Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Atradimo džiaugsmas pamokoje“

Birutė Kasparienė

Balandžio 5 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Atradimo džiaugsmas pamokoje“. Konferencijoje dalyvavo pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai iš Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Kėdainių, Kauno, Telšių, Kupiškio, Jonavos, Jurbarko, Tauragės, Vilniaus, Šilalės, Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigų. Konferencijoje pranešėjai pasidalijo savo patirtimi, sėkmės istorijomis.

 

Konferencijos svečius ir dalyvius pasveikino dainavimo studija „Limpopo“ (vadovė Indrė Šukytė) ir šiuolaikinio šokio studija „Kosmėja“ (vadovė Diana Maciuvienė). Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė socialinių mokslų daktarė Nijolė Bražienė iš Šiaulių universiteto („Vaiko kūrybingumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose“) ir mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos vadovėlio (serija „Taip!“) bendraautorė Nomeda Kasperavičienė iš Jonavos Panerio pradinės mokyklos („Skaitymo aktualijos. Koks mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo kelias lietuvių kalbos vadovėlyje (serija „Taip!“)?“).

 

Konferencijoje pedagogai pasidalijo kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymo patirtimi, sėkmės istorijomis: kaip parduoti pamoką pertekliuje augantiems mokiniams, priemonėmis, skatinančiomis mokinių mokymąsi ir žadinančiomis atradimo džiaugsmą pamokoje. Dalijosi metodine kūrybinio darbo, projektinių veiklų ir mokymosi netradicinėse erdvėse patirtimi specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Tėvų iniciatyvų ir bendradarbiavimo skatinimo pavyzdžiais ugdymo(si) procese. Taip pat pamokomis skirtingose edukacinėse, netradicinėse erdvėse, nes tai naudinga, įdomu, tai galimybė ne tik pamatyti, bet ir išbandyti mokiniams praktiškai, įgyti įvairesnės patirties. Be to, tokios pamokos motyvuoja mokinius, suteikia galimybę praktiškai pamatyti ir neretai išbandyti tai, ko klasėje neįmanoma padaryti. Pedagogai dalijosi patirtimi, kaip ugdyti mokinius naudojant elektronines mokymosi aplinkas, kurios padeda stebėti individualią pažangą, kūrybišką mąstymą. Aptarė, kaip sekasi suteikti pirmąsias žinias apie ekologiją, gamtos ir jos išteklių tausojimą, užterštumo problemas ikimokykliniame amžiuje. Ekologinių veiklų ir pamokų inovatyvumas bei kūrybiškumas skatina vaikus netradiciškai pažinti artimiausią mus supančią aplinką.

 

Konferencijos organizatoriai akcentavo, kad ypač svarbu švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas, gebėjimas pritaikyti ugdymo turinį, diferencijavimas ir individualizavimas, mokymo(si) strategijų dermė. Tai veiksniai, lemiantys sėkmingą skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą. Sėkmingos pamokos garantas – tinkamas mokymo(si) metodų parinkimas, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymas.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.