Prasideda brandos egzaminų sesija

Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai, o mokyklinį laikys 9352. Šiandien vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

 

„Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Daugiausiai kandidatai gali rinktis laikyti 7 brandos egzaminus. Į egzaminų centrus turi teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas“, – sako egzaminų sesiją organizuojančios Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. Šiemet, siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis, visų brandos egzaminų, įskaitant ir lietuvių kalbos ir literatūros, trukmė prailginama 15 minučių.

 

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros egzamino metu turės parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotaujamųjų ir dviejų literatūrinių – temų. Per egzaminą prie kiekvienos temos bus pateikti du autoriai, tačiau jie bus rekomenduojami. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi lieka, tačiau mokiniai jį galės rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie pateikiami ir užduoties sąsiuvinyje.

 

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galės naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Ši galimybė, viena vertus, yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis. Todėl kiekvienas turėtų įsivertinti ar per egzaminą tikrai reikalingi šaltiniai. Norintiems pasinaudoti kompiuteriais patariama tinkamai suplanuoti savo darbą ir numatyti, kiek laiko galės tam skirti.

 

Kompiuteriu galima naudotis 20 minučių, laiką išnaudojant vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių. Iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai.

 

Planuojama, kad valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai bus paskelbti liepos 15 d. Liepos 20 d. pakartotinės sesijos metu vyks mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Tai vienintelis egzaminas, kurį abiturientai, neišlaikę valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, galės perlaikyti.

 

Šiais metais brandos egzaminų sesijoje užsiregistravo dalyvauti 27733 kandidatai.

 

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Renatos Česnavičienės nuotr.

VYKSTA BRANDOS EGZAMINAI: KĄ SVARBU ŽINOTI?

 

Birželio 7 d. prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri baigsis liepos 2 d. fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. laukia pakartotinė sesija.

 

Šiemet laikyti egzaminus užsiregistravo 27,7 tūkst. bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų baigiamosios klasės mokinių, tai yra penkiais šimtais mažiau, lyginant su praėjusiais metais.

Atestatui gauti – du brandos egzaminai

 

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, o bendrai per egzaminų laikotarpį organizuojama po 12 valstybinių brandos egzaminų pagrindinėje ir pakartotinėje sesijose. Į egzaminų centrus turi teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laiko visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 207 kandidatai, o mokyklinį – 9 352. Populiariausių valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai nesikeičia jau kelintus metus iš eilės. Kaip ir pernai, daugiausia kandidatų laiko anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 18,4 tūkst. Matematikos valstybinį egzaminą laiko 200 kandidatų daugiau nei praėjusiais metais – 16,8 tūkst. Taip pat padaugėjo kandidatų, pasirinkusių biologijos valstybinį egzaminą. Mažiau kandidatų šiais metais rinkosi istorijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus. Šiais metais pasirinkę laikyti valstybinį informacinių technologijų egzaminą kandidatai gali susipažinti su testavimo aplinka čia.

Egzaminų tvarkaraštis

 

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidėjo birželio 7 dieną. 2019 m., kai nebuvo pandemijos, šie egzaminai prasidėjo birželio 1 d., o pernai dėl pandemijos – birželio 29 d. Taigi šiemet brandos egzaminų pagrindinė sesija prasidėjo dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

 

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas, kad svarbiausius lietuvių kalbos ir literatūros bei  matematikos egzaminus skirtų 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas sudėliotas atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, jog mokyklos spėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Egzaminų trukmė ir užduotys

 

Šiemet visų egzaminų trukmė pailginama 15 minučių. Pernai buvo atsiliepimų, kad pristigo laiko matematikos ir informacinių technologijų užduotims atlikti, todėl siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis, visų brandos egzaminų trukmė prailginama.

 

Egzaminų užduotys sudarytos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Abiturientams buvo žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami. Svarbu pažymėti, jog brandos egzaminai nėra laikomi iš paskutinių kelių 12 klasės mėnesių kurso.

 

Gamtos mokslų egzaminuose tikrinami daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų. Gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, vokiečių) egzaminai ir brandos darbo atsiskaitymas vykdomi nuotoliniu būdu.

Egzaminų vykdymas ir vertinimas

 

Valstybiniai brandos egzaminai vykdomi 1323 centruose. Vienoje patalpoje gali būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas gali būti laikomas šešių asmenų grupėje.

 

Šiais metais visi darbai vertinami elektroninėje erdvėje nuotoliniu būdu. Abiturientų egzaminų užduotis vertins 2226 vertintojai. Egzamino išlaikymo riba ir taškų ir balų atitiktis yra nustatoma vertinimo komitete, vadovaujantis ekspertine nuomone ir statistine informacija. Tokia tvarka lieka galioti ir šiemet.

Saugumo reikalavimai

 

Egzaminų centruose pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis. Be to, ribojamas kandidatų skaičius egzamino patalpoje. Naudojantis bendromis knygomis, žinynais reikės dezinfekuoti paviršius arba naudotis vienkartinėmis pirštinėmis.

 

Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus paruošiamos ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino. Jos bus valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos.

 

Kandidatai per egzaminą sodinami taip, kad išlaikytų dviejų metrų atstumą, egzaminų centruose privalu pasirūpinti keliais įėjimais.

 

Egzaminų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

 

Informacija apie egzaminus

 

YPATINGAS POLICIJOS DĖMESYS BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS METU

 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires, siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią brandos egzaminų sesiją.

 

Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek NŠA, tiek Kriminalinės policijos biuro atstovai pastebi, kad kasmet bandymų sukčiauti fiksuojama vienetai, tačiau situacija bus stebima atidžiai. „Nesąžiningų žmonių, bandančių apgaulės būdu pasipelnyti iš abiturientų, pasitaiko vis mažiau. Situacija pasikeitė iš esmės, kai egzaminų užduotys buvo prilygintos tarnybos paslapčiai, o jų paviešinimas gresia baudžiamąja atsakomybe“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

 

Valstybinio brandos egzamino užduotys yra dokumentai, sudarantys tarnybos paslaptį, jiems priskiriama „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma. Valstybinio brandos egzamino užduotys tarnybos paslaptimi išlieka iki užduotims patenkant į valstybinio egzamino patalpą ir teisėtai bei tiksliai nustatytu laiku prakerpant vokus.

 

Brandos egzaminų sesijos metu pareigūnai vykdo tikslinę su egzaminais susijusios informacijos stebėseną internete. Bendrais policijos ir NŠA veiksmais siekiama, kad egzaminų sesijos metu laiku būtų užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimams. „Geriausias nusikaltimas – tai neįvykęs nusikaltimas, todėl itin didelis policijos dėmesys ir resursai yra nukreipti į savalaikį galimų grėsmių identifikavimą ir galimos nusikalstamos veikos užkardymą. Tiek valstybinių brandos egzaminų sesijos laikotarpiu, tiek iki sesijos pradžios šalies policijos pareigūnai naudodami įvairius technologinius įrankius nuolatos stebi viešąją erdvę, atidžiai vertina iš piliečių ir įvairių institucijų gautą informaciją. Šių priemonių pagalba siekiame užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, susijusiems su egzaminų užduočių turinio atskleidimu, tokių užduočių pardavimu ir galimiems piktnaudžiavimo atvejams. Identifikavus  padarytas nusikalstamas veikas, nedelsiant pradedamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti visas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir nustatyti visus kaltus asmenis,“ – sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Audrius Valeika.

 

Asmenys tiek internetinėje erdvėje, tiek bendraudami gyvai, besiruošiantys įgyti arba parduoti egzaminų užduotis, net jei jos žinomai neatitinka realybės, visais atvejais sulauks policijos pareigūnų dėmesio ir bus baudžiami įstatymo numatyta tvarka.

 

NŠA direktorė viliasi, kad šiemet egzaminų sesija vyks be jokių incidentų, o brandos egzaminus laikantys įrodys, kad per dvylika mokslo metų ne tik atsakingai ir kruopščiai dirbo, tačiau ir elgiasi brandžiai bei sąžiningai.

 

Piliečius, pastebėjusius siūlymų parduoti egzaminų užduotis, prašome pranešti Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu info@nsa.smm.lt. Policiją galite informuoti palikdami pranešimą tinklapyje www.epolicija.lt arba skambindami bendruoju pagalbos telefonu 112.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *