Pasitinkant 100 metų jubiliejų

Aldona Šliažaitė

Lietuva švenčia šimtmetį. Šimtmetį švenčia ir Kėdainių r. Šėtos gimnazija. Gražaus jubiliejaus proga pakalbinome jauną gimnazijos direktorių Mindaugą DANILEVIČIŲ ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Neringą ŠIRKIENĘ.

 

Kiek metų vadovaujate gimnazijai ir kas paskatino pasirinkti ugdymo įstaigos vadovo kelią?

M. Danilevičius: Šėtos gimnazijai vadovauju trejus su puse metų. Dar būdamas studentas dirbau man patinkantį vadybinį darbą, todėl po bakalauro studijų įstojau į švietimo vadybos magistrantūrą. Iki tampant mokyklos direktoriumi teko dirbti mokytoju, klasės ir būrelių vadovu bei direktoriaus pavaduotoju. Papildomai studijavau ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir baigiau vadybos krypties švietimo lyderystės programą. Tai buvo dar viena paskata rinktis mokyklos vadovo kelią.

 

N. Širkienė: 1985 m. baigiau Vilniaus pedagoginį institutą. Svarbiausi gyvenimo etapai, padėję augti ir tobulėti, buvo magistro studijos Vytauto Didžiojo universitete, kur įgijau Švietimo kokybės vadybos ir edukologijos magistro kvalifikacijos laipsnį, nuo 2005 m. esu išorės vertintoja Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, o nuo 2010 m. mokyklų veiklos vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė. Taip laiptelis po laiptelio… Mokytojos kelią paskatino pasirinkti dar Pagirių mokykloje lietuvių kalbą dėsčiusi nusipelniusi mokytoja Genovaitė Vanagienė, įžiebusi meilę lietuvių kalbai ir literatūrai. Esu dėkinga jai už reiklumą ir išugdytą pasitikėjimą savimi. Išbandžius mokytojos darbą, likimas lėmė, kad tapau direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Gimnazija švenčia 100 metų jubiliejų. Kaip pasikeitė mokykla?

M. Danilevičius: Gražioji Šėtos gimnazija keitėsi ir gražėjo dar gerokai iki jubiliejaus. Visa bendruomenė susitelkė ir įdėjo daug pastangų, kad gimnazija turėtų pasididžiavimą keliančią naujos redakcijos knygą „Šėtos mokykla“, patrauklų gimnazijos ir Šėtos krašto muziejų, suremontuotas klases, jaukų gimnazijos vidinį kiemelį, modernią ugdymo bazę, patrauklias poilsio zonas mokiniams, šiuolaikišką ir praktišką lauko klasę, patriotizmą skatinantį Šaulių būrelį. Gimnazijos bendruomenės potencialą ir ryžtą siekti pokyčių visose srityse atspindi įgyvendinami projektai.

Ieškome naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė.

Kaip keičiasi pats ugdymo procesas?

N. Širkienė: Gimnazija nuo 1918 m. išleido jau 69 abiturientų laidas. Tai didžiausia įstaiga miestelyje ir seniūnijoje. Šiuo metu čia mokosi 302 Šėtos miestelio ir Juškonių, Beinaičių, Bukonių, Okainių, Paežerių, Pavermenio kaimų vaikai, dirba 43 pedagogai.

Ieškome naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam pedagogui keliami vis didesni reikalavimai. Švietimo sistemos struktūros, ugdymo tikslų ir mokymo turinio kaita keičia ir kasdienį mokytojų darbą klasėje. Šėtos gimnazijai yra labai svarbios deklaruojamos vertybės, pageidautino elgesio normos, apibendrintos konceptualia gimnazijos filosofijos idėja: „Tol mokomės, kol gyvi esame“. Ši idėja įprasminama kasdienėje mokytojų ir mokinių veikloje jiems bendraujant, bendradarbiaujant, įgyvendinant ugdymo naujoves, mokantis elementaraus sugyvenimo ir gebėjimo vertinti pozityvius bendruomenės santykius bei materialųjį gimnazijos turtą, formuojant altruistinį požiūrį į kiekvieną bendruomenės narį. Mokymasis kaip vertybė pabrėžiamas ženkleliais, įprasminančiais mokinių pasiekimus. Mokyklos vėliava, emblema, himnas, gimnazistų uniformos skatina gimnazijos vertės pajautimą, pasididžiavimą savo mokykla, švenčiamos (ir yra mėgstamos) tradicinės mokyklinės šventės, tokios kaip Šimtadienis, Mokytojo diena, Paskutinis skambutis, Abėcėlės šventė, bendruomenę telkiančios netradicinės ugdymo dienos: turizmo, sporto, sveikatinimo ir kt. Gimnazijoje organizuojami renginiai turi savitų bruožų: Kovo 11-oji įprasminama tradicinėmis bėgimo varžybomis, Sausio 13-osios proga rengiamos instaliacijos, Vasario 16-ąją organizuojama mokinių rankdarbių paroda-mugė, mokyklos erdvėse įrengiami stendai, įprasminantys Lietuvos partizanų veiklą, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios datas.

 

Šiandieninė gimnazija – besimokanti, skatinanti mokytis ir išmoktus dalykus taikyti pamokose bei dalytis įgyta patirtimi. Besidalydami mokomės ir patys – dar kartą pasitikriname, ar esame teisingame kelyje siekdami geresnių mokinių mokymosi rezultatų, išgirstame kolegų mintis, kurios labiau paskatina nesustoti ir toliau ieškoti būdų bei formų siekiant mokinių pažangos.

 

Kokios naujovės įdiegtos mokykloje ir kaip jos pasiteisino?

N. Širkienė: Diegiant švietimo politikos naujoves, sėkmingiausia veikla plėtojama 4 kryptimis. Pirmoji kryptis yra projektinė veikla. Mokymosi visą gyvenimą programos „Comenius“ paprogramė dar 2005 m. atvėrė Šėtos mokyklos mokytojams ir mokiniams kelius į gyvą bendradarbiavimą su Europos mokyklomis. 2006 m. iš kontaktų užmezgimo seminaro parsivežėme daugiašalės partnerystės projektą „Atvira Europa – atvira mokykla“. Projektas buvo skirtas mokymosi programų galimybėms, administravimo ypatybėms palyginti Lietuvoje ir užsienyje. Pirmą kartą į užsienį išvežėme mokinius, pirmą kartą ir patys pravėrėme mums draugiškų mokyklų Vokietijoje, Italijoje duris. O vėliau tapo kasdiene veikla ir kitų Europos socialinio fondo projektų įgyvendinimas. Antroji kryptis – mokinių vertybinių nuostatų formavimas atsižvelgiant į Šėtos miestelio istorines tradicijas, ieškant sąsajų su gimtųjų apylinkių istorija, ugdant pilietiškumą. Gimnazijos darbuotojai ir mokiniai ne tik dalyvauja visuose seniūnijos, Kultūros centro organizuojamuose renginiuose, bet ir inicijuoja akcijas bei projektus, renginius, skirtus Šėtos miestelio gyventojų kultūros ir pilietinio aktyvumo ugdymui. Gimnazijoje rengiamos įvairios parodos, atgaivinančios Šėtos miestelio istoriją, pabrėžiamos gimnazijos sąsajos su įžymiais kraštiečiais, interneto svetainėje pateikiama išsami, XVIII a. siekianti mokyklos istorija, eksponuojami kraštotyriniai ir kūrybiniai mokinių darbai skatina pasididžiavimo jausmą gyvenamąja aplinka, jos praeitimi ir dabartimi. Trečioji kryptis yra tradicijos, kurios skatina gimnazijos vertės pajautimą, pasididžiavimą savo mokykla. Ketvirtoji – nuolat besimokanti gimnazijos bendruomenė. Suburta besimokanti pedagogų organizacija, skatinanti mokytis ir išmoktus dalykus taikyti pamokose, dalytis įgyta patirtimi. Gimnazijoje organizuojamos paskaitos ir seminarai, kuriuose mokytojai kartu mokosi, bendradarbiauja. Patyrę mokytojai buriami į komandas ir organizuoja seminarus. Gimnazijoje vedamos ir analizuojamos atviros pamokos, tokiu būdu kryptingai vykdoma metodinės patirties sklaida kartu bendradarbiaujant su rajono mokyklomis ir Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra.

 

Kaip manote, kas padeda auginti žmogų kaip asmenybę?

M. Danilevičius: Žmogus yra sociali būtybė, todėl pagrindinė jos augimo sąlyga yra bendravimas, saviugda ir gebėjimas save realizuoti. Užprogramuotas mumyse noras būti pripažintam kitų socialių būtybių skatina ieškoti, kurti, veikti dėl savo ir bendros gerovės.

N. Širkienė: Tikriausiai, žmogų kaip asmenybę augina pažinimas ir supratimas, ko reikia ir ką pats gali duoti kitam, kad asmenybė augtų ir tobulėtų.

 

Kaip Jūs manote, iš ko susideda mokyklos, kaip ugdymo įstaigos, sėkmė? Kodėl vienoms mokykloms sekasi, o kitoms ne?

Pirmiausia, nemanau, kad reikėtų kalbėti apie sėkmę ir apie tai, ar sėkmė yra lemiama mokyklos klestėjimo sąlyga. Taip, ji svarbi, kai kalbame apie aplinkybes, dėl kurių mokyklai gali būti lengviau.

M. Danilevičius: Pirmiausia, nemanau, kad reikėtų kalbėti apie sėkmę ir apie tai, ar sėkmė yra lemiama mokyklos klestėjimo sąlyga. Taip, ji svarbi, kai kalbame apie aplinkybes, dėl kurių mokyklai gali būti lengviau. Pavyzdžiui, mokykla yra gausiai apgyvendintoje teritorijoje ir jai nestinga žmogiškųjų išteklių. Arba mokiniams nereikia sukti galvos dėl atvykimo ir parvykimo laiko iš mokyklos. Ir kitos aplinkybės, kurių mokykla negali pakeisti ar kažkaip turėti įtakos. Manau, iš principo reikėtų kalbėti apie darbą ir apie susitarimus, kokį darbą kiekvienas iš mūsų – tėveliai, mokytojai, mokiniai ir visi kiti bendruomenės nariai – turėtume atlikti, kad pasiektume bendrą norimą rezultatą. Bendras, nuoširdus ir atsidavęs visų žmonių darbas yra tikroji mokyklų sėkmė, leidžianti pasiekti tvarių ir ilgalaikių aukštų rezultatų. Kol vieni dirbs, o kiti imituos darbą, tol kalbėsime apie sėkmę ir (ar) palankias aplinkybes.

 

N. Širkienė: Dvasingumo ir aukščiausių vertybių vedamas Šėtos progimnazijos įkūrėjas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis suteikė mums visiems galimybę ugdyti ateities Žmogų, paliekantį ryškiausias pėdas gimnazijos ir Tėvynės istorijoje. Jubiliejų gimnazija pasitinka priimdama šiandieninius iššūkius ir pokyčius. Jubiliejai nestabdo darbų, o paskatina sėkmingai žengti į priekį. Svarbu, kad gimnazija eina tobulėjimo keliu, sudaro galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą, kuria kiekvieno sugebėjimus atitinkančią ugdymosi aplinką, ugdo bendravimo gebėjimus, socialinę kompetenciją ir vertybines nuostatas. Tai gimnazija, kurioje stengiamasi atrasti ir kurti, skatinti kiekvieną pasitikėti savimi, dalytis sukauptais žinių lobiais bei patirtimi ir visada prisiminti, kad žmogaus darbas vertingas tik tada, kai dirbama patiriant sėkmes, atsigręžiant į žmogiškąsias vertybes. Mano manymu, sėkmė ir yra nuolatinis mūsų pedagogų mokymasis, mokymasis iš kitų ir su kitais, brandinantis mūsų kolektyvą, nebijantį iššūkių ir gebantį įžvelgti mokinių individualumą bei norą tobulėti.

 

Pasitikdami jubiliejų, kuo norėtumėte pasidžiaugti, o kas liūdina?

N. Širkienė: Labiausiai džiugina, kad gimnazijos bendruomenė sutelktai siekia individualios kiekvieno mokinio ir gimnazijos kaip besimokančios organizacijos pažangos, mokinių sporto pasiekimai šalyje ir Europoje. Smagu, kad gimnazijoje dirba 12 mokytojų, baigusių šią mokyklą, kad gimnazijoje organizuojamas komandinis darbas pasidalytosios lyderystės principu.

 

M. Danilevičius: Labiausiai liūdina Valstybės deklaracija, kad švietimas – prioritetinė šalies sritis. Jei ji prioritetinė, tai kodėl mes beveik 30 metų nesugebame susitarti, sukurti ir paversti „kūnu“ pedagogo profesijos prestižine, dėl kurios kovotų mūsų kūrybiškiausi tautiečiai? Dėl šio mentalinio ir fizinio neįgalumo šiandien mokyklose neužtikrinama mokytojų kartų kaita, dažnai įsigali kūrybiškumą naikinanti monotonija, mokyklos ne bendradarbiauja, o vis dažniau ir intensyviau konkuruoja, jų bendruomenės lengvai susiskaldo dėl nesibaigiančių švietimo reformų, tėvai ir mokiniai per butaforijų ir imitacijų rūką nebeišgali įžvelgti tikrosios mokymosi esmės – pasiruošimo laimingam, savarankiškam, pilnaverčiam, produktyviam ir rezultatyviam gyvenimui.

 

Ko norėtumėte palinkėti sau ir bendruomenei, ko visoms Lietuvos mokykloms?

M. Danilevičius: Tikiu, kad kiekvienos organizacijos klestėjimo sąlyga yra pasitikėjimas vienas kitu ir teisinga komunikacija, padedanti susitarti ir išspręsti daugelį problemų. Todėl linkiu mums visiems pozityvumo, išminties, gebėjimo išgirsti ir įsiklausyti bei energijos ir sumanumo įgyvendinant bendrai užsibrėžtus tikslus.

Šiandieninėje gimnazijoje yra svarbu suprasti vieniems kitus, būti tolerantiškiems, suvokti, koks reikšmingas yra mokytojo ir mokinio, kolegų, mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas norint pasiekti gerų rezultatų.

 

N. Širkienė: Šiandieninėje gimnazijoje yra svarbu suprasti vieniems kitus, būti tolerantiškiems, suvokti, koks reikšmingas yra mokytojo ir mokinio, kolegų, mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas norint pasiekti gerų rezultatų. Tikiu, kad sutelktas aukštos kvalifikacijos mūsų pedagogų kolektyvas pajėgus ugdyti atsakingas, iniciatyvias, kūrybingas asmenybes. Poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Žmogus iš esmės yra istorija. Pats savaime istorija“, todėl noriu palinkėti visai Šėtos gimnazijos bendruomenei, kad tokių istorijų atsirastų kuo daugiau ir kuo sėkmingesnių, o visoms Lietuvos mokykloms – ryžto, pasitikėjimo ir meilės, didžiavimosi mokykla ir pasirinkta mokytojo profesija.

 

Pasvajokite. Kaip įsivaizduojate gimnaziją po antrojo šimtmečio 10 metų?

M. Danilevičius: Įsivaizduoju, kaip mūsų gimnazija, įkvėpusi nuo žmogaus amžiaus nepriklausančio, jaunatviško entuziazmo, nuoširdžiai dirba siekdama pateisinti Šėtos krašto žmonių lūkesčius.

 

Ačiū už pasidalijimą mintimis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.