Projektinė veikla įgavo pagreitį. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ patirtis

Kristina Kalinauskienė
,
ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Projektų rengimo darbo grupė

Atsižvelgdama į Z ir Alfa kartos vaikų ugdymo(si) ypatumus, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda ieškojo įtraukiančių ugdymo(si) formų, viena iš tokių – projektinė veikla.

Projektas – tai aktyvaus ugdymo(si) forma, skatinanti ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratinanti dirbti grupėje ir spręsti visiems aktualią problemą.

 

Viena ryškiausių pastarojo meto tendencijų – stiprėjantys tarptautinės integracijos procesai, pasiekę Lietuvą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė plačios galimybės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, todėl šiuolaikinė švietimo sistema tarptautiniams projektams teikia ypatingą reikšmę.

Tarptautiniai projektai ne tik skatina tobulinti pedagogų bendrąsias kompetencijas, bet ir stiprina skirtingų šalių švietimo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą, moko, kaip elgtis įvairiakalbėje ir įvairiakultūrėje aplinkoje. Sėkmingai vykdomi projektai suteikia galimybę pedagogų ir ugdytinių mobilumui. Projektinės veiklos didina ne tik ugdytinių, bet ir pedagogų motyvaciją.

 

Visa aktyvi Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ kūrybingų pedagogų komanda stengiasi atliepti šių dienų ugdymo(si) realijas, intensyviai domisi ugdymo naujovėmis, ne tik diegdama jas savo įstaigoje, dalyvaudama vietinio bei tarptautinio mąsto projektuose, bet ir sėkmingai juos rengdama.

Jei peržvelgtume Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ projektų statistiką, tai kasmet įvykdome maždaug po 10 projektų darželio, šalies bei tarptautiniu mastu.

 

Vienas iš įstaigos komandos parengtų projektų – „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“, jo tikslas – sustiprinti vaikų mokymo(si) mokytis kompetencijos ugdymą. Mūsų partneriai šiame projekte: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrus, Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius, Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“.

Projekto metu, kiekvienoje įstaigoje bus įdiegtas „Mąstymo įpročių“ ugdymo(si) metodas, apmokyti pedagogai, parengti mentoriai, patobulintos ugdymo(si) programos, parengtos rekomendacijos. Metodika bus taikoma kiekvienoje grupėje, kiekvienoje ugdomojoje veikloje.

 

Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą sustiprės projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų mokymosi mokytis kompetencija bei padidės ugdymo(si) turinio ir ugdymo(si) organizavimo kokybė.

Projekto vertė – daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ pradėtas įgyvendinti „Erasmus+“ projektas „Sharing time, connecting learnings“, jo dalyviais tapo mokytojai iš Prancūzijos, Velso, Graikijos, Ispanijos, ir, žinoma, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“. Projekto tikslas – susipažinti su kitų šalių kultūra.

Projekto dalyviai jau lankėsi Prancūzijoje, Velse, Lietuvoje ir Ispanijoje bei susipažino su šių šalių švietimo sistemomis, ugdymo ypatumais, kultūriniu gyvenimu bei šalių tradicijomis. Kiekvieno susitikimo metu, projekto partneriai pristato namų užduotis, susijusias su tos šalies kultūra: papročiais, patiekalais, žaidimais, rateliais, dainomis ir pan. bei susitaria dėl būsimų projekto veiklų, kitų susitikimų, pasidalija darbais.

Projekto partnerių dar laukia susitikimas Graikijoje.

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ išbandė savo jėgas „STEM school label“ projekte, yra pripažintas tarp 300 dalyvių iš 15 šalių bei kartu su kitomis 20 mokyklų iš Portugalijos, Lietuvos, Prancūzijos, Serbijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos tapo STEM mokykla ambasadore.

2019 m. rugsėjo antroje pusėje, šių mokyklų atstovai pakviesti į Scientix ir „STEM School Label“ organizuojamą „33rd Science Projects Workshop“, vykusį Ateities klasėje/laboratorijoje Briuselyje.

Tarptautiniame renginyje kalbėta apie įgyto STEM ženklelio „Competent“ keitimą aukštesnio lygio įvertinimais – „Proficient“ ar „Expert“, todėl, per 2019–2020 mokslo metus, privalu tobulinti STEM ugdymo(si) organizavimą įstaigoje: tarpdalykinę integraciją,  partnerių į(si)traukimą, naujų ryšių užmezgimą, naujos įrangos įsigijimą, ugdytinių pasiekimų vertinimo tobulinimą, pedagogų kompetencijų tobulinimą ir kt.

Renginio metu, dalyviai supažindinti su virtualiais įrankiais, palengvinančiais ir paįvairinančiais ugdymo(si) procesą, naudingais keliant hipotezes ar sprendžiant probleminius klausimus, reflektuojant. Pasidalinta internetiniais šaltiniais mokytojams, kuriuose galima rasti idėjų, medžiagos STEM ugdymui, būdų, kaip įsitraukti į projektus.

 

Bendraudami su kitų šalių bei Lietuvos mokyklų atstovais, sužinojome, kaip galima patobulinti ugdymą taikant kodavimą, algoritmus, dirbtinį intelektą, ieškant realaus gyvenimo problemų sprendimų.

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, dar vieno ES lėšomis finansuojamo projekto partneris, jį įgyvendina Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“. Projekto tikslas – patobulinti ugdymo(si) organizavimo ir turinio kokybę, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, skatinti vaikų pažangą bei ugdymo(si) diferencijavimo tobulinimą.

Projekto metu bus patobulintos ugdymo(si) programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija – atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą.

Vykdant projekto veiklas, planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas, atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją, bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Kiti šio projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis, Vilniaus lopšeliai-darželiai „Gėlynas“, „Saulėgrąža“, „Krivūlė“.

Projekto suma – daugiau nei 100 tūkstančių. Jį finansuoja Europos socialinis fondas. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

 

Nuo 2019 m. rugsėjo, Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „TĘSK“, kurio pagrindais, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir socialinė pedagogė tapo mentorėmis kolegei ikimokyklinio ugdymo pedagoge dirbančiai pirmus metus. Abi mentorės galėjo išvykti į stažuotę Suomijoje, susipažinti su Suomijos švietimo sistema bei išsiaiškinti pedagogų-mentorių funkcijas Suomijos ugdymo įstaigose.

Pedagogės lankėsi Suomijos nacionalinėje švietimo agentūroje, Haaga-Helia mokytojų profesinio rengimo mokykloje, Helsinkio universitete, Albatross ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros centre bei trijose Helsinkio mokyklose.

 

Nuo 2016 m. Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant „eTwinning“ projektus. Įstaiga jau antrą kartą nominuota tarp geriausių iš 2139 mokyklų Europoje įgyvendinančių „eTwinning“ projektus.

„eTwinning“ mokyklos ženklelis 2020–2021 – įteiktas už skaitmeninių ugdymo(si) priemonių taikymą, elektroninio saugumo užtikrinimą, inovatyvumą, kūrybingumą ugdymo procese, bendradarbiavimą ir nuolatinį tobulėjimą. Tai ne vieno pedagogo, o visos pedagogų komandos laimėjimas. Lietuvoje šiais metais iš viso apdovanotos 32 mokyklos, o Šiauliuose – 3.

 

Pedagogų dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje suteikia galimybes ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinti su kitų šalių ugdymo procesu, mokymo metodais, inovacijomis, kultūriniais, ekonominiais savitumais.

Tarptautiniai projektai suteikia platesnes galimybes tobulinti socialines bei dalykines kompetencijas, skatina toleranciją, pagarbą kito žmogaus nuomonei, tobulina kalbinę kompetenciją, dalijamasi gerąja darbo patirtimi.

Dalyvavimas tokiuose projektuose daro teigiamą įtaką, suteikia pasitenkinimo ir motyvuoja ugdytinius. Tai reiškia, kad ir mokytojai patiria didesnį pasitenkinimą bei motyvaciją tobulinti ugdomąsias veiklas, o tai beveik visada turi teigiamo poveikio visai įstaigai.

Projektinės veiklos išsiskiria iš kasdieninių veiklų savo forma, pateikimu, įvairove, tai skatina vaikų smalsumą, norą dalyvauti, veikti, suteikia ugdytiniams daugiau galimybių stebėti bei kontroliuoti savo veiklas, tapti atsakingesniais už savo žinias. Vaikai mokosi komandinio darbo, lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, plečia akiratį, susipažįsta su kitų šalių kultūra ir tradicijomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.