Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko respublikinė pradinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Pamokos kokybė: nuo mokymosi uždavinio iki rezultatų pamatavimo“. Jos tikslas – gilinti pradinio ugdymo dalykų turinio planavimą, skatinti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, dalytis gerąja patirtimi tobulinant šiuolaikinę pamoką. Renginyje dalyvavo 45 mokytojai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Skuodo miestų ir rajonų. Jie dalijosi gerąja darbo patirtimi ir analizavo pamokos planavimo sėkmės istorijas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama mokytojų ir mokinių gamtamokslei kompetencijai plėtoti, taikant inovatyvius mokymo metodus ir priemones, skaitmeninių technologijų taikymo ugdymo procese galimybėms, skaitymo gebėjimų ugdymui, mokinių gebėjimų tikslingai ir kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ugdymui.

 

Pirmojoje konferencijos dalyje mokytojai stebėjo atviras pamokas ir dalyvavo jas aptariant. Pamokas vedė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rima Kudrevičienė, Miglė Petrauskienė, Ilona Einingienė, Danguolė Petrulienė, Daiva Samuilienė, Alma Baltutienė, Rima Navickienė. Joms talkino anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Klinauskienė, Telšių r. „Robotikos akademijos“ VšĮ koordinatorė-mokytoja Alina Gaudutienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokytoja metodininkė Raimonda Bakavičienė. Trys iš septynių atvirų pamokų buvo integruotos, jas vedė du mokytojai. Tai buvo puikus praktinis bendradarbiavimo ir atsakomybės už pamoką pasidalijimo pavyzdys.

 

Aptardami atviras pamokas, stebėjusieji turėjo įvardinti 3–5 stipriąsias puses ir 1–2 tobulintinas. Mokytojos džiaugėsi nuosekliai suplanuotomis pamokomis, mokinių įsitraukimu formuluojant pamokos uždavinį, tarpdalykine integracija, klasės valdymu, pedagogų profesionalumu, mokinių darbingumu, bendradarbiavimu, kultūra. Pasidžiaugta ir jaukia klasių aplinka, mokytojų sukurtomis mokymo(si) priemonėmis, aktyvių mokymo(si) formų ir metodų parinkimu, vertinimo ir įsivertinimo organizavimu, tikslingu informacinių technologijų naudojimu pamokose ir jaukiu mikroklimatu. Pamokas stebėjusiems mokytojams buvo itin sunku įvardyti tobulintinas sritis. Visos pamokos – įvertintos puikiai. Pamokas taip pat stebėjo ir jų aptarimą apibendrino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyti devyni pranešimai apie gamtamokslių, robotikos ir STEAM kompetencijų ugdymą, skaitmeninių technologijų taikymą, skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų stiprinimo galimybes ugdymo procese. Pranešimų pristatymą paįvairino judrioji pertraukėlė, kurią organizavo renginio vedėja Ingrida Kudrevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui.

 

Darbą vainikavo du praktinės veiklos užsiėmimai ir žaisminga refleksija. Dalyviai džiaugėsi puikiai organizuotu renginiu, šiltu bendravimu, dėkojo už naujas idėjas, praktinius pavyzdžius ir geranorišką dalijimąsi patirtimi. Konferencijos iniciatorių ir organizatorių – pradinio ugdymo mokytojų metodininkių Ilonos Einingienės, Rimos Navickienės, Miglės Petrauskienės, Daivos Samuilienės ir direktorės pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės – nuomone, labai svarbu kiekvienam mokytojui nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti kvalifikaciją, siekti asmeninio tobulėjimo. Kai nustoja augti mokytojai, nustoja augti ir jų mokiniai.

 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.