Parengtos rekomendacijos mokykloms, padėsiančioms ugdyti autistiškus mokinius

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino ugdymo rekomendacijas mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas. Dokumente pateikiami konkretūs siūlymai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, kaip pritaikyti mokymosi aplinką, kaip individualizuoti ugdymą. Šios rekomendacijos taikomos ir ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų.

 

„Dar prieš pradedant šiems vaikams mokytis mokykloje, rekomenduojama mokyklai kartu su tėvais susiplanuoti, kaip bus ugdomi mokiniai, leisti jiems susipažinti su klasės, mokyklos patalpomis, mokytojais, švietimo pagalbą teiksiančiais specialistais“, – pažymi ministras A. Monkevičius.

 

Siūloma, kad mokykla, priėmusi mokinį, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki mokslo metų pradžios organizuotų Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdį. Į posėdį taip pat kviečiamas mokinys, jo tėvai, pedagoginės psichologinės, kitų įstaigų specialistai, su mokiniu dirbsiantys mokytojai. Per posėdį aptariama, kaip ugdyti mokinį, kokia pagalba jam ir jo šeimai reikalinga.

 

Rekomenduojama parengti individualų pagalbos vaikui planą, kuris būtų individualaus ugdymo plano dalis. Jame numatoma mokinio mokymosi perspektyva, tikėtini elgesio pokyčiai, švietimo pagalbos teikimo formos ir būdai, elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, socialinių įgūdžių ugdymo veiklos. Sudarius individualų pagalbos vaikui planą, mokykloje būtų paskiriamas jo įgyvendinimą koordinuojantis asmuo. Individualus pagalbos planas būtų peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba užfiksavus mokinio pažangą, ar nustačius, kad pažanga nedaroma.

 

Rekomendacijose taip pat pateikiami patarimai, kaip pritaikyti mokymosi aplinką mokykloje. Autistiškam mokiniui rekomenduojama paskirti nuolatinę ugdymosi vietą, jeigu būtina, naudoti sieneles, širmas, kad per pamokas padėtų susikaupti. Rekomenduojama, kad mokykla įrengtų kaip įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje, grupėje  arba kitoje vietoje, kurioje mokinys galėtų ramiai pabūti per pertraukas ar esant emocinio nestabilumo būklei.

 

Autistiškam mokiniui labai padeda informacijos vizualizavimas ir struktūravimas, pvz., mokymo medžiagos pateikimas vaizdu, piktogramomis, aiškia seka. Tokiu pat principu siūloma parengti mokiniui atsiskaitymo formas ir leisti jam iš jų pasirinkti tinkamiausią. Per ugdomąsias veiklas, pamokas rekomenduojama sudaryti sąlygas daryti fizinio aktyvumo pertraukas, panaudojant specialias priemones: minkštasuolius, balansavimo, supimosi ir kitas priemones.

Mokytojai kartu su mokyklos socialiniu pedagogu taip pat turėtų numatyti visos klasės, kurioje mokosi toks mokinys, socialinių įgūdžių ugdymo formas ir būdus.

Autistiškam mokiniui rekomenduojama, padedant mokytojo padėjėjui, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose kartu su kitais mokiniais.

Atsižvelgiant į individualius gebėjimus, autistiškas mokinys gali būti ugdomas bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją, arba specialiojoje klasėje, grupėje, skiriant mokinio padėjėją, ir dalį ugdymo laiko vykdant ugdymą bendrojoje klasėje.

 

Svarbu, kad mokykla kartu su savivaldybe arba kitu mokyklos steigėju užtikrintų tinkamas sąlygas ir skirtų pakankamai išteklių autistiškiems vaikams ugdyti. Mokykloms, kuriose ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, valstybė skiria didesnį finansavimą. 2020 metų biudžete savivaldybėms švietimo pagalbai teikti papildomai skirta 10,3 mln. eurų. Šiemet priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuriomis įteisinama, kad ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos nebegalės atsisakyti priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko, motyvuodamos, kad neturi specialistų ar sąlygų, per pamokas galės dirbti du mokytojai, mokyklose dvigubai išaugs švietimo pagalbos mokiniui specialistų skaičius. Dar šiais mokslo metais mokyklose bus įsteigta 150 papildomų  mokytojo padėjėjų etatų. Padėjėjai talkins bendrosiose klasėse ar grupėse besimokantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Visa apimtimi pakeistas įstatymas įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Jam įgyvendinti 2020–2023 m. numatyta skirti per 170 milijonų eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.