Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje – ypatingas dėmesys užsienio kalbų dėstymui

Daiva Malcienė

Šiandieniniame pasaulyje kalbinės kompetencijos yra neatskiriamos nuo modernaus žmogaus sąvokos. Užsienio kalba kaip mokomasis dalykas teikia plačias galimybes ugdyti asmenybę, formuoti vertybines nuostatas, plėtoti bendrąsias kompetencijas. Kalbų mokėjimas suteikia galimybes turėti platesnį socialinį tinklą, rasti naujų kontaktų ir draugų. Tai sukuria pridėtinę vertę jauno žmogaus karjerai, asmeninio gyvenimo kokybei. Geros užsienio kalbų žinios yra viena iš svarbiausių sąlygų ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, norintiems dalyvauti europiniame švietime. Užsienio kalbų mokėjimas leidžia prisijungti prie pasaulinės bendruomenės, keistis informacija, bendradarbiauti, rengti bendrus projektus, rasti naujų pažinčių.

 

Siekdami kokybiško, kūrybiško ir šiuolaikiško užsienio kalbų dėstymo, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytojai dalyvavo „Erasmus+“ projekte „Kūrybiškumas užsienio kalbų mokyme“.

 

Progimnazijos anglų kalbos mokytojos dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Kūrybiškas anglų kalbos dėstymas” Italijoje, o vokiečių kalbos mokytoja dalyvavo „Kūrybiškas vokiečių kalbos dėstymo“ kursuose Maltoje. Kursų programos pristatė kūrybiško anglų ir vokiečių kalbų dėstymo metodikas. Kartu su kitų Europos šalių mokytojais, mūsų mokyklos mokytojos išmoko naujų metodų, kurie yra motyvuojantys, aktyvūs, kūrybiški, skatinantys komunikuoti bei nukreipti į individualią mokinio pažangą. Mokymai praturtino naujomis idėjomis, leido patobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei paskatino įgytas patirtis įgyvendinti kasdieniame ugdymo procese.

Mūsų mokyklos mokytojos sėmėsi patirties Danijos Holmebækskolen mokykloje. Projekto dalyvės stebėjo, kaip vyksta anglų ir vokiečių kalbų mokymas, kokius metodus mokytojai taiko, kaip vyksta užsienio kalbų ir kitų dalykų integruotos pamokos, kaip mokykla vykdo veiklas, kurios padeda į ugdymo(si) procesą įtraukti įvairių gebėjimų turinčius mokinius, kaip šios veiklos daro įtaką mokinių individualiai pažangai.

 

Grįžę iš projekto mobilumų mokytojai pradėjo įgytą patirtį taikyti pamokose. Pedagogės išbando naujus metodus, inicijuoja integruotų įvairių mokomųjų dalykų su užsienio kalbomis pamokų ciklų sukūrimą 1–8 klasėse. Atlikę mokinių, mokytojų ir tėvų apklausas galime reflektuoti, kad projekto veiklos turėjo teigiamos įtakos mokinių motyvacijos ir mokinių individualios pažangos augimui bei mokinių mokymosi pasiekimams. „Kitokios“ pamokos daro teigiamą įtaką ne tik užsienio kalbų, bet ir kitų mokomųjų dalykų mokymosi pažangai. Integruotas mokymasis skatina kiekvieno mokinio asmenybės ūgties pažangą. Nauji ir kūrybiški užsienio kalbų mokymo metodai, integruotos pamokos su užsienio kalbų pamokomis paskatino mokinių motyvaciją, susidomėjimą ir aktyvumą mokantis. Dauguma mokinių teigia, kad jiems anglų ar vokiečių kalbų pamoka yra gera tada, kai ji yra įdomi, užpildyta įvairiomis veiklomis. Kokybiškas užsienio kalbų mokymasis padeda tinkamai pasirengti būsimai karjerai ir gyvenimui.

 

Projekto metu buvo užmegzti ryšiai su kitų šalių mokytojais, kurie peraugo į dalykinį bendravimą, planuojant bendras virtualias veiklas. Užsienio kalbų mokytojos kartu su mokiniais įsitraukė į naujus virtualius „eTwinning“ projektus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.