Respublikinėje konferencijoje – apie Kokybės krepšelio naudą mokinio pažangai ir sėkmei

Sigita Stonkienė
,
Šiaulių Juliaus Janonio g-ja

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija pripažinta stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčia mokykla[1] . Tai įgalino gimnaziją dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“[2], kuris suteikia galimybių įvairiomis formomis, būdais bei metodais siekti mokinių pasiekimų gerinimo. Antrus metus šį projektą įgyvendinanti gimnazija lapkričio 16 d. pakvietė kolegas pasidalyti patirtimi respublikinėje metodinėje-praktinėje  konferencijoje „Mokykla vaiko ateičiai“.

Sulaukė plataus atgarsio

 

Susidomėjusių netrūko: nuotolinėje konferencijoje dalyvavo 110 pedagogų, švietimo srities atstovų iš visos Lietuvos, temos aktualumą atskleidė net 32 pranešimai. Konferenciją atidarė ir visus dalyvius pasveikino Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Direktorius pasidžiaugė, jog konferencijos programa sudomino didelį skaičių kolegų, palinkėjo drąsos keliant ir svarstant aktualius klausimus, įdomių bei vertingų patirčių. Susirinkusius prie ekranų pasveikino ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos patarėja Živilė Nakčiūnienė, palinkėjo prasmingų diskusijų, tęstinumo gilinantis į ugdymo aktualijas.

Laukia nauji iššūkiai

 

Plenariniame posėdyje pranešimą tema „Besimokančiųjų (mokinio ir mokytojo, organizacijos) augimas ir „raidos krizės“ švietimo procesuose“ skaitė lektorė prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė. Profesorė kalbėjo apie šiuolaikinio pedagogo kompetencijas ir tai, jog pakitę mokinių poreikiai sąlygoja naujus vaidmenis mokytojo veikloje, reikalauja tokios profesinės kompetencijos, kuri įgalintų mokytoją ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius naujomis sąlygomis.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorius, Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas neurochirurgas doc. dr. Kęstutis Skauminas pranešime „Smegenys, elgesys ir klasė neuromokslininko akimis: neuroedukacijos keliai ir klystkeliai“, kalbėjo, ką šiuolaikinis mokslas žino apie smegenis ir kaip aplinkos pasikeitimai gali paveikti mokymąsi.

 

Galimus atnaujinto ugdymo turinio veikimo modelius bei būdus, kaip rengtis atnaujinto ugdymo turinio (UT) diegimui mokyklose, analizavo lektorė doc. dr. Jūratė Valuckienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos RPI (Regionų plėtros instituto) docentė Jūratė Valuckienė.

Pagerėjo mokymosi rezultatai

 

Pasibaigus plenariniam posėdžiui, konferencijos dalyviai skirstėsi į tris grupes pagal problemines sritis: „Mokinių patirtys ir pasiekimai: kaip kurti dermę“; „Mokytojo profesionalumas ir lyderystė“; „Ugdymas mokyklos gyvenimu“. Kiekviename iš jų buvo apžvelgtos ir pristatytos Kokybės krepšelio veiklos įvairiais jų įgyvendinimo aspektais.

 

O veiklų, skatinančių mokinių pažangą, lyderystę, mokytojų kvalifikacijos augimą, surengta išties daug. Tai akcentavo Zita Stankevičienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dvejus metus rūpestingai koordinavusi Kokybės krepšelio veiklas. Savo pranešime „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, pavaduotoja vardijo jau įgyvendintas veiklas, tarp kurių – gabiųjų mokinių mokymas, edukacinės mokytojų išvykos, seminarai, mokinių ir mokytojų lyderystės skatinimas, gimnazijos erdvių kūrimas, mokinių patirtys gamtos mokslų laboratorijose Kauno VII forte, mokinių tiriamųjų laboratorijų gimnazijoje įrengimas, kt. Baigdama pranešimą, pavaduotoja pasidžiaugė rezultatais: 2018–2019 m. m. pažangą padarė 52 proc. mokinių; 2019–2020 m. m. – 67,6 proc.; 2020–2021 m. m. pažangą padarė 63 proc. mokinių.

 

„To, ką mes visi, mokiniai ir mokytojai, patyrėme, pavyzdžiui, laboratorijose, nerasime nė viename vadovėlyje. Tai yra tikroji patirtis, nes vaikai galėjo prisiliesti, užuosti, pajausti, patirti“, – džiaugėsi Z. Stankevičienė. Kartu ji pažymėjo, jog kaip panaudoti Kokybės krepšelio lėšas, buvo tariamasi su visa bendruomene.

Modernėja mokyklos aplinka

 

Kiti Juliaus Janonio gimnazijos pedagogai dalijosi konkrečia patirtimi apie mokinių individualios pažangos ir pasiekimų gerinimą įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto veiklas (Ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė), mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymą (matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai Leonida Klimavičienė, Rimvydas Sruogis), mokinių gamtos mokslų patyriminį ugdymą ir savojo paieškas – biologijos ir chemijos mokytojos Rasa Dabregaitė ir Birutė Virketienė – iš viso pranešimus skaitė net 28 konferenciją organizavusios gimnazijos pedagogai.

Kartu su jais savo mokinių patirtimis ir pasiekimais dalijosi Šiaulių universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja Inga Laurinėnienė, kolegos iš Jovaro, Gegužių, Dainų, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijų, Didždvario, S. Šalkauskio, „Romuvos“ gimnazijų.

Dėmesys gabumams ir vaiko asmenybės augimui

 

Specialus dėmesys konferencijoje skirtas ir neformaliajai veiklai, mokinių ugdymui mokyklos gyvenimu. Apie įvairių būrelių, klubų veiklas, pasiekimus Kokybės krepšelio kontekste pranešime „Gyvenimas JJG“ kalbėjo Juliaus Janonio gimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė ir Mokinių seimo prezidentė Augustė Gočelkytė.

 

Kaip ugdomos mokinių kompetencijos, įgyvendinant tarptautinę DofE programą, dalijosi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokytoja Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė ir Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja Danutė Kratukienė. Koleges papildė geografijos mokytoja Gitana Kazimieraitienė, pasidalijusi patirtimi apie Juliaus Janonio gimnazijoje jau tradiciškai įsigalėjusią edukaciją – nuolatos organizuojamas protų kovas, derinamas su patyriminėmis pamokomis.

Jaunųjų „Tebūnie šviesa“ redakcijos (vadovė Sigita Stonkienė) žurnalistų profesinių ir bendražmogiškųjų kompetencijų ugdymas per nuolatinę praktinę veiklą, jaunimo gilinimasis į robotikos pasaulį ir mikrovaldiklų valdymą (vadovas Ričardas Gečas) – visi tiek senesni, tiek nauji projektai, veiklos rodo, jog Kokybės krepšelis ženkliai prisideda prie mokinių pažangos rezultatų, mokytojų tobulėjimo ir inovatyvesnės gimnazijos, kurioje formuojasi, auga asmenybės, kūrimo.

Apibendrinant informaciją, konferencijos dalyviai dėkojo organizatoriams už galimybę susitikti su bendraminčiais, padiskutuoti, pasidalyti informacija, praktiniais pavyzdžiais. Vėliau dalyviai atsiuntė daugiau kaip pusšimtį refleksijų, kuriose teigiama, jog konferencijos atmosfera buvo jauki, bendruomeniška, pranešimai įdomūs bei informatyvūs, o išgirstą informaciją tikimasi panaudoti darbe. „Iš pranešimų akivaizdu, jog per šiuos dvejus metus mokytojai ir mokiniai išties daug dirbo“, – rašė refleksijų autoriai.

 

[1] ŠMSM 2018-11-13 įsakymas Nr. V-888

[2] Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.