Per bendradarbiavimą – į mokymosi sėkmę

Zina Rimgailienė
,
projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

Tęsiame projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų Pietų Lietuvos savivaldybėse apžvalgą. Antrojoje dalyje – lakoniškai apie pokyčio projektus Marijampolės, Kauno rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybėse. Lakoniškai todėl, kad šiomis apžvalgomis siekiame tik švystelėti intrigą, sudominti ar sukelti norą prisimatuoti tuos problemų sprendimų būdus, kuriuos išbandė minėtos savivaldybės.

 

Pokyčio projektų temos vienaip ar kitaip atliepia ir savivaldybių švietimo konferencijoje, kurią naujųjų mokslo metų išvakarėse organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ministro Algirdo Monkevičiaus pristatytus svarbiausius švietimo tikslus šiems mokslo metams: atotrūkio tarp mokinių pasiekimų mažinimą ir kokybiško ugdymo kiekvienam mokiniui užtikrinimą. „Švietimo sistema nuolat susiduria su iššūkiais, kuriuos galime įveikti ne pavieniui, o kartu. Kiekviena savivaldybė, organizuodama mokyklų veiklą savo teritorijoje, gali labai daug“, – sakė ministras. Tai akivaizdžiai patvirtina ir projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos savivaldybėse.

 

Savanoriškų veiklų modelis

 

Marijampolės savivaldybės pokyčio projektas „Savanoriškų veiklų modelio sukūrimas Marijampolės savivaldybėje“. Kūrybinei projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) komandai vadovauja Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Druskis.

Šią temą marijampoliečiai pasirinko todėl, kad bendruomenės narių įsitraukimas į savanoriškas veiklas ugdymo įstaigose yra nepakankamas, stokojama bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, stinga informacijos apie savanoriškų veiklų galimybes.

Projekto tikslas – sukurti savivaldybėje socialinės veiklos, pagrįstos savanorystės principais, tinklą, įtraukti socialinius partnerius ir įvairiais lygiais skatinti, palaikyti jaunimo pilietinę saviraišką, socialinę empatiją.

 

Sukurtas savanorystės modelis skirtas visų tipų ugdymo įstaigoms, įtraukiantis visus bendruomenės narius ir apimantis savanoriškas mokinių veiklas ugdymo įstaigose ir už jų ribų. Jį sudaro priemonės (renginiai), kurių kiekviena išbandyta ugdymo įstaigose. Kūrybinė komanda parengė kiekvienos priemonės aprašymą, modelio apraše taip pat pateikti atlikimo ir poveikio rodikliai, kuriais bus galima pamatuoti pokytį. Viena iš modelyje numatytų priemonių – mokinių mentorystė. Aprašais galės pasinaudoti visos ugdymo įstaigos, organizuodamos veiklas. Modelio ciklo trukmė – vieneri mokslo metai.

Modelio tvarumą politiniu lygmeniu užtikrina jo pristatymas rajono švietimo tarybai, švietimo komitetui, savivaldybės tarybai. Savivaldybės lygmeniu – mentorystės mokymai mokytojams ir mokiniams, savanoriškų veiklų savaitė „Šiltos rankos“, modelio viešinimas ir modelio įtvirtinimas vadovų metinėse užduotyse.

Mokyklos lygmeniu tvarumą užtikrina tai, kad paskirtas asmuo, atsakingas už savanoriškų veiklų organizavimą ir vykdymą, įsteigtas savanorių klubas-būrelis, modelis pristatytas tėvams, mokytojams ir mokiniams.

Pozityvioji komunikacija

 

Kauno rajono savivaldybės pokyčio projektas „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“. Kūrybinei projekto komandai vadovauja savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Chudinskienė. Projekto tikslas – siekti pozityvios ugdymo(si) proceso dalyvių komunikacijos.

Kauno rajone, siekiant pokyčio, sukurta nauja profesinio bendradarbiavimo praktika – vienoje klasėje dirbančių mokytojų profesiniai dialogai. Šiuo tikslu pakoreguoti tvarkaraščiai, kad mokytojai galėtų sistemingai bendradarbiauti, dalytis patirtimi, tartis dėl veiksmingo mokinių ugdymo(si) planavimo ir organizavimo. Pokyčio projekto įgyvendinimui buvo reikšmingos stažuotės Lietuvoje ir užsienyje. Stažuotė Suomijoje patvirtino profesinių dialogų naudą.

 

Pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ tvarumą užtikrina tai, kad mokytojų profesiniai dialogai pripažinti mokyklos kultūros dalimi – įtraukti į mokytojo veiklos aprašą, mokyklų vadovų metines veiklos užduotis, ugdymo ir veiklos planus, tvarkaraščius.

Nuo 2018 m. rugsėjo savivaldybės lygmeniu vyksta bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui profesiniai dialogai – prie rajono švietimo centro sukurta direktorių pavaduotojų veiklos grupė.

Po baigiamosios LL3 rajono konferencijos sukurta projekto idėjų tvarumo palaikymo grupė. Į šią grupę įtraukti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai. Viena iš grupės užduočių – užtikrinti, kad 2020 m. būtų pamatuoti projekte numatyti pokyčiai. Taip pat kartą per metus organizuojama konferencija vertingai patirčiai skleisti. Numatyta, kad visos bandomosios projekto mokyklos kurs apie save mokyklų tinklus, siekdamos kuo platesnės projekto praktinio darbo sklaidos. Profesiniai dialogai turės vykti ir tarp visų klasių mokytojų.

Projekto tvarumui palaikyti yra svarbios šių metų užduotyse visų mokyklų direktoriams numatytos veiklos, susijusios su projekto keliamomis idėjomis.

Pamoka, kurioje noriu būti

 

Šalčininkų rajono savivaldybė sukūrė ir įgyvendino pokyčio projektą „Pamoka, kurioje noriu būti. Partnerystė vaiko sėkmei“. Savivaldybės kūrybinės komandos vadovas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Edmundas Učkuronis. Projekto tikslas – didinti aktyvių pamokų skaičių. Projekto tema pakoreguota atsižvelgiant į mokinių apklausą apie pamokos intensyvumą ir patrauklumą.

Įgyvendindami pokyčio projektą kūrybinės komandos nariai tapo mokytojų konsultantais, pradėjo aktyviai veikti elektroninė platforma „Mokytojų kūrybinės laboratorijos“. Į pokyčio projekto veiklas įsitraukė visos rajono ugdymo įstaigos. Veiklos buvo pristatytos mokytojų bendruomenei, ugdymo įstaigų administracijoms ir rajono mokytojų metodinėje taryboje. Švietimo ir sporto skyrius įtraukė į mėnesio veiklos planą atvirų dailės dalyko pamokų ciklą kaip pavyzdį, kaip galėtų atrodyti mokyklų bendradarbiavimas skleidžiant vertingą mokytojų patirtį.

 

Pokyčio tvarumą per informacijos, idėjų, sėkmės istorijų sklaidą užtikrina specialiai sukurta feisbuko paskyra „LL3 projekto klubas“. Visose ugdymo įstaigose vedamos atviros pamokos, suaktyvėjęs tiek ugdymo įstaigų, tiek dalykų mokytojų bendradarbiavimas. Pokyčio projekto tvarumą rajone užtikrina dar ir ugdymo įstaigų vadovų metinės veiklos užduotys, rajono mokytojų metodinės tarybos veiklos. Ugdymo įstaigose bus kuriama vertinga praktika, orientuota į teigiamų mokinių emocijų ugdymą.

 

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.