Švietimo įstaigos pasirengusios taikyti LEAN vadybos metodus

Audronė Puišienė

Penkios Kretingos rajono švietimo įstaigos – mokykla-darželis „Žibutė“, lopšelis-darželis „Pasaka“, Kurmaičių pradinė mokykla, Simono Daukanto progimnazija ir Darbėnų gimnazija – dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „LEAN modelio diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“, kurio esminis tikslas – pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

 

Mokymų paslaugas projekto dalyviams teikia uždarosios akcinės bendrovės „Gooliver“ suburta lektorių komanda: Mantas Litvinas, Eimantas Sinkevičius ir Dainius Urbanavičius, projekto konsultuojančios mokyklos teisėmis dalyvauja ir Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.

 

„Konsultuojanti mokykla pasidalys patirtimi, kaip jai sekėsi pritaikyti LEAN metodus, kurių jie išmoko dalyvaudami kitame Europos Sąjungos finansuojamame projekte“, – projekto vadovė Kretingos mokyklos- darželio „Žibutė“ direktorė Snieguolė Bružė pasidžiaugė, kad rugsėjį gyvai ir nuotoliniu būdu jau prasidėjo intensyvūs darbuotojų mokymai ir konsultacijos.

 

Projekto vadovė paaiškino, kad visų įstaigų projekto dalyvių darbuotojams mokymai vyksta tik ik nuotoliniu būdu, o konsultacijos gyvai ir per nuotolį rengiamos kiekvienai mokymo įstaigai atskirai.

Kas yra LEAN sistema?

 

Mokymus vedančios bendrovės atstovai paaiškino, kad LEAN sistema yra nuolatinio organizacijos tobulinimo sistema, kuri pradėta taikyti gamybos sektoriuje, tačiau jos vadybos įrankiai yra tokie universalūs, kad netruko persikelti į kitus sektorius, taip pat – ir švietimo įstaigas. LEAN dėmesio centre – sukurti daugiau vertės tėvams, vaikams, visuomenei ir atsisakyti kasdienių veiksmų, kurie nesukuria vertės, švaistymo.

 

Pedagogai dažnokai prabyla, kad jiems vis mažiau lieka laiko tiesioginiam darbui su vaiku. LEAN gali padėti surasti sprendimus, kaip efektyviau atlikti su ugdymu nesusijusias veiklas, kaip užsiėmimo metu sutelkti kuo daugiau dėmesio vaikams, naikinant vertės nekuriančias veiklas, įvedant patobulinimus, sprendžiant įsisenėjusias problemas, bendradarbiaujant komandoje ir keičiantis gerąja praktika.

 

Patys mokyklų vadovai teigė, kad LEAN sistema, jų supratimu, – tai metodų, praktikų, sistemų, įrankių rinkinys, skirtas sukurti kaip galima daugiau vertės klientui, išnaudojant kuo mažiau išteklių arba resursų. „Turime galvoti apie vertės kūrimą tiek vaikams ir jų tėvams – kaip mūsų klientams, tiek savivaldybei, kaip įstaigos steigėjui, tiek vienas kitam – kaip įvairių vidinių procesų dalyviams. Kiek švietimo įstaigose mūsų veiksmų yra nukreipta į vertės kūrimą? LEAN vadybos sistemos tikslas ir yra identifikuoti švietimo įstaigoje vertės nekuriančius procesus ir juos eliminuoti. Taip mes galėsime daugiau laiko skirti vertės kūrimui – vaikų ugdymui“, – projekto partnerių mokyklų vadovų mintis perteikė S. Bružė.

Įgytą patirtį taikys tiesioginiame darbe

 

Per mokymus jų dalyviai mokosi LEAN sistemos vadybos įrankių. Vienas jų – rytinių susirinkimų organizavimas, arba Asaichi, kuris pasižymi savo reguliarumu (kas savaitę), trumpumu (paprastai iki 15 min). Per šiuos susitikimus vizualiai lentoje pateikiami komandos tikslai, rodikliai, pasiekimo progresas, iniciatyvos, iškylančios problemos ir jų sprendimo progresas, komandos laimėjimai. Asaichi susitikimai sutelkia komandą bendram tikslui, stiprina organizacijos gebėjimą sistemingai, remiantis faktais ir duomenimis, kasdien stebėti, valdyti ir reaguoti į su ugdymo kokybe susijusias problemas.

 

Problemų sprendimas LEAN vadybos sistemoje užima labai svarbią vietą – nebijodama įvardyti problemų, įstaigos ar įmonės bendruomenė eina organizacijos tobulinimo link. Kaip tas problemas spręsti, padeda kitas LEAN vadybos įrankis – PDCA, arba standartizuotų žingsnių sistema nuo problemos nustatymo, jos priežasčių analizės, sprendimo pasirinkimo ir jo įgyvendinimo iki rezultatų įvertinimo ir pasiekimų plėtros.

 

Taip pat mokomasi Kaizen Teian, arba nuolatinio tobulėjimo, metodikos, kuri skirta visų pedagogų įsitraukimui į organizacijos tobulinimą. Paprastai įstaigose tam sukuriama idėjų ar problemų dėžutė, kur bet kuris darbuotojas gali iškelti problemą ar pasiūlyti sprendimą. Visas idėjas komanda periodiškai aptaria, įgyvendina, atšvenčia įgyvendintas idėjas. „Ne kartą stebėjome, kaip tokios sukurtos sistemos darbuotojus priverčia kitaip pasižiūrėti į savo atsakomybę nuolat teikti pasiūlymus ir spręsti problemas bendradarbiaujant, pasitikint vienas kitu, eksperimentuojant“, – teigė UAB „Gooliver“ atstovai, akcentuodami, kad vykdant projektą LEAN konsultantai ne tik supažindina su Asaichi, PDCA, Kaizen Teian vadybos įrankiais, bet ir skiria praktines užduotis komandose.

 

Projekto naudą įvardiję mokyklų vadovai tikino, kad, taikant Asaichi, jie ir pedagogai išmoks vertinti savo veiklą naudodami konkrečius rodiklius, padės kiekvienam suprasti, kaip jam sekėsi atlikti užduotis, kokių rezultatų pasiekė. „Pagrindinis tikslas – greitai kelti problemas, ir tai daryti ne emocijomis, ne nuotaikomis, bet labai konkrečiais pamatuojamais rodikliais, neatidėliojant reaguoti į netinkamus rezultatus“, – kolektyvinę nuomonę išreiškę projekto dalyvių mokyklų vadovai pripažino, kad vertės nekuriančių veiklų yra kiekvienoje darbo vietoje ir Kaizen – darbuotojų įsitraukimo metodas – kiekvieną darbuotoją paskatins gerinti savo darbo procesą, siūlyti ir įgyvendinti patobulinimus. Kalbant apie PDCA – kompleksinių, sudėtingų problemų sprendimo metodą – mokyklų vadovai pripažino, kad šis metodas įpareigoja labai gerai susiplanuoti savo veiklas, aiškiai įsivardinti problemas, jas spręsti ir stebėti, matuoti rodiklių pokytį. Tarkime, taikant PDCA, šiuo metu lopšelyje-darželyje „Pasaka“ sprendžiama komunikacijos ir grįžtamojo ryšio problema.

Turės įtakos motyvacijai

 

Mokymų lektorių teigimu, LEAN metodika yra neatsiejama nuo visų darbuotojų, taip pat ir mokytojų skatinimo kasdien patobulinti savo aplinką ir veiklą, atsakomybės prisiėmimo, bendradarbiavimo, vadovų rolės organizacijos kultūros pokytyje.

 

Mokytojų motyvacija kyla sulig tikėjimu, kad jų keliamos idėjos ir pasiūlymai yra svarbūs, į juos atsižvelgiama, kartu įgyvendinama, ir tai daroma sistemingai, rūpestingai. Kiekvienas darbuotojas jaučiasi galįs keisti organizaciją ir keistis pats. Netrukus tai pastebi ir mokiniai, nes jiems svarbus mokytojo entuziazmas, besimokanti organizacija.

 

Yra kitų švietimo įstaigų pavyzdžių, kur ne tik mokytojai, bet ir mokiniai įtraukiami į idėjų ir problemų kėlimą, sprendimų ieškojimą. Tokiu būdu sukuriama labai stipri mokyklos bendruomenė, susitelkusi bendram tikslui – pagerinti ugdymo kokybę ir rezultatus.

 

Projekte dalyvaujantys mokyklų vadovai prisipažino nuoširdžiai besiviliantys, kad tai, ko projekto partneriai mokosi ir jau bando taikyti, turės išliekamąją vertę ir ateityje. Svarbu, kad tai būtų natūralus procesas, be kurio neįsivaizduojama įstaigų veikla. „LEAN nėra baigtinis procesas. Tie, kurie pradedame eiti šiuo keliu, suprantame, kad tai – nuolatinis, kultūrinis procesas. Kaip jis vyks, kokią vertę sukurs, priklauso tik nuo mūsų pačių iniciatyvos“, – apibendrino S. Bružė, kuri kartu su kolegėmis yra nusiteikusi įgyta patirtimi, gerąja praktika dalytis su kitais.

 

Su projekto viešuosius pirkimus laimėjusia ir mokymus vedančia UAB „Gooliver“ sutartis buvo pasirašyta 2021 m. balandžio mėn. Mokymai prasidėjo 2021 m. gegužės mėn. Projekto pabaiga numatoma 2022 m. balandžio 8 d.

 

Svarbiausios veiklos: LEAN, arba lygiavertės sistemos įvadiniai mokymai – dalyvavo po 20 darbuotojų iš kiekvienos įstaigos; susirinkimų ir problemų kėlimo metodologijos (Asaichi), problemų sprendimo metodologijos (PDCA), visų darbuotojų įtraukimo patobulinimo idėjų metodologijos mokymai – bus apmokyta po 2 vidinius metodo ekspertus, kurie mokys kitus darbuotojus, koordinuos metodo įgyvendinimą įstaigoje; konsultacijos LEAN arba lygiavertės sistemos ir šios sistemos trijų metodų diegimo klausimais – tiekėjai konsultuos visų įstaigų vidinius ekspertus dėl metodų pritaikymo praktinėje veikloje; vidinių ekspertų sertifikavimas – bus sertifikuota 30 darbuotojų; mokymų medžiagos ir rekomendacijų, kurios būtų toliau naudojama vidiniams mokymams ir LEAN arba lygiavertės sistemos diegimui, parengimas – šį darbą atliks UAB „Gooliver“.

 

Projektas „Lean modelio diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo, projekto vertė – 115 032,72 Eur.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.