STEAM ugdymas Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Nuo 2020 m. Šiaulių Salduvės progimnazijoje suburta STEAM mokyklos veiklos tobulinimo grupė, kuri organizuoja STEAM ugdymą progimnazijoje, kasmet rengia planą, užtikrina jo įgyvendinimą. Mokyklos veiklos tobulinimo grupės tikslas – atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymosi dermę mokantis be sienų, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, diegti ugdymosi gyvenimui nuostatas.

Iškelti šie uždaviniai:

  1. Tobulinti mokinių gebėjimus šiuolaikinių technologijų, kūrybingumo ir verslumo srityje.
  2. Skatinti mokinių kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, laiko valdymo kompetencijas.
  3. Atrasti naujų netradicinių aplinkų ir metodų, skatinti ugdymąsi be sienų.
  4. Gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje.
  5. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualiai pažangai pasirinktoje srityje.
  6. Stiprinti neformaliojo švietimo sistemą, patrauklumą, mokinių įsitraukimą.
  7. Skatinti inovatyvias STEAM iniciatyvas bendradarbiaujant su akademiniais partneriais.
  8. Skatinti STEAM mokslų prieinamumą įvairių gebėjimų mokiniams.

Salduvės progimnazijoje dvejus metus sistemingai įgyvendinama STEAM ugdymo strategija, apimanti formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Sistemingai įgyvendinami „eTwinning“ projektai gamtamokslinio ugdymo, inžinerijos, menų srityse. Gamtos mokslų, IT dalykų mokytojai kasmet rengia STEAM projektą, kuris įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Mokykloje organizuojamos integruoto STEAM ugdymo dienos. Mokiniai skatinami dalyvauti šios krypties konkursuose ir konferencijose. Dvejus metus mokiniai dalyvauja Vilnius TECH universiteto kuruojamoje programoje „Ateities inžinerija“, kurioje rengia projektinius darbus. 2021 m. progimnazija tapo Europos STEM mokyklų tinklo nare, iki 2023 m. gegužės mėnesio progimnazijai suteiktas pradedančiosios STEM mokyklos ženklelis.

Rugsėjį mokyklos veiklos tobulinimo grupė atliko tarpinį veiklos įsivertinimą, išanalizavo praėjusių dvejų metų įgyvendintas veiklas, „STEM School Label“ platformos kriterijų atitiktį ir numatė tobulinimo planą siekiant aukštesnio STEM mokyklos ženklelio.

 

Neringa Jokubauskienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos biologijos mokytoja

Jurgita Leliūnienė, IT mokytoja

Inga Sapažinskienė, pradinių klasių mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.