Projektas „Mes – gamtai, gamta – mums“

Liuda Samčiukevičiūtė
,
Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Aktyvus, patirtinis vaiko ugdymasis – svarbus šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo aspektas. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše“ (2014), pažymėti tokie ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai, kaip: pažinti save ir savo aplinką, spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir aplinkinių veiksmų pasekmes, aktyviai dalyvauti ugdymo įstaigos ir bendruomenės gyvenime. Siekiant, kad ikimokyklinukai ugdytųsi minėtus gebėjimus, ugdymo gairėse patariama organizuoti veiklas, kuriomis sudaromos sąlygos vaikams mokytis pažinti, veikti, kelti klausimus, tyrinėti ir panašiai.

Vaikams turi būti suteikiama galimybė tyrinėti gamtą, jos objektus, kuo daugiau veikti gamtoje, lauko aplinkose, tokiu būdu skatinant įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų, formuojant aplinkosaugos bei ekologines vertybes. Ekologinis, aplinkosauginis ugdymas – svarbus ir reikšmingas. Juo siekiama užtikrinti, kad auganti karta, šiuolaikinės visuomenės piliečiai, būtų atsakinga, mylinti, tausojanti ir sauganti gamtą.

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ daug dėmesio skiriama gamtamoksliniam, ekologiniam vaikų ugdymui. Siekiant gerinti vaikų ugdymosi kokybę, ekologinio ugdymo programos ir projektai lanksčiai ir tikslingai integruojami į ugdymo turinį. Jau trečius metus Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ vykdomas projektas „Mes – gamtai, gamta – mums“, finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto tikslas – ugdyti įstaigos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei gamtamokslinę patirtį, skatinant vaikus aktyviai veikti sukurtose darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse, dalyvaujant projekto veiklose.

 

Įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą, darželio lauko teritorijose sukurtos žaliosios edukacinės lauko erdvės, kuriose sudarytos sąlygos vaikams ir kitiems darželio bendruomenės nariams įgyti ir tobulinti praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti ir saugoti, mokytis rūpintis ir tvarkyti gamtos vertybes, rūpintis aplinkos kokybe, puoselėti pagarbą gyvybei. Apie anksčiau sukurtas edukacines erdves galite sužinoti publikacijoje „Projektas „Mes – gamtai, gamta – mums“ Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenei padeda draugauti su gamta“.

 

Šiais metais sukurtos trys naujos žaliosios edukacinės lauko erdvės „Grūdinių kultūrų laukas“, „Gėlių alėja“ ir „Laumių papartynas“.

Edukacinės erdvės „Grūdinių kultūrų laukas“ tikslas – sudaryti sąlygas vaikams pažinti grūdines kultūras, stebėti jų augimą ir brendimą, apibūdinti požymius ir reikšmingumą žmogui. Šioje lauko erdvėje vaikai kartu su suaugusiaisiais ruošė dirvą, sėjo avižas ir rugius. Pasėję grūdus, saugojo juos, kad paukščiai sėklų nesulestų. Supratę, kad patys pasėlio neišsaugos, ieškojo informacijos, ką daryti, o radę – pastatė kaliausę, apdengė lauką agroplėvele.

Grūdinių kultūrų lauke vaikams buvo sudarytos sąlygos stebėti augančius javus, juos prižiūrėti, laistyti. Deja, rugių, ko gero, būta žiemkenčių, todėl neužaugo. Tačiau puikiai užderėjo avižos. Vaikai stebėjo javų augimą, matavo augalų aukštį, apskaičiavo, kiek varpoje yra grūdų „namelių“, savarankiškai nuėmė derlių, ieškojo informacijos, kuo avižos naudingos žmogui, kas iš jų gaminama, svarstė, kaip galima panaudoti avižas aplinkos puošybai ir pan.

Jaunieji daržininkai džiaugėsi pačių užaugintu derliumi ir domėjosi, kada vėl galės sėti grūdus, dalijosi įspūdžiais ir išgyvenimais.

 

Edukacinė erdvė „Laumių papartynas“ sukurta siekiant suteikti žinių apie vieną iš seniausių augalų planetoje – papartį. Atliekant įvairias veiklas, tyrinėjant visais pojūčiais, kaupiant etnokultūrinę patirtį, plėtojant suvokimą ir vertybines nuostatas apie šį reliktinį augalą, vaikai buvo skatinami domėtis, pastebėti, prižiūrėti ir saugoti retus augalus.

Ugdytiniai su darželio auklėtojomis, šioje lauko edukacinėje erdvėje, stebėjo paparčio augimą, tyrinėjo pasitelkdami savo pojūčius bei kitus tyrimų būdus, ieškojo informacijos apie paparčių priežiūrą, augimo sąlygas, rūšių įvairovę, domėjosi etnokultūriniu paveldu, susijusiu su paparčiais, o papartyne net gerąją Laumę „apgyvendino“, ją, beje, patys ir pagamino.

 

Edukacinės erdvės „Gėlių alėja“ tikslas – skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi darželio gėlėmis, jų įvairove, augimo ciklu ir sąlygomis – atliekant įvairias veiklas, pasitelkiant visus pojūčius, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, ugdytis estetinį suvokimą, pagarbą aplinkai, atsakomybę dėl artimiausios aplinkos saugojimo ir puoselėjimo. Visą vasarą, šioje lauko edukacinėje erdvėje, vaikai prižiūrėjo, stebėjo ir tyrinėjo serenčius, ieškojo informacijos, kaip teisingai prižiūrėti ir puoselėti gėles, kaip tinkamai laistyti, ravėti, purenti, kad gėlė augtų ir žydėtų, aiškinosi, kokia gėlių reikšmė žmogui. Rudenį, serenčiams nužydėjus, vaikai sodino tulpių svogūnėlius, iš anksto džiaugdamiesi, kad pavasarį akis džiugins graži tulpių alėja.

 

Kurdami edukacines erdves darželio lauko aplinkoje, siekiame ugdymo kokybės ir integralaus ugdymo nuo ankstyvojo amžiaus. Veiklos edukacinėse lauko erdvėse leidžia formuoti vaikų ir suaugusiųjų gamtojautą, aplinkai palankaus elgesio nuostatas, ugdytis aplinkotyros įgūdžius, gamtamokslinius gebėjimus. Sudaromos optimalios sąlygos geriau pažinti gamtos objektus, esančius edukacinėse erdvėse, o juos prižiūrint ir puoselėjant – skatinamas pozityvus vaiko santykis su jais, reiškiamos teigiamos emocijos, kai gėrimasi augalais ir kitais gamtos objektais bei atliekant įvairių kūrybinių, meninių veiklų.

 

Auginant ir prižiūrint augalus, samprotaujant ir suvokiant jų svarbą žmogui, jį supančiai aplinkai ir pačiai gamtai – akcentuojamas integralaus edukacinių lauko erdvių reikšmingumas ir ugdomasis poveikis bendram vaiko asmenybės ugdymuisi, jo raidai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.