Projektų sėkmė – komandinis darbas

Aurelija Kuperskienė, Erika Lavrukėnienė
,
projektų koordinatorės LSU Kėdainių „Aušros“ prog-joje

Šių mokslo metų rugsėjo mėnesį Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija pradėjo vykdyti du „Erasmus+” KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektus „Eime kartu“ (angl. „Come Together“) ir „Būk mano gidu – noriu pažinti tavo kultūrą“ (angl. „Be My Guide – I want to know your culture“).

 

Projektas „Come Together“ orientuotas į mokyklų bendruomenių sukurtus ryšius. Projekto tikslas – skatinti toleranciją ir pagarbą kitiems, stiprinti projekto dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tobulinti užsienio kalbų žinias, ugdyti kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. Projektu siekiama teigiamo ir ilgalaikio poveikio geresniam socialinės, etninės, kalbinės ir kultūrinės įvairovės suvokimui ir pripažinimui, žmogaus teisių ir demokratijos supratimui, tolerancijos ir pagarbos kitiems žmonėms ir kultūroms skatinimui.

 

Projekto  „Be My Guide – I want to know your culture“ pagrindinis uždavinys yra didinti projekto dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą ir kompetenciją, suteikiant projekto dalyviams galimybę praplėsti turimas jų žinias apie savo ir kitų šalių istoriją, geografiją, literatūrą, papročius bei tradicijas. Mokiniams sudaromos galimybės būti gidais savo ir kitose šalyse.

 

Dauguma projektų veiklų suplanuotos organizuoti įprastiniu kontaktiniu būdu tiek mokyklų, tiek tarptautiniu lygiu. Vykdyti projektus esant pandemijai yra nelengvas iššūkis. Vis dėlto iššūkiai mums – įkvėpimo šaltinis daryti geriausia, kas yra įmanoma, siekiant sėkmės. Projektų veiklos yra pritaikomos dabartinei situacijai. Nors mobilumo vizitai nevyksta, tačiau bendraudami ir bendradarbiaudami virtualiai („Microsoft Teams“, „Zoom“, „eTwinning“ ir kt. aplinkose) mokiniai turi galimybę susipažinti su projektų dalyviais, jų šalių kultūra, bendrauti anglų kalba, tobulinti bendrąsias kompetencijas.

 

Bendradarbiavimas ir inovacijos – tai raktiniai projektų žodžiai. Viena iš projektų vykdymo sėkmių yra mūsų progimnazijos ir projektų partnerių komandinis darbas. Komandos narių įsitraukimas, atsakomybių pasiskirstymas ir aiškūs susitarimai yra svarbūs, norint sėkmingai vykdyti įvairias veiklas. Kadangi šiais mokslo metais prasidėję projektai kol kas vykdomi tik nuotoliniu būdu, skaitmeninės technologijos yra puikios priemonės „per atstumą“ bendraujant ir bendradarbiaujant tiek su savo mokyklos, tiek su užsienio šalių projektų komandomis. Skaitmeninės technologijos atveria patogius prieinamus įrankius, programas ir platformas įvairaus formalumo lygio komunikacijai tarpusavyje bei bendram darbui, organizuojant virtualius susitikimus, kuriant bendrus produktus ir vykdant įvairias veiklas. Jų metu buvo pristatomos projektų partnerių šalys, miestai ir mokyklos, susipažįstama, skiriamos ir atliekamos užduotys, kuriami logotipai, filmukai, vertinimo ir įsivertinimo formos apie atliktas veiklas, pasidalinama rezultatais ir reflektuojama.

 

Tikimės projektų tvarumo – kad veiklų tęstinumas ir rezultatų naudojimas, naujos žinios, gebėjimai ir kompetencijos būtų taikomos ugdymo procese. Mokytojai integruoja projektinę veiklą į ugdymo procesą tiek dalykų pamokose, tiek popamokinėje veikloje bei ugdomųjų kultūrinių pažintinių dienų metu. Darbo formos yra diferencijuojamos, įtraukiami įvairių gebėjimų mokiniai. Nuolat vyksta (įsi)vertinimas, kuris yra svarbi mokymosi strategija efektyvesniam projektų vykdymui ir sėkmei.

 

Nepaisant to, kad projektų veiklos šiuo metu yra tik virtualios, džiaugiamės aktyviais progimnazijos mokiniais, jų motyvacija. Mokinių kūrybiškumas, idėjos ir naujos patirtys, įvairių  bendrųjų kompetencijų ugdymas, anglų kalbos bendravimo ir bendradarbiavimo, šiuolaikinių informacinių technologijų  naudojimas yra pagrindas sėkmingam projektų įgyvendinimui.

 

Šie projektai finansuojami remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.