Seminaras „Mokinių mokymosi laboratorija“

Ramūnė Gedminienė

Šiaulių Dainų progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas integruotoms pamokoms, projektinei veiklai. Integracijos privalumas – temos plėtojimas per įvairias pamokas vis kitu aspektu. Pastebėta, kad teminė integracija stiprina mokinių motyvaciją, skatina bendradarbiavimą, kūrybiškumą, palengvina informacijos įsiminimą, ugdo kritinį mąstymą.

 

Mokyklų išorinis vertinimas Šiaulių Dainų progimnaziją pripažino kaip ugdymo įstaigą, turinčią stiprią geros mokyklos požymių raišką. Tai įgalino mokyklą dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“, kuris suteikia galimybių įvairiomis formomis, būdais bei metodais siekti mokinių pasiekimų gerinimo.

 

Kovo 23 d. vyko seminaras, kuriame keturios mokytojos – Ramūnė Gedminienė (istorija), Erika Janušienė (matematika), Kristina Bliūdžiuvienė (anglų kalba) ir Jolita Kaupienė (informacinės technologijos) – pasidalijo gerąja pedagogine patirtimi apie mokinio veiklų pamokoje organizavimą bei valdymą, pristatė mokinių asmeninės pažangos (MAP) sistemą bei „Noriu. Žinau. Pritaikau” (NŽP) modelį. Taip pat buvo pristatytos tarpdalykinės integracijos galimybės: mokytojų meistriškumo pamokos, įrankių naudojimas integruojant istoriją, matematiką, anglų kalbą ir informacines technologijas. Seminaro metu akcentuotas mokymosi veiklų organizavimas remiantis patirtiniu ugdymu, mokymasis bendradarbiaujant, motyvuojančių mokymo(si) metodų ir strategijų taikymas, pagalba mokiniams išsikeliant mokymosi tikslus ir uždavinius, mokymosi sėkmės siekiai bei integruoto, savivaldaus mokymosi pavyzdžiai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.