Projektas „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ Kauno r. Neveronių gimnazijoje

Danguolė Marmienė
,
Kauno r. Neveronių g-jos direktorė

Kauno r. Neveronių gimnazija – aktyvi Lyderių laiko 3 (LL3) Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams“ dalyvė. Pagrindinis projekto tikslas ir siekinys – aukštesni mokinių pasiekimai, stiprinant mokytojų kompetencijas, įgalinant juos taikyti tinkamas ugdymo(si) strategijas. Projekto priemonės integruotos į gimnazijos veiklas: ugdymo procesą, metodinę veiklą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Projekto pradžioje ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokytojų meistriškumo didinimui organizuojant įtraukųjį ugdymą(si): pedagogų profesiniai dialogai vyko 1–3 kartus per mėnesį, mokytojai dalijosi darbo patirtimi, sėkmės istorijomis, kokias veiksmingas strategijas taiko pamokose, kaip stebi ir vertina mokymo poveikį mokinių pasiekimams. Pedagogai lankė vieni kitų pamokas, stebėjo poveikio vertinimo metodus, ugdymo(si) strategijas, mokėsi vieni iš kitų. Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę klasių vadovai su mokiniais aptardavo gimnazijoje pasirinktą vertybę. Ši veikla turėjo įtakos palankaus emocinio klimato formavimui visoje mokykloje. Sukurtas orientuotas į pozityvią komunikaciją Mokinių, tėvų ir mokytojų garbės kodeksas. Vadovaujantis Garbės kodeksu, kuriama gimnazijos politika, strategija ir taktika. Pozityvi komunikacija nuolat skatinama ir palaikoma, tai turi įtakos bendruomenės narių veiklai, elgsenai, mokinių patirtims bei ugdymo rezultatams.

 

Siekiant LL3 Kauno r. savivaldybės pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams“ tvarumo buvo sukurtos mokymosi komandos. Kauno r. Neveronių gimnazijoje vykusio susitikimo metu mokymosi draugai iš kitų ugdymo įstaigų supažindinti su projekto įgyvendinimo sėkmėmis, pozityviosios komunikacijos praktikos pavyzdžiais, aptartas bendros veiklos planas, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Domeikavos gimnazija, Karmėlavos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ ir Šlienavos pagrindine mokykla. Sutarta dalytis patirtimi, stiprinti bendradarbiavimą tarp vadovų, mokytojų ir mokinių, suplanuota po 1–2 renginius kiekvienoje ugdymo įstaigoje. Džiugu, kad į veiklas įsitraukė dar vienas projekto partneris – Neveronių lopšelis-darželis.

 

Nors mokymosi draugų susitikimai dėl pandemijos, karantino persikėlė į virtualią erdvę, jie vyksta taip pat įdomiai ir prasmingai. Visos ugdymo įstaigos dalyvavo Šlienavos pagrindinės mokyklos organizuotoje Užgavėnių kaukių parodoje, Neveronių lopšelio-darželio organizuotoje kūrybinių darbų ir piešinių parodoje „Verbą kuriu, Velykų laukti galiu“; ruošiasi dalyvauti Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ parengtame projekte „Draugystės gėlynai“: kiekvienoje įstaigoje vaikai augina daugiametes gėles; užaugintas gėles sodins įstaigos teritorijose; gražiausias gėles dovanos pozityviai nusiteikusiems draugams; visi susikurs pozityvios draugystės gėlynus ir kt.

 

Pozityvaus švietimo modelio kūrimas ir diegimas gimnazijoje itin aktualus mokinių pasiekimams nuotolinio ugdymo sąlygomis. Paskelbus karantiną, per trumpą laiką į nuotolinę persiorientavusi ugdymo sistema paveikė mokinių, tėvų, mokytojų vaidmenis ir visą ugdymo aplinką. Nuotolinis ugdymas – ne tik didžiulis iššūkis visai gimnazijos bendruomenei, bet ir naujos galimybės ieškoti kitokių ugdymo(si) organizavimo formų. Išryškėjo dar didesnis poreikis mokytis vieniems iš kitų. Projekto metu sukurtos mokymosi komandos gimnazijoje, susitarimai dėl profesinių dialogų organizavimo, Mokinių, tėvų ir mokytojų garbės kodeksas, bendradarbiavimas su mokymosi draugais – veiklos, kurios nuolat skatinamos ir palaikomos, užtikrina projekto tvarumą ir sėkmę – kokybišką ugdymą(si) visiems mokiniams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.