Simono Daukanto progimnazijos sėkmės istorijos

Gegužės 21 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vyko „Kokybės krepšelio“ projektą vykdančių mokyklų susitikimas. Susitikime dalyvavo humanitarinių mokslų daktaras, docentas, kultūros istorijos tyrinėtojas Darius Kuolys. Savo pranešime „Mūsų mokytojas Sokratas“ jis kalbėjo apie laisvę kaip iššūkį visose srityse, atkreipė dėmesį, jog mokyklos paskirtis – ugdyti pajėgius laisvei jaunus žmones, todėl reikėtų plėsti mokinio akiratį, jį kultūrinti, kurti meilės, solidarumo erdvę nuolat diskutuojant ir bendradarbiaujant. Pasak D. Kuolio, mokykla tampa besiugdančia bendruomene tik tada, kai mokytojai patys jaučia laisvę, kai jie nepataikauja politikams, o grumiasi už savo ir savo mokinių laisvę.

Dalyvius žemaitiškai pasveikino progimnazijos mokinių folkloro kolektyvas. Pristatydama progimnaziją direktorė Sigita Jonaitienė papasakojo mokyklos istoriją, pasidžiaugė mokinių skaičiaus augimu, kalbėjo apie bendruomenės savito ugdymo turinio kūrimo patirtis ir būdus: suburtas mokytojų komandas ugdymo dienoms organizuoti, rėmimąsi sėkmės istorijomis, kolegialų grįžtamąjį ryšį, LEN susirinkimus „Bendradarbystės erdvė“.

 

Kitoje susitikimo dalyje progimnazijos pedagogai pristatė vykdomas „Kokybės krepšelio“ veiklas. Aktyviai ir kryptingai vyksta užsiėmimai 1–4 klasių mokiniams visos dienos klube „Veik“. Teikiama individuali mokymosi pagalba, saugus mokinių užimtumas po pamokų, o visa tai derinama su neformaliojo švietimo veikla. Šiais mokslo metais sumanytas „Kultūringiausio mokinio konkursas“ skatina pradinukus ne tik gerai mokytis, bet ir lyderystės, atsakomybės, pasididžiavimo savo mokykla jausmus. Konkursas turi teigiamos įtakos individualiai mokinių pažangai, vaikai pradėjo skaityti daugiau knygų, padidėjo mokymosi motyvacija, pagerėjo ugdymosi rezultatai. Prevencinė veikla „Budinti klasė“ skirta nemotyvuotiems mokiniams, kurie net ir nuotolinio mokymosi metu ugdosi mokykloje. Jiems padeda socialinė pedagogė, mokytojo padėjėja, konsultuoja psichologė. Veikla džiugina, nes pakilo vaikų pažymių vidurkis, mokiniai tapo atviresni, supratingesni, išsisprendė netinkamo elgesio ir psichologinės problemos. Progimnazijoje veikia ir savipagalbos grupė „Mokinys – mokiniui“. Teikiama 7–8 klasių mokinių akademinė pagalba mažesniesiems. Neformalioje, draugiškoje aplinkoje mokiniai turi galimybę užpildyti ugdymosi spragas ir siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Atnaujintoje progimnazijos bibliotekoje kiekvieną mėnesį vyksta skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimo veiklos. Įvairių ugdymosi poreikių vaikus sudomino netradiciniai užsiėmimai: susipažinimas su S. Daukantu, lietuvių liaudies, brolių Grimų, Š. Pero, H. K. Anderseno, A. Lindgren pasakų skaitymas, viktorinos. Vaikai mokėsi sudėtingesnių žodžių rašybos, kūrė naują knygos viršelį. Įtrauki emocinė aplinka ir pozityvus bendravimas skatina vaikus tobulėti, kartu lavina raštingumo ir skaitymo gebėjimus. Tarpdalykinės projektinės veiklos tikslas – pagerinti raštingumo bei gamtos mokslų pasiekimus. Šiais mokslo metais mokiniai ir mokytojai vykdo 22 projektus. Mokiniai turi galimybę mokytis tyrinėti pasirinktą objektą, bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant problemas, lavinti viešosios kalbos gebėjimus. Buvo pristatytas ir tarptautinis projektas „Erasmus+“. Projekto metu ne tik kuriami gimtojo krašto pristatymai, sakmės, bet ir mokomasi rašyti veiklų dienoraščius, kurie lavina kūrybiškumą bei raštingumą. Vaizdžiai pristatyta „Vieno autoriaus galerija“. Tai vieta, kur vienu metu eksponuojami vieno autoriaus darbai, nes mokykloje svarbus kiekvienas žmogus, ir jo  idėjos turi būti matomos. Autoriams keliamas iššūkis padaryti šiek tiek daugiau, nei iš jų tikimasi pamokų metu. Jie yra atsakingi už galerijos turinį ir sklaidą, lavinami vaizdinio raštingumo įgūdžiai (fotografavimas, filmavimas, teksto įgarsinimas). Susitikimo metu buvo pristatytas ir „Kolega–kolegai“ modelio taikymas bei įvykusi respublikinė konferencija „Ateities mokykla“.

 

Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos metodininkas, aptardamas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos ,,Kokybės krepšelio“ projekto sklaidos renginį, pastebėjo, kad kiekviena mokykla turi tapti kultūros centru, šiuolaikinėje mokykloje labai svarbus savitas ugdymo turinys, mokinio asmeninės patirties panaudojimas, o skaitymo ir rašymo gebėjimų lavinimas turi „ateiti“ į visas dalykų pamokas.

 

Kretingos Simono Daukanto prog-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.