Stipriname visų ir kiekvieno mokinio kokybišką mokymąsi pamokose

Vincas Tamašauskas
,
seminarų lektorius, laisvasis mokytojas ekspertas

Gera ir gerai suplanuota pamoka lemia švietimo paslaugų kokybę, mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus. Šiuolaikiniams mokiniams reikalingi mąstantys, savikritiški, kūrybingi, nebijantys iššūkių ir naujovių mokytojai, suprantantys, kad šiuolaikinis mokinys kitoks, kad jis negali mokytis mechaniškai, kad jam itin svarbi sąsaja su gyvenimo praktika, motyvacija, individualia pažanga. Juk šiandien itin aktualu tobulinti pasiekimų vertinimo gebėjimus, t. y. vertinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Pamokos vadyba

 

Kaip siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos? Šiuolaikiškos pamokos vadyba šiandien aktuali kiekvienai mokyklai, kiekvienam mokytojui, net mokiniui. Pamokos planavimas yra mokytojo rūpestis ir atsakomybė, jam reikia žinoti pagrindinius pamokos komponentus ir jų funkcijas, juos visus išradingai ir kūrybingai panaudoti pamokoje.

 

Mes daug dėmesio skiriame mokinių mokymo(si) stilių ir gabumų reikšmei, jų nustatymui, mokymosi uždaviniams, jų formulavimui, pamokos struktūrai, mokinių mokymosi motyvacijai. Aptariame namų darbų krūvio reguliavimą, diferencijuotą mokymą, aktyvių veiklų metodus, pasiekimų bei individualios pažangos vertinimą ir mokinio asmeninės bei klasės draugų veiklos įsivertinimą, jų svarbą mokymo(si) procese.

 

Seminaro metu gilinamės į pamokos tobulinimo metodus, nagrinėjame dešimt bendrųjų pamokos kokybės požymių, diskutuojame, kas yra gera pamoka dviem požiūriais (orientavimasis į aktyvius metodus, t. y. proceso kokybė, ir orientavimasis į rezultatus, t. y. rezultatų kokybė). Akcentuojame ugdymosi aplinkų reikšmę, kai svarbu įvairovė, mokinių darbų rodymo tikslingumas ir įvairiapusiškumas. Gilinamės į pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį, į vertinimą ir mokinių įsivertinimą.

 

Tikiu, kad seminarų dalyvių pamokose mokiniai nebijos bandyti, klysti, klausti, mokytis iš savo klaidų, gebės bendrauti bei bendradarbiauti, vertinti ir įsivertinti išmokimą, supras, kad tai jų mokymosi variklis, būtina mokymosi proceso dalis.

 

Pagalba mokytojams, kad kurtų savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią, mokymo(si) sistemą. Tikiu, kad šie seminarai duos naują impulsą pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimui.

Mokymas(is) kitaip

 

Patrauklios ir aktyviosios veiklos, prasmingi namų darbai, tyrinėti, atrasti, pritaikyti, kurti ir svajoti… Veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius: skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant individualios jo pažangos.

Aktyviomis veiklomis pamokose, įgyvendinant įtraukties principą, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, kurių reikia ugdyti ir teikti kiekvienam mokiniui tinkamą pagalbą bei paslaugas. Mokytojų motyvacija dirbti naujai, pažangiai – neatsiejama nuo profesinės veiklos, kurią lemia didelė atsakomybė. Mokytojo veikla paremta individualia, motyvuota iniciatyva, aktyvumu. Ar mokytojas lyderis dalijasi lyderyste ir atsakomybe su kitais? Ar mokytojas yra aktyviųjų veiklų pamokose organizatorius?

Renatos Česnavičienės nuotrauka

Mokymasis mokytis, savivaldus mokymasis, tiriamoji projektinė veikla – pamatas, o ant jo statome visą žinių ir suvokimo statinį, apimantį įvairias pažinimo sritis. Patariame mokytojams formuoti tvirtas vertybines nuostatas, orientuotas į kiekvieno mokinio ir jo teisių pripažinimą, lygių galimybių ir socialinio teisingumo kiekvienam užtikrinimą, nes tai grindžiama nauja švietimo ir ugdymo paradigma, kuri akcentuoja kokybišką visų ir kiekvieno vaiko ugdymą ir ugdymąsi kartu su bendraamžiais.

Mąstykime, kaip pakeisti mokytojų, kaip „kūrybos“ sferai priklausančių specialistų, tobulinimą(si), nes jie ugdo jauną asmenybę, kuria naujas žinias, naują mokyklą ir naują pasaulį.

 

Edukologija – šiuolaikinis ugdymo mokslas, kuris remiasi giliomis pedagogikos tradicijomis, ir jas praplečia. Pedagogas turi gebėti valdyti ugdymo, ugdymosi procesą, spręsti sudėtingas ugdymo ir ugdymosi problemas, kritiškai mąstyti, pasižymėti kūrybingumu, aukštu emociniu intelektu, gebėjimu dirbti komandoje, ir kitomis svarbiomis kompetencijomis, kurios būtinos XXI amžiaus pedagogo veiklų įvairovėje.

 

Tarkimės dėl skirtingų mokymosi poreikių turinčių mokinių mokymo, veiksmingų praktikų integravimo, tiriamosios projektinės veiklos organizavimo. Kaip gerinsime mokinių pasiekimus – skaitymas, rašymas, matematika. Seminarai skirti pamokai ir mokinių mokymuisi: individualizavimui ir diferencijavimui, mokymosi lūkesčių numatymui, motyvacijai skatinti, išmokimui stebėti, fiksuoti bei analizuoti.

 

Dar dažnai vidinio įsivertinimo rezultatai rodo, kad pokyčiai pragmatiški ir neturi ilgalaikės išliekamosios vertės dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo bei pokyčių fiksavimo sistemos rengimo. Seminarų veiklos orientuojamos į šiuo metu kylančius iššūkius – ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, lyderystės gebėjimų stiprinimą ir skaitmeninį raštingumą, į mokymąsi skatinančios vertinimo kultūros puoselėjimą, gebėjimą ugdyti skaitymo įgūdžius, jų stiprinimą mokantis visų dalykų, toks plėtojimas turėtų svariai prisidėti prie gerų mokinių pasiekimų.

 

Įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį, koncentruojamės į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros puoselėjimą bei skaitymo gebėjimų ugdymą visose ugdymo srityse.

Veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius: skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant individualios pažangos.

 

Aktyviomis veiklomis pamokose, įgyvendinant įtraukties principą, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, reikalingus ugdyti ir teikti kiekvienam mokiniui reikalingą pagalbą ir paslaugas. Tikiu, kad savo žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis prisidėsiu mokytojams įgyjant kompetencijų, kurių prireikia modeliuojant pamokos struktūrą, organizuojant aktyvias veiklas, skatinant pažangų grįžtamąjį ryšį, tikslingą jo naudojimą praktiškai.

 

Pradėkime seminarus nuo mums iškelto tikslo – užtikrinti galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

 

Plačiau apie seminarus nuotoliniu būdu ir kontaktinius seminarus el. p. vincas.tamasauskass@gmail.com.  

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.