Šiaulių Dainų progimnazija – viena iš 30 geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų Lietuvoje

Laura Pikelienė
,
neformaliojo švietimo organizatorė

2020 m. pradžioje Šiaulių Dainų progimnazijai skirtas Kokybės krepšelis. Tai valstybinė dotacija, tikslinės lėšos, suteikiamos išimtinai mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui. Lėšos progimnazijai skirtos kaip mokyklai, turinčiai stiprią geros mokyklos požymių raišką. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mokykla pateko į stipriųjų šalies mokyklų sąrašą, kurioms skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos mokinių konsultacijoms, ugdymo aplinkai, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai bei pedagogų kvalifikacijos kėlimui.

 

Lietuvoje Kokybės krepšeliui iš viso atrinkta 180 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Tarp 30 stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų – trys Šiaulių miesto mokyklos: Juliaus Janonio gimnazija, Šiaulių „Romuvos gimnazija ir Šiaulių Dainų progimnazija.

 

Dainų progimnazijos veiklos tobulinimo planas buvo parengtas dvejiems metams, siekiant mokinių pasiekimus gerinti didinant mokymo(si) galimybes ir keliant ugdymo(si) kokybę. Kokybės krepšelio lėšos progimnazijai padės įgyvendinti veiklos tobulinimo planą.

Mokyklos veiklos kryptys pagal Geros mokyklos koncepciją skirstomos į 4 sritis: ugdymo(si) procesą, pagalbą mokiniui ir mokytojui, ugdymo(si) aplinką, mokyklos bendruomenę.

Siekiant gero mokinių pažinimo, asmeninės mokinio pažangos ir geresnių mokyklos rezultatų 5–8 klasių mokiniams organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos. Net 38 konsultacijos padeda mokiniams gilinti žinias, gerinant savo mokymosi rezultatus.

 

1–8 klasių mokiniams atsirado didesnė būrelių mokykloje pasiūla. Papildomų 17 būrelių, be jau veikusių progimnazijoje, kviečia mokinius po pamokų užsiimti sportine, menine, informacinių technologijų veikla. Už mokinių konsultavimą ir būrelių vedimą mokytojams mokama iš kokybės krepšelio lėšų. Meno kolektyvams atsirado didesnė galimybė dalyvauti įvairiuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose, nes iš kultūros krepšelio lėšų apmokamos ne tik transporto paslaugos, bet ir koncertiniai drabužiai.

 

Organizuojamos mokinių ir mokytojų bendros patirtinio ugdymosi veiklos – projektinė veikla. Šios veiklos užtikrina gerus mokinių mokymosi rezultatus, gerą elgesį ir lankomumą. Mokymasis mokiniams tampa patrauklesnis, skatinantis jų smalsumą ir kūrybiškumą.

Vasario–kovo mėn. šeštų klasių mokiniai matematines žinias pritaikė technologijų pamokose, atlikdami projektinį darbą „Atraskime matematiką piešiniuose“.

Numatoma gerinti ugdymo(si) aplinką, siekiant gero mokyklos mikroklimato, įsigyjant šiuolaikišką įrangą ir priemones. Planuojama įkurti mitybos ir konstrukcinių medžiagų zonas technologijų kabinetuose, įsigyti naujus planšetinius kompiuterius, ekranus ir kitas IT priemones kabinetų modernizavimui, wi-fi stoteles, įkurti lauko klases.

 

Mokytojai didina lyderystės įgūdžius dalindamiesi profesine patirtimi su miesto ir šalies pedagogine bendruomene.

Sausio 13 d. Dainų progimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Reagavimas į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje“. Daug įvairių naudingų patarimų, kaip bendrauti su elgesio, mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais, seminaro metu išgirdo progimnazijos mokytojai iš lektoriaus Lino Slušnio, žinomo vaikų ir paauglių psichiatro. Įgytas žinias jie stengsis pritaikyti bendraudami su mokiniais pamokose ir popamokinėje veikloje.

 

Vasario 17 d. Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja Kristina Bliūdžiuvienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolita Kaupienė vedė seminarą „Mokinio ir mokytojo dialogas anglų kalbos pamokose: savivaldaus mokymo(si) organizavimas, ugdymo individualizavimo praktinės galimybės“. Seminare dalyvavo 12 anglų kalbos mokytojų iš Šiaulių, Kelmės ir Joniškio mokyklų.

Vasario 27 d. Dainų progimnazijoje lankėsi Kėdainių miesto pradinio ugdymo pedagogai. Jie dalyvavo seminare „Virtualių mokomųjų sistemų naudojimas aktyvaus mokymo(si) organizavimui, partnerystės su mokinių tėvais plėtojimui“. Seminare buvo sutelktas dėmesys į skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybes organizuojant veiklas klasėje.

Kovo 3 d. Dainų progimnazijoje lankėsi užsienio kalbų mokytojai iš Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos. Svečiai stebėjo 4 atviras anglų kalbos pamokas.

 

Progimnazijos bendruomenės darnų ir nuoseklų darbą sudaro lyderių ugdymas, mokyklos savivaldos stiprinimas, veikimas ir mokymasis komandomis (kolegialus mokytojų mokymasis, bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais). Planuojamos kūrybinės veiklos šeimoms, tikslinės pamokos tėvams ir kolegialus mokymasis.

Šios veiklos numatytos siekiant progimnazijoje įgyvendinamų planų ir veiklos tobulinimo plano dermės. Vykdant strateginį planavimą, susitarta, kad progimnazijos vizija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti, šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti, progimnazija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.