Pirmoji nuotolinio mokymo(si) savaitė įveikta

Laura Pikelienė
,
neformaliojo švietimo organizatorė

Apžvelgdama pirmosios nuotolinio mokymo(si) savaitės rezultatus, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugiasi gerai suplanuotomis nuotolinio mokymo(si) veiklomis. Progimnazija nuosekliai dirba pagal planą, o mokyklos vizija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija – tikrai įgauna realų pagrindą. Čia vyksta nuolatinis tarpusavio bendravimas su tėvais, mokytojais, pagalbos specialistais, kurie susibūrę į grupes virtualiuose susirinkimuose dalijasi nuotolinio mokymo(si) sėkmėmis, padrąsinat, paskatinant, teikiant vienas kitam pagalbą.

 

Nuotolinis mokymas(is) progimnazijoje vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdais, laikantis pamokų tvarkaraščio, kuris derinamas kiekvienai ateinančiai savaitei. Organizuodama ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu, mokytojai naudoja el. dienyną ir virtualias mokymo(si) aplinkas: „Eduka“, „Edmodo“, „Ema pratybas“, el. vadovėliai.lt. Užsienio kalbų pamokoms taip pat naudojamos mokymos(si) aplinkos: „padlet platorm“, „edmodo.com“, „quizalize.com“, „lino.it“. Pradinukai pasijungia vaizdo pamokas per „Hellosmart“.

Nenumatytus virtualių programų trikdžius tenka spręsti čia ir dabar. Tuomet mokytojai kartu su mokiniais ieško savų būdų, kaip organizuoti mokymąsi, jei netikėtai „užlūžta“ programos. Viena populiariausių programų yra Zoom.us – per ją bendraujama su mokiniais. O užduotis, kurių mokytojams nepavyksta įkelti į mokymosi platformas ar iš jų mokiniams pasiimti, siunčiamos elektroniniu paštu ar per pokalbių programėles, socialinius tinklus. Mokytojai yra pasiruošę greitai, čia ir dabar, reaguoti ir spręsti iškilusias problemas. Jie puikiai žino: mokytojo darbas šiuo metu turi būti kaip niekad efektyvus ir susistemintas. Tam pasitelkiami į pagalbą klasių vadovai, kurie ne tik organizuoja tėvų virtualius susirinkimus, bet ir veda klasės valandėles, išklauso mokinių bėdas.

 

Reguliariai progimnazijoje vyksta atskirų metodinių grupių, pagalbos specialistų, progimnazijos vadovų, neformaliojo švietimo mokytojų virtualūs susirinkimai, kuriuose, remiantis mokinių, jų tėvų pateikta informacija, dalijamasi, kas ugdymo procese yra taisytina, tobulintina, derinamas kitų darbų atlikimas pagal mokyklos veiklos planą.

 

Nuotolinis mokymas(is) yra išbandymas ir mokiniams, kurie turi ne tik priprasti prie naujų mokymosi sąlygų, bet ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Šiuo metu ypač daug dėmesio vaikams reikia sutelkti į asmenines savo savybes. Būti sąžiningu, atsakingu, pareigingu mokiniu. Reikia išmokti kultūringai bendrauti virtualioje aplinkoje. Mokytis namų sąlygomis, kai šalia mylimi žaislai, augintiniai, kitame kambaryje besimokantis brolis, sesė ar besidarbuojantys tėveliai – nėra lengva. Šeimos nariams yra tikras išbandymų metas. Reikia ir tolerancijos vienas kitam, ir pagarbos, ir žinoma visapusiškos pagalbos.

 

Pasak Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės, pavyko įgyvendinti visas veiklas, kurios buvo nuosekliai suplanuotos, tariantis, diskutuojant ir bendradarbiaujant su kiekvienu progimnazijos bendruomenės nariu. Šis laikotarpis yra pati tikriausia gyvenimo pamoka, kurią turi išmokti visi didelės bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai, mokyklos vadovai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.