Profesinių žinių tobulinimas ir naujų idėjų paieška Portugalijoje

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

Kovo 18–23 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Monstavičiūtė, vyresnioji auklėtoja Aušra Buivydaitė ir aš, projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, vykome į pirmąjį 2017–2019 m. ugdymo įstaigoje įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (angl. „Creating, experimenting and cooperating – sharing experiences and improving practices in early childhood education“) tarptautinį mokymosi vizitą Portugalijoje, Gajos mieste. Priimančioji institucija, Agrupamento de Escolas de Valadares (toliau Valadares mokyklų grupė), kurią sudaro 8 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos, pasiūlė projekto dalyviams turiningą edukacinę programą, kurios tikslas – dalijantis darbo patirtimi patobulinti pedagogų profesines žinias ir įgūdžius, kaip per projektinę veiklą skatinti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, norą sužinoti, eksperimentuoti ir atrasti.

 

Per mokymus ir darbo patirties pristatymą daugiausia dėmesio buvo skirta portugalų kolegų patirčiai įgyvendinant projekto temą ikimokyklinio ugdymo turinio kontekste. Atvykusiems partneriams projekto metodas buvo pristatytas kaip išskirtinis Valadares mokyklų grupės mokymo(si) būdas. Pagal iš anksto numatytą darbotvarkę turėjome galimybę apsilankyti keturiuose, o pedagogų darbą ir praktines veiklas projekto tematika (1-asis projekto modulis „Vanduo“) su ugdytiniais stebėti dviejuose darželiuose: Jardim de Infância da Junqueira ir Jardim de Infância de Valadares (Agro). Įspūdį mums paliko vaikams duota laisvė veikti savarankiškai ir puikiai pedagogų išnaudota ugdymo įstaigų lauko aplinka užsiėmimams. Stebėdami kolegų darbą, kreipėme dėmesį į daugelį dalykų: ar tinkamai parinkti ugdymo būdai, kokios technologijos, priemonės ir metodai naudojami, ar tai buvo veiksminga ir davė norimą rezultatą – sudomino ugdytinius veikla ir suteikė jiems naujų žinių. Įdomu buvo stebėti vaikų reakcijas į mokytojo užduotis ir tai, kaip buvo organizuota refleksija užsiėmimo pabaigoje.

 

Po praktinių užsiėmimų su ugdytiniais partneriai per bendrą diskusiją turėjo pateikti savo įžvalgas apie stebėtas veiklas ir jų rezultatus. Pastebėjome, kad dalijimasis skirtingomis nuomonėmis, skirtinga projekto dalyvių patirtis suponuoja labai skirtingus to paties dalyko vertinimus. Pagrindinė idėja buvo suprasti ir pripažinti, kad požiūris į temos pateikimą gali skirtis dėl daugelio veiksnių (kultūrinių skirtumų, nevienodos mokytojų profesinės patirties ir kompetencijos, mišraus vaikų amžiaus bei skirtingų jų gebėjimų ir kt.).

 

Siekdami suteikti dalyviams platesnį supratimą apie ikimokyklinio ugdymo ypatumus Portugalijoje, Valadares mokyklų grupės ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir projekto koordinatorė Lurdes Rodrigues pristatė Portugalijos švietimo sistemos struktūrą ir jos lygmenų sąsajas su kitais švietimo lygmenimis. Sužinojome, kad valstybinių lopšelių šalyje nėra, darželius lanko 3–5 metų vaikai, komplektuojamos mišrios grupės. Pagrindinis ugdymas apima 1–9 klases (dar suskirstytas į 3 ciklus), o vidurinis ugdymas – 10–12 klases. Kolegų portugalų pristatymai ir pasisakymai leido susidaryti įspūdį, su kokias iššūkiais susiduria mokytojai ir švietimo sistema Portugalijoje.

 

Kadangi vizito dalyvius bendrai veiklai sujungė projektas, aptarėme, kaip mums sekėsi jį įgyvendinti. Per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį visi partneriai vykdė įvairias veiklas tema „Vanduo“ per pasaulio pažinimą, muziką, dailę, teatrą ir kūno kultūrą. Susirinkusieji pristatė, kas buvo padaryta jų darželiuose: pateikė įgyvendintų užsiėmimų aprašymus su nuotraukomis, parodė sukurtą vaizdo medžiagą ir savo įstaigose išrinktus projekto talismanus. Tokiu būdu turėjome galimybę susidaryti įspūdį apie kitų partnerių darbo metodus, taikomus ugdymo būdus, palyginti ugdymo formų įvairovę. Visa per susitikimą pristatyta medžiaga yra įkelta į „eTwinning“ platformą.

 

Valadares mokyklų grupės projekto darbo grupė svečiams organizavo kultūrinį vizitą į Gajos miesto istorinį centrą – aplankėme keletą žymių Porto ir Vila Nova de Gaja istorinių ir kultūrinių vietų.

Šis trumpalaikis tarptautinis mokymosi renginys projekto dalyviams ne tik suteikė nemažai naujų žinių ir idėjų, bet ir paskatino toliau dirbti kūrybiškai bei ieškoti būdų, kaip ikimokyklinio ugdymo(si) procesą padaryti patrauklesnį tiek pedagogui, tiek ugdytiniui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.