksčiau ir veiksmingiau taikyti inovatyvius ugdymo metodus. Tokiu būdu, kaip teigia mokslininkai (Gražienė, 2021), sumažinamas atotrūkis tarp ugdymo turinio ir vaikų interesų; suartinamas ir suvienijamas institucinis ir realus vaiko gyvenimas; ugdytiniai skatinami ieškoti sąsajų ir priežastinių ryšių tarp reiškinių, juos pajusti ir suprasti; vyksta kontekstinis ugdymas, kurį galima apibūdinti kaip kultūrinę integraciją (kaip priešpriešą dalinei arba situacinei integracijai): svarbi tampa kasdienė rutina, kasdieniai įpročiai, santykiai su žmonėmis; taip pat svarbūs tampa susitarimai, tradicijos, ritualai.

 

Paminėtini šie Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos iniciatyva įgyvendinti projektai: „Skambantys linkėjimai“ (2021), skirtas Šeimos dienai paminėti; meninio ugdymo mokytojų autorinių dainų rinkinys vaikams „Pagauk debesį“ (2022); etnokultūrinis projektas „40-ies paukščių giesmė“ (2022), skirtas paukščių sugrįžtuvėms paminėti, taip pat ikimokyklinių įstaigų vykdomi projektai: respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinis-meninis projektas „Skirtukas knygai“ (2022); respublikinis projektas „Muzikinė mandala“(2020); respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok“ (2022).

 

Naujausias projektų metodo įgyvendinimo pavyzdys – jungtinis trijų Vilniaus ikimokyklinių institucijų (Vilniaus miesto lopšelių-darželių „Pasaka“, „Giraitė‘ ir „Molinukas“) meninis edukacinis projektas „Muzikinis spektras“, skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniams gebėjimams ugdyti(s), muzikai pažinti ir atlikti, muzikiniams įspūdžiams kaupti, tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. Įgyvendinant projektą, taikyti šie metodai: aktyvaus muzikos klausymo būdas – muzikiniai žemėlapiai, muzikos judesio raiška pagal R. Labano metodą, pedagogų bendruomenės spektaklis vaikams, kūrybinės užduotys, viktorinos. Veiklos organizuotos įgalinant vaiką praktiškai veikti muzikinėje aplinkoje. Pačių pedagogų kurtos ir projekte naudotos metodinės priemonės yra orientuotos į novatoriškumą ir vaiko poreikių ir smalsumo tenkinimą.

 

Projektas įgyvendintas šių metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Jame dalyvavę vaikai atrado, sužinojo ir praktiškai išbandė įvairius muzikavimo būdus ir galimybes ugdyti(s) muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, jie patyrė džiugių emocijų, ilgam išliekančių muzikinių įspūdžių.

Sustiprėję ryšiai tarp bendruomenių, smagios emocijos, vaikų pasiekimai, palankus tėvelių ir vaikų vertinimas skatina tęsti tai, ką pradėjome, ir kitais metais. Atsiverkime patys ir atraskime kitus. Dalykimės ir dalykime. Siekime, kad mūsų vaikai turėtų galimybę patirti meninio pažinimo ir kūrybos džiaugsmą.

 

Naudoti šaltiniai:

Aleksienė V. (2010). Muzikos terapijos taikymas socialiniame darbe. Vilnius: VPU leidykla.

Bauman, Z. (2015). Kultūra takiojoje modernybėje. Vilnius: Apostrofa.

Gražienė V. ir kt.(2021). Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje.

 

Jolanta Sukovienė

VDU Muzikos akademijos lektorė, Vilniaus l.-d. „Molinukas“ meninio ugdymo mokytoja

Gražina Makelienė

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkė, Vilniaus l.-d. „Giraitė“ meninio ugdymo mokytoja

Ugnė Kriščiūnienė

Vilniaus l.-d. „Pasaka“ direktorė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *