Patvirtintos konkrečios rekomendacijos dėl profesinio mokymo nuotoliniu būdu

Profesinio mokymo įstaigos rengiasi mokyti nuotoliniu būdu, jei karantinas užsitęstų. Teorinė profesinio mokymo programų dalis ir dalis praktinio mokymo gali būti įgyvendinama naudojant skaitmenines priemones, o dalis gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino rekomendacijas, kuriose numatyta, kaip profesinio mokymo įstaigos turi pasirengti, rekomenduojamos virtualios aplinkos, taip pat mokymai pedagogams, jeigu pritrūktų skaitmeninių kompetencijų, ir kt.

 

Iki kovo 23 d. profesinio mokymo įstaigoms reikėjo įsivertinti, kokios jų galimybės organizuoti nuotolinį mokymą. Rekomenduojama pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kurioje būtų galima bendrauti realiuoju ir asinchroniniu laiku. Siūloma naudotis Europos socialinių fondų agentūros finansuojamo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ sukurta virtualia mokymosi aplinka vpma.lt, kurioje kiekviena profesinė mokykla turi savo virtualią mokymosi aplinką ir gali kelti skaitmeninį turinį. Profesinėms mokykloms, dar neturinčioms virtualios aplinkos, siūloma kreiptis moodle@ktu.lt  arba į kitus teikėjus.

 

Iki kovo 27 d. mokytojai turėtų sukaupti, pagal galimybes papildyti skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, pasiruošti virtualias mokymo aplinkas. Tiems, kam pritrūktų skaitmeninių žinių, siūloma pasinaudoti Kauno technologijos universiteto organizuojamais mokymais https://mokymai.vma.lm.lt/ arba kitų virtualios mokymo aplinkos diegėjų mokymais.

 

Profesinio mokymo įstaiga taip pat turėtų paskirti informacinių ir komunikacinių technologijų koordinatorių, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.

Profesinio mokymo įstaigoje reikėtų susitarti, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, teorinė medžiaga, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, ir kt.

 

Mokymo medžiaga gali būti įprasta, pvz., vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, technologinės kortelės, tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, tarkime,  „Padlet“, „Google“ dokumentai, „Google Drive“, „Dropbox“ serveriai ir kt. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas. Mokytojai gali sukurti uždarą feisbuko grupę, kurioje visi galėtų dalytis patirtimi.

Jeigu socialiai pažeidžiamos grupės mokinys namuose neturi kompiuterio ir interneto ryšio, profesinio mokymo įstaigų prašoma pagal galimybes ieškoti būdų laikinai suteikti jam kompiuterį, planšetę, mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenimis.

Mokytojams reikėtų sudaryti galimybes dirbti iš namų arba jie gali atvykti į darbo vietą ir  prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis (rekomenduojamas laidinis ryšys, ne mažiau kaip 10 Mb/s).

 

Profesinio mokymo programoms įgyvendinti siūloma pasinaudoti laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje (www.kpmpc.lt) skelbiamomis profesinio mokymo(si) išteklių suvestinėmis, literatūros sąrašais, teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniais (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/mokymo-mokymosi-istekliai-2/). Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. Dar neturintys prieigos prie šios priemonės, gali kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą info@kpmpc.lt.  Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema randama adresu www.smis.lt. Siūloma naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu, „Erasmus+“ programos tarptautinių projektų metu parengtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).

Taip pat prieinami ir atvirieji ištekliai kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių biblioteka (https://www.oercommons.org/), „Youtube“ (https://www.youtube.com/).

 

Pagalbos taip pat galima kreiptis į bendrojo ugdymo mokyklas ar kitas švietimo įstaigas.

Daug medžiagos skelbiama, ji nuolat pildoma, Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. Mokyklos kviečiamos agentūrai siųsti ir savo siūlymus.

Informacija apie nuotolinį mokymą ir kontaktai, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, nepilnamečių mokinių tėvai, mokytojai, turėtų būti skelbiama profesinio mokymo įstaigos interneto svetainėje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.