Sėkmingas mokslo projektas „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“

Danutė Kriščiūnienė
,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, projekto organizatorė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 2020 m. birželio–gruodžio mėnesiais vykdė mokslo projektą „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“. Panevėžio miesto savivaldybės mokslo projektų dalinio finansavimo paraiškų vertinimo komisija sudarė finansavimo sutartį ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija projekto vykdymui skyrė 12 186 eurus.

 

Projekto idėja kilo tuomet, kai imta kalbėti apie Dievo tarno, profesoriaus, kunigo Alfonso Lipniūno (1905–1945) paskelbimą Šventuoju ir beatifikacijos (Katalikų bažnyčios mirusiojo pripažinimas buvus palaimintuoju, aut. past.) bylos postulatoriumi paskyrus Panevėžio Švč. Trejybės rektorato kunigą Vitalijų Kodį.

 

Įgyvendindami projektą, tyrėjai ir mokslininkai atliko mokslinius taikomuosius tyrimus, o rengdami pranešimus, analizavo ir ieškojo Panevėžio miestui bei regionui aktualių problemų sprendimų.

 

Projekto tikslas ir uždaviniai įgyvendinti visiškai – įtraukiant mokslininkus, švietėjus, akademinės visuomenės atstovus, Švč. Trejybės rektorato, Panevėžio kolegijos, Panevėžio švietimo centro, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio krašto ateitininkų organizacijos, miesto bei rajono bendruomenę, savanorius, neįgaliuosius, moksleivius, jaunimą bei socialinę atskirtį patiriančius asmenis, susijusius su kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos byla.

 

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Švč. Trejybės rektoratas kartu su partneriais – Kolegija, Švietimo centru ir apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka surengė Panevėžio miesto bendruomenės nariams tarptautinę mokslinę konferenciją apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną tema „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“. Jos metu mokslininkai iš Lietuvos ir Lenkijos skaitė pranešimus, buvo vykdoma intensyvi sklaida apie Dievo tarną: platinama dalomoji medžiaga – informaciniai lankstinukai apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą, kunigo Stasio Ylos knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“.

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Šv. Mišios. Po jų – prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje – prisiminimų apie kunigą Alfonsą Lipniūną popietė: poezijos, dienoraščio skaitymai su muzikiniais intarpais. Renginyje dalyvavo Jų ekscelencijos vyskupai, kunigai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, miesto tarybos nariai, politikai, aktoriai. Ypač aktyvus buvo jaunimas: mokiniai, gimnazistai, ateitininkai. Dalyvavo daug senjorų, neįgaliųjų, savanorių, ne tik miesto ir rajono gyventojų, bet ir svečių, atvykusių iš kitų miestų ir rajonų. Renginys buvo filmuojamas ir fotografuojamas.

 

Į italų kalbą išversta Vatikanui reikalinga medžiaga beatifikacijos bylai apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną. VšĮ „Magnificat leidiniai“ lietuvių ir lenkų kalbomis išleido mokslinį veikalą – Alfonso Lipniūno knygą „Lauko lelijos“. Parengti stendai, informuojantys visuomenę apie svarbiausius kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo momentus, nuo gimimo iki mirties. Leidinys tarptautinės mokslinės konferencijos metu pristatytas akademinei visuomenei, o taip pat ir organizuojant kitus renginius, paskaitas, susitikimus, vykusius iki 2020 metų pabaigos.

 

Skatinama mokslininkų, švietėjų, akademinės visuomenės, Švč. Trejybės rektorato, Kolegijos, Švietimo centro, apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ir kitų Panevėžio bendruomenės narių sutelkta veikla parengti kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylą ir organizuojant renginius.

 

Įgyvendinant projekto veiklas, orientuotasi į Švč. Trejybės rektorato tikinčiuosius (per 300 asmenų), Kolegijos atstovus, mokslininkus, švietėjus (per 50 asmenų), Švietimo centro atstovus (50 asmenų), apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (100 asmenų), Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenės narius: mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, darbuotojus (per 100 asmenų), kitus Panevėžio miesto bendruomenės narius, įskaitant ir verslo įmones (per 130 narių): neįgaliuosius, socialinę atskirtį patiriančius, jaunimą, senjorus ir kt. Veikti įtraukta iš viso per 800 Panevėžio bendruomenės narių ir svečių, atvykusių iš kitų Lietuvos bei Lenkijos miestų.

 

Informacija apie projektą „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“ ir vykstančius renginius paskelbta Panevėžio vyskupijos, Kolegijos, Švietimo centro, apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos internetinėse svetainėse, Švč. Trejybės rektorato socialiniame tinklapyje, socialiniame tinkle „Facebook“. Projekto sklaida vyko Marijos radijo bangomis, katalikiškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, portaluose: „Bernardinai.lt“, „Katalikai.lt“, „Vatican News“, Čikagoje leidžiamame išeivijos laikraštyje „Draugas“, Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“, knygoje „Magnificat“, Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Akiratis“, Panevėžio miesto ir regiono žiniasklaidoje: Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“, laikraštyje „Panevėžio kraštas“, Aukštaitijos informacinės naujienų agentūros AINA kanalais, naujienų portaluose „Jūsų Panevėžys“, „Švietimo naujienos“ ir kt.

 

Įgyvendinus projektą, ženkliai paspartėjo kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos rengimas Vatikanui, nes projekto metu į italų kalbą išversta svarbi bylai istorinė medžiaga ir rašytinis Alfonso Lipniūno palikimas. Ne tik akademinė visuomenė, panevėžiečiai, rajono gyventojai, bet Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose šalyse gyvenantys žmonės, jaunimas, moksleiviai, gimnazistai daug sužinojo apie šią šviesią asmenybę susitikimuose, pokalbiuose, paskaitose ir kt. Plėtėsi žmonių, kurie skaitė kunigo Alfonso Lipniūno išleistą knygą „Lauko lelijos“ ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalbomis, akiratis.

Kadangi kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos byla jau baigiama parengti ir bus perduota tolesnei eigai Vatikane, 2021–2023 metų laikotarpiu numatomas projekto tęstinumas, dar aktyviau sutelkiant akademinę visuomenę, mokslininkus, švietėjus, moksleivius, gimnazistus, ateitininkus, vietos bendruomenę ir dalyvius įvairesnei veiklai, suteikiančiai ne tik panevėžiečiams, bet Lietuvos bei kitų šalių žmonėms naujų žinių apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną. Numatomos veiklos: paskaitos, gerumo ir atminimo akcijos prie kunigo Alfonso Lipniūno perlaidojimo vietos – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje bei Švč. Trejybės rektorato kiemelyje, kun. Alfonso Lipniūno dienoraščių leidyba, kunigo asmeninių daiktų paroda, susitikimai ir pokalbiai su jaunimu, verslo įmonių atstovais.

 

Reiškiu padėką visiems, kurie prisidėjo prie mums visiems labai svarbaus projekto: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, paraiškų vertinimo komisijai, Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui, Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatoriui kun. Vitalijui Kodžiui, kunigams, žiniasklaidai, projekto partneriams, organizatoriams, vykdytojams, lektoriams (Lietuvos ir Lenkijos), mokslininkams, švietėjams, akademinės visuomenės atstovams, vertėjams (į italų ir lenkų kalbas), leidėjams, fotografams, operatoriams, moksleiviams ir gimnazistams, ateitininkams, savanoriams, neįgaliesiems, žmonėms aktyviai įsitraukusiems ir dalyvavusiems renginiuose, visiems, kurie prisidėjo ar dar prisidės prie projekto sklaidos bei viešinimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *