Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai

Edita Miežinienė
,
Panevėžio l.-d. „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre spalio 25 d. vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“, kurios iniciatorė – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Renginyje dalyvavo 120 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų iš 11 miestų, 4 rajonų, 51 ugdymo įstaigos. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dalytis gerąja darbo patirtimi, susipažinti su pažangia pedagogine praktika Lietuvos darželiuose, keliamais iššūkiais.

 

Konferencijos plenariniame posėdyje doc. dr. Vitalija Gražienė pranešime „Aktualios priešmokyklinio ugdymo kompetencijos“ kalbėjo apie akcentuojamas naujas ir papildomas atnaujinto priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) turinio kompetencijas. Susipažinome su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Vaikystės katedros atlikto nacionalinio tyrimo duomenimis, kuriuos pateikė dr. Birutė Autukevičienė pranešime „Inovatyvi praktika Lietuvos darželiuose. Ką atskleidė tyrimas?“. Iš šio pranešimo sužinojome, kokias pažangias pedagogines praktikas, ugdymo metodus ir priemones taiko pedagogai, kokių priemonių labiausiai pasigendama įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pranešime „Šiuolaikinio pedagogo prestižas“ tyrimo duomenis pateikė Panevėžio kolegijos lektorė Rimanta Pagirienė, o pranešime „Nauji požiūriai į autizmo paveiktus, įvairiai traumuotus, hiperaktyvius, šizofrenikus ir kitaip netipiškus vaikus“ naują požiūrį iš seniai žinomų terapinių perspektyvų ir naujų pastabų iš neuropsichologinių mokslų į šias problemas atskleidė Vytas Stoškus – lektorius, sociopsichologas, psichoterapeutas, ilgai studijavęs ir dirbęs Amerikoje, giliai išanalizavęs psichologijos ir psichoterapijos teorijas bei praktikos bendrumus, turintis asmeninės patirties socialiniame darbe ir tarpininkaujant konfliktuose.

 

Po pietų vyko darbas sekcijose. Pirmoje iš jų „Šeima ir darželis – kelias į partnerystę“ dalytasi patirtimi apie geranorišką šeimos ir pedagogų sąveiką kaip vieną iš pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaiko visuminio ugdymo(si) sėkmę. Tik aktyviai bendradarbiaujant šeimai ir pedagogams galima tikėtis gerų vaiko ugdymo(si) rezultatų. Sekcijoje „Naujos ugdymo(si) erdvės ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“ kalbėta apie tėvų įtraukimo būdus į ugdymo(si) procesą, o sekcijoje „Inovatyvūs ir kūrybiški metodai įvairių sričių kompetencijų plėtojimui(si)“ pasidalyta darbo patirtimi apie kūrybinio intelekto lavinimo galimybes, ugdant specialiųjų poreikių vaikus, jų komunikacinius, pažintinius gebėjimus per pratybas. Kalbėta apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo ir ekologinių įgūdžių ugdymą per edukacines veiklas, netradicinius metodus. Pasidalyta patirtimi, kaip sujungti pasakų sekimą su eksperimentine veikla. Kalbėta apie tautiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo būdus ikimokykliniame amžiuje, minint Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Susipažinta su įstaigos dirbančių pedagogų kūrybiškumo samprata ir kūrybine darbo patirtimi. Sekcijoje „Pedagogas – inovatorius“ sociopsichologas, psichoterapeutas V. Stoškus tęsė pranešimą „Nauji požiūriai į autizmo paveiktus, įvairiai traumuotus, hiperaktyvius, šizofrenikus ir kitaip netipiškus vaikus“.

 

Išklausius pranešimus moderatoriai apibendrino darbą sekcijose, vyko stendinių pranešimų, edukacinių priemonių pristatymas. Per konferenciją pedagogai turėjo galimybę apsilankyti knygų mugėje, pasigrožėti Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų tapybos ant drobės ir šilko kūrybiniais darbais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.