Stažuotė Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Autizmas – tema, kuri šiandien itin aktuali visame pasaulyje ir Lietuvoje. Autizmo spektro sutrikimai (ASS) vis dar išlieka apgobti paslapties, nežinios ir baimės. Baimės, kurią išgyvena tėvai, mokytojai, vaiko bendraklasiai ir jų tėvai. Statistiniai duomenys rodo, kad autizmo spektro sutrikimas diagnozuojamas vis dažniau, todėl mokytojams labai svarbu žinoti autistiškų vaikų ugdymo principus, metodus ir ypatumus.

 

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, organizavo stažuotę Lenkijoje. Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus su taikomojo elgesio analizės principais ir taikymo galimybėmis bei plėtoti specialiųjų kompetencijų ugdymo galimybes.

 

Vienuolika šalies mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų lankėsi „Krok po Kroku“ mokykloje Varšuvoje. Dvidešimt metų darbo su ASS turinčiais vaikais patirtį turinti dr. Monika Suchowierska-Stephany supažindino mus su šios mokyklos veikla ir vedė 3 dienų mokymus.

 

Stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su privačia mokykla, skirta ASS turintiems vaikams. Tai prieš aštuonerius metus parapijos patalpose įsikūrusi ugdymo įstaiga, kurioje šiandien mokosi 8 mokiniai ir dirba 7 pedagogai. Įstaigos direktorė pažymėjo, kad tai itin „sunkūs“ vaikai, su kuriais kitos mokyklos nepajėgia dirbti. Mokykloje vadovaujamasi taikomojo elgesio analizės metodu ir „mažų žingsnių“ principu. Direktorė su šypsena veide sako, kad jie naudojasi ir savo metodu – prideda savo širdį. Į kiekvieną žiūrima kaip į asmenybę, siekiama užtikrinti individualų darbą su vaiku, tačiau daug dėmesio skiriama ir grupiniams užsiėmimams – muzikos, kalbos terapijos, kūno kultūros ir pan.

 

Mokykloje siekiama ugdyti įgūdžius, kurie ateityje leistų šiems vaikams gyventi pakankamai oriai, nors visiems jiems bus reikalinga nuolatinė priežiūra. Ugdomi bendravimo, pažinimo, socialiniai, savitarnos įgūdžiai. Per pažintines keliones mokiniai sužino apie gamtą, artimiausią, socialinę ir kultūrinę aplinką. Ypač svarbus yra dvasinis ugdymas. Mokykloje įrengta koplyčia, kurioje kartą per savaitę laikomos šv. Mišios. Svarbu paminėti, kad mokyklos pedagogai, specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje. Kartą per savaitę jie susirenka aptarti vaikų pasiekimų, numatyti naujų tikslų, vyksta mažieji mokymai.

Parapijos patalpose yra įsikūręs integruotas darželis, kuriame ugdoma 16 vaikų, 3 iš jų turi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Darželis dirba pagal Marijos Montessori metodą.

 

Antrąją ir trečiąją stažuotės dienas dalyviai stebėjo praktines veiklas „Krok po Kroku“ klinikoje ir darželyje. Dr. M. Suchowierska-Stephany pabrėžia, kad ugdant ASS turinčius vaikus itin svarbi viena nuostata – terapija turi būti intensyvi, apie 25 val. per savaitę. Lenkijos valstybė mažamečiams vaikams per metus finansuoja 200 val. terapijos. Klinikoje, kurią aplankėme, vaikams skiriamos 4 val. intensyvios terapijos per dieną. Čia akcentuojama struktūruota aplinka, gyvenimiškų, socialinių įgūdžių lavinimas ir nuolatinis kartojimas. Siekiama išmokyti ir sustiprinti esminius savarankiškumo įgūdžius. Po intensyvios terapijos klinikoje vaikai pereina į tose pačiose patalpose įsikūrusį darželį. Didžiąją dalį darželio mokesčio padengia valstybė.

 

„Krok po Kroku“ klinikoje ir darželyje kiekvienam vaikui sudaromas individualus ugdymo planas, kuris parengtas remiantis išsamiu vertinimu. Numatomi objektyvūs, pamatuojami ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, nuolat stebima pažanga. Į ugdymo planavimą ir įgyvendinimą įtraukiami tėvai. Kaip teigia dr. M. Suchowierska-Stephany, moksliniai tyrimai parodė, kad tėvų mokymas ir bendradarbiavimas yra būtini sėkmingam vaiko ugdymui. „Krok po Kroku“ specialistai tiki, kad tėvai yra svarbiausi vaiko ugdymo grupės nariai.

Dauguma vaikų, su kuriais dirbama klinikoje ar darželyje, negeba savo norų ar poreikių išreikšti žodžiais, vėluoja jų kalbos raida. Tyrimai rodo, kad probleminį elgesį galima gerokai sumažinti taikant alternatyvaus bendravimo mokymo būdus. Terapeutai dirba pagal paveikslėlių apsikeitimo komunikacijos sistemos (angl. Picture Exchange Communication System, PECS) metodiką, kuri yra sukurta autistiškų ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų bendravimo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti. Tyrimai rodo, kad taikant šią metodiką dviejų trečdalių vaikų kalba ima vystytis gerokai sparčiau. Pažymima, kad prieš pradedant mokyti bendrauti komunikaciniais simboliais labai svarbu sužinoti ugdytinio pomėgius, sukurti tinkamą mokymo aplinką. Per stažuotę turėjome galimybę stebėti, kaip vyksta pirmieji PECS taikymo užsiėmimai.

„Krok po Kroku“ klinikos ir darželio materialinė bazė puiki: gausu įvairių mokomųjų priemonių, naujai įrengtos patalpos, kuriose galima stebėti užsiėmimus. Sudarytos puikios sąlygos vaikų veiklas stebėti tėvams, studentams, specialistams.

 

Per stažuotę dalyviai turėjo galimybę 3 dienų mokymuose praplėsti turimas teorines žinias apie taikomojo elgesio analizės principus, alternatyviosios komunikacijos taikymo galimybes. Jie susipažino su gana gerai veikiančia pagalbos teikimo sistema ASS turintiems mokiniams.

Pozityvus Lenkijos valstybės požiūris į ASS turinčių vaikų ugdymą, pagalbos šeimai modelis, glaudus mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas, aukšta specialistų kvalifikacija sudaro tinkamas sąlygas šių vaikų ugdymui.

 

Kristina STANKUTĖ-MATĖ

Stažuotės Lenkijoje dalyvė, Klaipėdos Vitės pagr. m-klos specialioji pedagogė metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.