Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

Ugdymo įstaiga, namai, tėvai ir bendruomenė yra puikūs „įrankiai“, padedantys vaikams koreguoti kasdienio gyvenimo įpročius, ugdant sveikos gyvensenos pagrindus ir didinant fizinį aktyvumą.

 

Gruodžio 6 d. pakvietėme ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, vadovus, pagalbos vaikui specialistus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti diskusijoje „Sveikatos ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje“. Diskusijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi apie vaikų fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Diskusijos pradžioje buvo išklausyti du pranešimai: organizatoriai – Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ atstovės (Raimonda Gečienė, Rūta Laucytė, Reda Ponelienė) – pasidalijo sveikatinimo projekto „Nykštukų sveikatos ABC“ įgyvendinimo patirtimi, Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ komanda (Rasa Baltrūnienė, Zita Šuplevičienė, Inesa Vietienė) pristatė „Vyturėlio“ sėkmės istoriją įgyvendinant ilgalaikius sveikatinimo projektus.

 

Savivaldybių remiamų sveikatinimo projektų įgyvendinimas – viena sveikatos ugdymo(si) veiklų ikimokyklinėse įstaigose. Per diskusiją vaikų sveikata suinteresuotos grupės diskutavo apie komandinio darbo svarbą (pedagogų, pagalbos vaikui specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, tėvų įsitraukimą ir bendrą veiklą). Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Renata Jarašūnienė, remdamasi pastarųjų metų statistika, kėlė klausimą, ką instituciniu lygmeniu darome ne taip, kad vaikų sveikata prastėja, nors įgyvendinamos įvairios sveikatinimo programos, projektai ir pan. Kaip vieną iš priežasčių diskusijos dalyviai įvardijo nepakankamą tėvų (globėjų) įsitraukimą stiprinant vaikų sveikatą, propaguojant sveiką gyvenseną. Siūlyta ieškoti alternatyvų, kaip paskatinti tėvus labiau domėtis vaikų sveikata. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų mitybos organizatorė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Daunienė pasidalijo patirtimi, kaip, atrodytų, visiems žinomą renginį – vaisių kokteilių arba sulčių ragavimą – padaryti patrauklesnį: šeimos buvo kviečiamos gaminti glotnučių.

 

Diskusijoje aptarta ir ikimokyklinukų fizinio aktyvumo skatinimo ir įvairinimo veikla. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ atstovės – auklėtoja Kristina Vertelienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Šulcienė – dalijosi patirtimi apie organizuotą „Marsiečio“ mankštą, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Želionienė siūlė kartu su vaikais išmėginti „Brain Breaks“ treniruotes, Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ atstovės – auklėtoja Jūratė Povilaitienė, judesio korekcijos mokytoja Indrė Jurgaitienė – pristatė galimybę per mankštą ir kūno kultūros užsiėmimus panaudoti antrines žaliavas ir iš jų pasigamintą sporto inventorių.

 

Apibendrinus diskusijos dalyvių pasisakymus, išskirtos tokios vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo galimybes ikimokyklinėje įstaigoje:

  • kasdienis ugdymo(si) procesas, į kurį integruojamas sveikatos ugdymas;
  • tėvų į(si)traukimas į sveikatos stiprinimo veiklas;
  • pagalbos vaikui specialistų (logopedo, judesio korekcijos mokytojo, socialinio pedagogo ir kitų) dalyvavimas stiprinant vaiko sveikatą;
  • smurto ir patyčių prevencija;
  • tarpinstitucinis bendradarbiavimas (gerosios patirties sklaida, idėjų pritaikymas įstaigoje, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikla įstaigoje);
  • dalyvavimas sveikatinimo programose, projektuose, trumpalaikėse akcijose ir iniciatyvose.

 

Danguolė DARGIENĖ

Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ direktorė

Reda PONELIENĖ

Pavaduotoja ugdymui

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.