Stažuotė „Pedagogų bendradarbiavimo formų, darančių įtaką pokyčiams mokykloje, paieška“

Gintarė Gudeliauskė, Sandra Žemantauskaitė
,
Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos andragogė

Viena iš diegiamų inovatyvių pedagogų profesinio tobulėjimo formų – trumpoji stažuotė Lietuvoje. Mūsų rajone ši mokymosi forma gana „jauna“, bet Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pedagogai ją realizavo jau keliskart. Šįkart pas virbaliečius stažavosi Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pedagogai. Programa buvo siekiama pagrįsti pedagogų bendradarbiavimo poreikį sėkmingos mokyklos link.

 

Pirmoje dalyje jurbarkiečiai stebėjo vedamas atviras pamokas. Mokytojai turėjo galimybę stebėti pradinių klasių mokytojos metodininkės Ingos Vekeriotienės pirmokams vedamą matematikos pamoką „Aš jau moku“ ir pradinių klasių mokytojos metodininkės Vilijos Buividavičienės pasaulio pažinimo pamoką „Orus lemiantys veiksniai. Kritulių rūšys“, vestą trečios klasės mokiniams. Be to, pradinių klasių mokytojos kartu su stažuotės dalyviais ne tik aptarė stebėtas pamokas, bet ir supažindino juos su naudojamais vaiko individualios pažangos aplankais.

 

Kiti mokytojai stebėjo 5–11 klasėse vedamas įvairių dalykų pamokas: dvi lietuvių kalbos pamokas, vyresniosios mokytojos Ingos Merkevičiūtės „Dvigarsių Bingo“ (5 klasė) ir mokytojos metodininkės Ingos Kardauskienės „Trakų pilies vaizdinys Maironio eilėraštyje ir dabar“ (8 klasė), vyresniosios dailės mokytojos Gailutės Ivaškevičiūtės vedamą pamoką „Kalėdinė dekoracija“ (6 klasė), mokytojos Vaidos Plaušinienės vedamą technologijų pamoką „Nuo idėjos iki…“ (10 klasė) ir anglų kalbos pamoką „Gyvenimo stiliai“, kurią vedė mokytoja metodininkė Rima Levickienė (11 klasė). Pasibaigus stebėtai pamokai besimokantieji liko klasėse refleksijai – daug dėmesio skirta pasisemtai gerajai patirčiai, aptartas mokinių darbo organizavimas, klasės mikroklimatas, mokymo(si) metodai.

 

Antroji stažuotės dalis – pamokos svečiams (praktiniai užsiėmimai). Dvi didelės grupės keliavo arba į pamoką „(Ne) muzika“, kurią vedė muzikos mokytoja metodininkė Vilma Gurskienė kartu su Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytoja metodininke Rasa Arlauskiene, arba į chemijos mokytojos Gintarės Zdanavičienės vedamą „Internetiniai įrankiai ir programėlės, padedančios organizuoti veiklą pamokoje“. Per pastarąją pamoką mokytojai informacinių technologijų klasėje ne tik buvo supažindinti su internetinėmis programomis www.classroomscreen.com, www.mentimeter.com ir www.plickers.com, bet ir išbandė jas praktiškai.

 

Po pietų pertraukos stažuotės dalyviai rinkosi į po dvi akademines valandas trukusias veiklas. Vienoje iš jų socialinė pedagogė metodininkė Giedrė Ožalienė ir psichologė Anželika Bučinskienė kalbėjo tema „Mokytojo privilegija – pažinti mokinį“, o kitoje vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Jurgita Valungevičiūtė-Baliūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Vitkovskaja pristatė temą „Mąstymo žemėlapiai – tinkamas įrankis ieškant teisingo sprendimo“. Apibūdinimo, konteksto apibrėžimo, išskaidymo į dalis, sekos, priežasties–pasekmės nustatymo, panašumų ir skirtumų paieškos kritiniai mąstymo žemėlapiai gali būti naudojami organizuojant ne tik darbą pamokose, bet ir metodiniuose pasitarimuose, klasės valandėlėse. Jurbarkiečiai išbandė kritinio mąstymo žemėlapių konstravimo principą tema „Mokinys, siekiantis pažangos“: jie įvardijo ir pažangos siekimo priežastis, ir pasekmes, analizavo probleminius mokinio pažangos aspektus.

Kaip šio praktinio darbo tąsa buvo Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui S. Vitkovskajos specialus pranešimas „Individuali mokinio pažanga“. Pranešime buvo pristatyta, koks Virbalio pagrindinėje mokykloje taikomas pagalbos mokiniui teikimo modelis.

 

Išdalytų lankstinukų skiltyse „Sužinojau“ ir „Pritaikysiu savo darbe“ buvo palikta daug vietos savistabai, idėjoms, naujai įgytoms žinioms fiksuoti. Tai – konstruktyvus besimokančiųjų vedimas stažuotės apibendrinimo link. Cituojamas Aurimo M. Juozaičio tekstas kvietė į dar gilesnius apmąstymus: „Žvelgti į veidrodėlį reikia, kaip dabar yra sakoma, reflektuoti save ir savo veiklą būtina. Kaip nuo seniausių laikų kartodavo išminčiai, pažink save! Taigi, atsakyk sau į klausimus, žmogau: kas aš esu? Koks aš esu? Kodėl toks esu? Ką su tuo veikiu?“ Virbalio pagrindinės mokyklos lūkesčiai – įveikti iššūkį, gauti grįžtamąjį ryšį, sustiprėti kaip komandai – turėjo realaus pagrindo būti realizuoti. Stažuotės dalyviai sužinojo apie bendradarbiavimo metodus, padedančius organizuoti veiklą mokykloje, pažinti mokinius, mokėsi keisti savo nuostatas apie mokinį.

 

Virbaliečiai savo patirtį įgyvendinant stažuotę „Pedagogų bendradarbiavimo formų, darančių įtaką pokyčiams mokykloje, paieška“ apibūdina taip:

 

Lietuvių kalbos mokytoja Inga Merkevičiūtė: Man buvo naudinga, nes turėjau galimybę išgirsti visai nepažįstamų kolegų nuomonę apie vestą pamoką, gavau grįžtamąjį ryšį apie pamokos organizavimą.

 

Anglų kalbos mokytoja Rima Levickienė: Kai į mokyklą atvyksta svečių, visiems yra savotiškas iššūkis. Mokiniams – taip pat. Pamokoje jie buvo aktyvūs ir kūrybiški.

 

Dailės mokytoja Gailutė Ivaškevičiūtė: Dailės pamokoje gaminome kalėdinę dekoraciją. Kaip ir prieš visus renginius, taip ir prieš šią pamoką buvo daug jaudulio. Man, kaip mokytojai, buvo nemenkas iššūkis, su kuriuo, manau, susidorojau.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Inga Kardauskienė: Vedžiau pamoką 8 klasėje „Trakų pilies vaizdinys praeityje ir dabartyje“. Dalijomės darbo poromis ir išmaniojo telefono naudojimo pamokoje galimybėmis. Pamoka vyko sklandžiai. Su Jurbarko mokyklos lituaniste pasikeitėme mintimis, kaip dar galima vesti šią pamoką. Sulaukta konstruktyvaus teigiamo pamokos vertinimo dėl natūralaus ir šilto bendravimo su mokiniais, pamokos medžiagos siejimo su gyvenimiška patirtimi, pačių mokinių veiklų. Vertinant tokios stažuotės naudą galima teigti, kad atviros pamokos vedimas padeda įsivertinti, sulaukti grįžtamojo ryšio iš kolegų, gauti patarimų ir minčių tolesniam darbui.

 

Taip pat pasidalyta ir rašytiniu grįžtamuoju ryšiu:

 

Direktorius Viljamas Bakšys: Stažuote esu patenkintas. Gera organizacija. Įdomi patirtis, kaip praktiškai pritaikoma ir įgyvendinama švietimo politika.

 

Pradinio ugdymo pedagogė Monika Buitkuvienė: Džiaugiuosi, kad galiu parašyti savo įspūdžius iš stažuotės Virbalio pagrindinėje mokykloje. Manau, kad bendradarbiavimas tarp mokyklų, o ne konkurencija dėl reitingų gali išgelbėti mūsų švietimo sistemą. To puikus įrodymas Virbalio pagrindinė mokykla, kurios pedagogai noriai dalijosi savo vertinga patirtimi. Kiekviena įstaiga turi savo gyvenimo kultūrą. Aplankytos mokyklos kultūrą, kurios pagrindas, manau, yra pastebėti kiekvieną žmogų, puikiai atskleidė ne tik mokyklos pedagogai, bet ir visi mokiniai. Pastebėjusios mane pasiklydusią, besigėrint piešinių paroda, dvi mokinės nepraėjo pro šalį, o pasisiūlė palydėti ten, kur nuėjo visa mokytojų grupė. O dar kažkas sako, kad jaunimas nemandagus?.. Džiaugiausi, kai muzikos pamoką vedė Virbalio mokyklos mokytoja Vilma Gurskienė kartu su mokytoja iš Vilkaviškio muzikos mokyklos – tai tikras bendradarbiavimo dėl puikių rezultatų pavyzdys. Tai mane įkvepia. Esu pradinių klasių mokytoja, stebėjau mokytojos Vilijos Buividavičienės vedamą pasaulio pažinimo pamoką. Kaip pedagogė pasisėmiau daug naujų idėjų, kaip organizuoti grupinį darbą, mokomuosius žaidimus, ir drąsos išbandyti šias idėjas savo pamokose. Labai ačiū mokytojai, kad savo mokinius ugdo laisvai jaustis, pagarbiai ir drąsiai bendrauti, net esant smalsių stebėtojų, tokiems mokiniams viešumo baimė neužkirs kelių siekti norimų rezultatų. Mano lūkesčiai išsipildė, grįžau praturtinta ir uždegta darbui.

 

Pradinio ugdymo pedagogė Elena Bakšienė: Noriu pasidžiaugti stažuote Virbalio pagrindinėje mokykloje. Glausta ir gerai apgalvota programa, tik trūko laiko pokalbiams su mokytojais (pasidalyti patirtimi „O aš darau taip“). Patiko stebėta pasaulio pažinimo pamoka 3 klasėje. Tikrai pamokose panaudosiu matytą žaidimą. Pasinaudosiu ir internetine programėle, su kuria dirbti mokėmės per stažuotę. Gavau ir teorinių, ir praktinių žinių, kurias galiu naudoti savo darbe. Ačiū mokyklos administracijai ir mokytojams.

 

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Loreta Knašienė: Patiko technologijų pamoka, taip pat buvo naudinga informacija apie internetinius resursus, kuriuos galime naudoti pamokose mokiniams suaktyvinti. Na, o popietinėje veikloje buvo naudinga sužinoti apie minčių žemėlapius (vienas iš metodų, galimų pritaikyti įsivertinant savo mokyklos metų veiklą – tai man rūpi, nes esu įsivertinimo grupės vadovė). Naudinga buvo palyginti ir mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo įrankius. Labai patiko mokytojų, pavaduotojos bendravimas, mokinių mandagumas, pagarba. Manau, kad mielu noru panašioje stažuotėje dalyvaučiau dar kartą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Kalinauskienė: Įspūdžiai iš viešnagės Virbalio mokykloje: puikus komandinis darbas (muzikos mokytojų, socialinės pedagogės ir psichologės); paprastas, nuoširdus bendravimas tarp mokytojų ir mokinių; „nesuvaidintas“ mokytojos darbas lietuvių kalbos pamokoje (8 kl.); geras mokinių pažinimas, suteikiantis galimybę padėti siekti individualios pažangos; mokytojų ir specialistų noras vykdyti įvairius projektus ir veiklas; mokyklos erdvių jaukumas. Atviras bendravimui kolektyvas – nedidelės mokyklos privalumas.

 

Anglų kalbos mokytoja Kristina Sinkienė: Laikas, praleistas Virbalio pagrindinėje mokykloje, tikrai patiko, juolab kad tai tik 5 km nuo tėviškės… Kolegos bendrauja paprastai, nosių neužrietę, administracija taip pat neatrodo nutolusi nuo eilinio mokytojo (labai veikli, energinga pavaduotoja smagiai nuteikia). Stebėjau anglų kalbos pamoką: pamoka inovatyvi, mokytoja taiko „Pickers“ programą (reikės išbandyti), buvo matyti, kad mokiniams pamoka taip pat patiko, kaip patys sakė, ateityje dar norėtų padirbėti grupėmis. Labai patiko ir chemijos mokytojos nuoširdus bendravimas: dirbome prie kompiuterių, detaliau paaiškino, kaip dirbti su „Pickers“ ir „ClassroomScreen“ programomis. Stažuotė buvo gerai sudėliota, suplanuota, viskas apgalvota. Ačiū.

 

Matematikos mokytoja Vida Dobilienė: Rašau keletą pastebėjimų apie nuostabią stažuotę Virbalio pagrindinėje mokykloje. Labai patiko pavaduotojos, direktoriaus ir mokytojų šiltas priėmimas, bendravimas ir tikslingas, nevarginantis dalijimasis patirtimi, nuostabūs patyriminiai mokymai. Puikus pavyzdys, kaip pritraukti partnerius vedant pamokas kitaip. Nuoširdus ir natūralus mokytojų ir mokinių bendravimas pamokoje, mokinių bendradarbiavimas dirbant grupėmis, įdirbis vertinimo sistemoje. Nuoširdus ačiū visiems mokytojams.

 

Vokiečių kalbos mokytoja Raminta Damušienė: Mes, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos mokytojai, išvykome į stažuotę „Pedagogų bendradarbiavimo formų, darančių įtaką pokyčiams mokykloje, paieška“. Stažuotė vyko Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje. Ten mus pasitiko mandagūs mokiniai ir visą dieną nuoširdžiai globojo mokyklos direktoriaus pavaduotoja S. Vitkovskaja. Seminaro tikslas – pasisemti ir pasidalyti gerąja darbo patirtimi apie mokinių individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, mokymosi motyvaciją, mokinio pažinimo būdus. Visi buvome paskirstyti į grupes ir stebėjome įvairių dalykų pamokas, kurias paskui aptarėme. Stebėjome pamokas, kuriose taikomi netradiciniai ir inovatyvūs mokymo būdai (muzikos mokytoja V. Gurskienė ir chemijos mokytoja G. Zdanavičienė). Mums buvo nauja patirtis kortelės „Plickers“ mokiniams vertinti ir įsivertinti. Šią internetinę programėlę tikrai taikysime. Paskui išklausėme pranešimus, grupėmis atlikome praktines užduotis, kurių turinys liudijo apie kryptingą ir nuoseklią mokyklos metodinę veiklą. Mus žavėjo pavaduotojos Svetlanos Vitkovskajos nuoširdus bendravimas, gebėjimas aiškiai ir įtikinamai pateikti mokyklos veiklos vystymo strategiją bei kasdienius rūpesčius, problemas vienijant mokyklos ir tėvų bendruomenę. Dėkojame pedagogams už pamokas ir visiems padėjusiems priimti mus į svečius.

 

Įtrauku. Inovatyvu. Reflektyvu. Šie trys žodžiai tikslingai apibūdina bendradarbiavimo jungtį, atsiradusią tarp Virbalio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos. M. Priestley, G. J. J. Biesta, S. Robinson analizuoja, ką gi reiškia mokytojas kaip funkcija, profesija dabarties sąlygomis. Čia svarbios trys dimensijos: esama patirtis, t. y. asmeniniai gebėjimai ir žinios, projekcija – profesinio tobulėjimo lūkesčiai, praktika, paremta vertybėmis. Stažuotėje „Pedagogų bendradarbiavimo formų, darančių įtaką pokyčiams mokykloje, paieška“ sudarytos sąlygos visų trijų mokytojui svarbių dimensijų sklaidai ir mokymosi pokyčiui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.