Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“

Jolanta Vengalienė
,
Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Dainavos prog-jos direktorė

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“ – tradicinis kasmetinis bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagogų bendruomenė dalijosi vertinga patirtimi su kolegomis. Konferencija, į kurią susirinko apie 350 dalyvių iš visos Lietuvos, vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslasskatinti pedagogų bendruomenę dalytis vertinga patirtimi, kaip jie ugdo mokinių kompetencijas, siekdami mokymosi pasiekimų nuotolinio mokymo metu. Konferencijos organizatoriai skatino mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą keičiantis patirtimi, kaip ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, perimti vertingą patyriminę praktiką. Konferencijos vedantieji Erikas Griškevičius, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius, ir dr. Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė, pasveikino susirinkusius į virtualią konferenciją, pasidžiaugė Kauno mokytojų, vadovų iniciatyvomis, padėkojo susirinkusiems ir tiems, kurių dėka ši konferencija įvyko, priminė renginio programą. Konferencijos dalyvius pasveikino Agnė Andriuškevičienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja, kuri perdavė ministrės Jurgitos Šiugždinienės sveikinimus, pasidžiaugė mokymosi ir dalijimosi kultūra. Dr. Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, pasidžiaugė mokytojų aktyvumu, bendravimu ir bendradarbiavimu keičiantis patirtimi ugdant mokinių kompetencijas, siekiant kuo aukštesnių mokinių pasiekimų.

 

Plenarinio posėdžio pranešėja dr. Viktorija Sičiūnienė (VDU) savo pranešimu „Mokinio kompetencijas auginantis vertinimas“ palietė kiekvienam mokytojui svarbią temą. Visiems buvo aktualu išgirsti, kaip mokantis įvairių dalykų turinio bus ugdomos kompetencijos. Aptarti atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsnius, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 proc. ugdymo turinio dalis. Atkreiptas dėmesys, kaip atnaujinamose bendrosiose programose (BP) kartu su programų projektais skelbiamuose kompetencijų žemėlapiuose atsispindi ugdomos kompetencijos. Juose pateikiama, kokiais pasiekimais ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena nurodyta kompetencija.

 

Po pertraukos konferencijos darbas vyko grupėse. Grupės buvo sudarytos mokomųjų dalykų apjungimo principu. Darbas vyko 9 grupėse. Grupių darbą moderavo mokomųjų dalykų metodinių būrelių pirmininkai, kurie kiekvieną skatino išgirsti, pamatyti, suprasti. Nuotolinis mokymas(is) dažnam mokytojui tapo ne tik iššūkiu, nes reikalavo permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje, bet ir nauja galimybe sėkmingai sprendžiant mokinių įtraukimo į aktyvų mokymąsi problemą. Pranešimų temos pasirinktos įsiklausius į mokyklų bendruomenių, metodinių būrelių narių išsakytas problemas ar klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, jog sudėtingu laikotarpiu veiksmingiausi sprendimai atrandami praktikoje ir todėl reikalingas jų viešinimas. Kiekvienas besidalijantis savo įžvalgomis vaizdingu konkretumu, savitumu suteikė galimybę geriau pažvelgti į nagrinėjamą temą, sprendimų paieškos procesą, galimą jų įvairovę. Kai kurie sprendimai tuoj pat sulaukdavo besiklausančiųjų pritarimo ir būdavo perimami, tiesiogiai pritaikomi, o kai kurie žadino norą daugiau apie tai sužinoti ateityje. Konkretūs žingsniai, kaip mokytojui kurti įtraukiantį skaitmeninį ugdymo turinį, kuris gali būti naudojamas tiek nuotoliniame mokyme, tiek sugrįžus į mokyklas, įpareigojo ir toliau dalytis vertingomis patirtimis su kolegomis, bendraminčiais. Daug dėmesio buvo skirta atnaujintose BP pasirinktoms šešioms esminėms kompetencijoms: Pažinimo, Socialinei, emocinei ir sveikos gyvensenos, Kūrybiškumo, Pilietinei, Kultūrinei, Komunikavimo. Pranešėjai patvirtino, kad siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų apimtį, atsisakant jau nebūdingų, perteklinių elementų, neaktualaus turinio. Taip pat būtina aktualizuoti ugdymo turinį, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Svarbu užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. Puikūs praktiniai pastebėjimai, rekomendacijos vienas kitam dar kartą patvirtino, kad nuo mokytojų kūrybiškumo, motyvacijos, požiūrio priklauso sėkmingas turinio formavimas ir pagalba mokiniams mokymosi kelyje. Svarbu mokytojais pasitikėti ir neužkrauti jiems bendrųjų švietimo, egzistuojančių mokyklų problemų.

 

Po darbo grupėse su konferencijos dalyviais susitiko prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja. Profesorė pasidalijo įžvalgomis apie švietimą, atsakė į dalyviams rūpimus klausimus. Ji akcentavo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, stiprėja bendrųjų kompetencijų vaidmuo. Darosi vis svarbiau tikslingai siekti žinių, įgytus gebėjimus įveiklinti dinamiškose, dažnai nevienareikšmėse situacijose, nepamirštant ir kompetencijoms būtino vertybinio aspekto. Tad jau mokykloje svarbu patirti, kad sudėtingais ryšiais susaistytame pasaulyje kiekvienas veiksmas gali turėti įvairių pasekmių. Negalima niekur skubėti, reikia įsigilinti į BP atnaujinimą, ypač išgirsti praktikų tobulinimo įžvalgas, nes bendrosios programos ne vienerius metus lems ugdymo(-si) turinį bendrojo ugdymo mokykloje.

 

Konferenciją užbaigė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė. Ji priminė konferencijos tikslą ir uždavinius, kurių siekė visa Kauno pedagoginė bendruomenė. Direktorė padėkojo konferencijos rengėjams, dalyviams, pranešėjams, prof. habil. dr. Vilijai Targamadzei, kuri būdama labai užimta, rado laiko mokytojams. Kasmetinė konferencija – tai tarsi pasitikrinimas ar geru keliu einame. Tikimės, kad bendroje kelionėje sudėti pagalbos ženklai padės išbandant atnaujinamas programas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *