Panevėžio regioninis STEAM centras jau rugsėjį atveria duris!

Aušra Židžiūnienė

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais, įgyvendindama Europos Sąjungos paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kuria regioninius STEAM atviros prieigos centrus. Šių centrų kūrimas finansuojamas tiek minėto projekto, tiek partnerių lėšomis. Didelis indelis tenka partneriams, kurių pagrindinis uždavinys užtikrinti centrų funkcionavimą, todėl intensyviai bendradarbiaujama su mokyklomis, ieškoma partnerių, centre galinčių darbuotis specialistų ir pan.

 

Galima pasidžiaugti, jog praėjusią savaitę įvykusių apdovanojimų „Europos burės 2021“ – kuriantiems gražesnę Lietuvą nominacija „Už investicijas į ateities mokyklą“ skirta projektui „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. TaiPanevėžio miesto savivaldybės kuriamas (vienas iš septynių) šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos tyrimų bei eksperimentinės veiklos (STEAM) centras Panevėžio „Minties“ gimnazijoje.

 

Su „Švietimo naujienų“ skaitytojais, jau pasiektais STEAM centro rezultatais ir ateities lūkesčiais, dalijasi Panevėžio regioninio STEAM centro komandos nariai – Asta Malčiauskienė (A. M.), Panevėžio švietimo centro direktorė ir Vytautas Kalinauskas (V. K.), Panevėžio miesto savivaldybės STEAM projekto vadovas.

 

Papasakokite, kokia STEAM veiklų situacija Panevėžyje? Kokiomis galimybėmis naudojasi mokiniai ir mokytojai? Kaip manote, kokios pridėtinės vertės mokinių ugdymui ir pedagogų veiklai suteiks naujai kuriamas STEAM centras?

A. M.: Jau nuo 2019 m. nuosekliai plėtojamos STEAM dalykų mokytojų profesinės kompetencijos. Tikslingai esame parengę ilgalaikes, daugiau kaip 40 valandų, programas. 2019 m. veiklos daugiau orientuotos į gamtos mokytojų kompetencijų ugdymą, 2020 m. tobulinti kompetencijas kvietėme gamtos ir kitų dalykų mokytojus. Daug dirbome su mokytojais bei mokyklų vadovais, aiškindamiesi STEAM sampratą. Surengtas susitikimų ir paskaitų ciklas, jų metu gilinomės į dokumentus, susijusius su STEAM ugdymu. Mūsų tikslas – bendras matymas, nes kol skirtingai suvokiame sąvokas – sunku judėti į priekį.

Kito projekto ribose, kuris taip pat orientuotas į STEAM veiklų taikymą, t. y. projekte „Lyderių laikas III“ išbandėme pavežėjimo modelį, nes reikėjo rasti sprendimą, kaip vaikai nuvyks į STEAM centrą. Taigi prieinamumo didinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Būtent „Lyderių laiko III“ projekte jau antrus metus išbandome pavežėjimo modelį, vaikus veždami į Panevėžio robotikos centrą „Robolabas“. Praktika rodo, kad šis modelis itin pasiteisina. Mokyklos noriai naudojasi Savivaldybės skirta pavežėjimo parama. Įsivaizduojame, kaip visa tai turėtų veikti ir STEAM centre. STEAM centras skirtas visiems regiono vaikams. Smagu, jog galime pasidžiaugti unikalia bendradarbiavimo su verslo įmonėmis patirtimi.

V. K.: Nuo pat pirmųjų STEAM užuomazgų, verslui stengėmės įrodyti, jog šis centras – itin svarbus vaikų ugdymui. Panevėžio mieste veikia Pramonės 4.0 plėtros patarėjų taryba (PT), kurią sudaro verslo, asocijuotų struktūrų, švietimo įstaigų, savivaldos atstovai. Jos pagrindu verslo bendruomenei siunčiame žinutę, kad STEAM centras – tai erdvė, kurioje galima prisidėti prie inžinerijos specialistų ugdymo. Didelė Panevėžio įmonė „Roquette Amilina“, dirbanti biotechnologijų srityje, 2020 m. parėmė STEAM centrą. Jų padedami sukūrėme hidroponinį šiltnamį. Ten vaikai gali auginti augalus, stebėti jų augimo procesą, matuoti augalų anglies dioksido (CO2) ir kitus rodiklius. Tai – konkretus pavyzdys, kaip įmonė mato prasmę vaikus sudominti agronomijos bei informacinėmis technologijomis, o verslininkai suvokia, jog visa tai ugdo specialistus ateičiai.

A. M.: 2019–2020 m. itin daug dėmesio skyrėme vadybiniams sprendimams, užtikrinsiantiems ilgalaikę plėtrą. Stengėmės apjungti įvairius Panevėžio mieste vykdomus projektus, kad vieno projekto veiklas integruodami į kitą gautume tvaresnį rezultatą. Tokiu būdu „Lyderių laiko III“ projekte gimė Panevėžio pokyčio projektas „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant patirtinį mokymąsi STEAM dalykų pamokose“. Savivaldybė jau keletą metų skiria finansavimą Panevėžio pokyčio projekto įgyvendinimui. Taip pat skirta lėšų mokyklų, dalyvaujančių projekte, laboratorijų atnaujinimui, kad būtų stiprinamos mokytojų galimybės šiuolaikiškai vesti STEAM dalykų pamokas.

Puoselėjame iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, kurios metu dešimt Panevėžio verslo įmonių ir dešimt mokytojų rengė pamokų scenarijus. Negana to, atėjo toks metas, jog teko parengti ir nuotolinio, ir kontaktinio mokymosi scenarijus. Buvo vykdoma mokytojų gerosios patirties sklaida, – mokytojai vedė pamokas kolegoms mokytojams. Birželio 2 d. įvyko baigiamasis renginys, kuriame vaikai pristatė, kokią problemą gvildeno verslo įmonėse pamokų metu. Šią tradiciją ketiname tęsti. Šiuo metu yra dešimt naujų įmonių, pasiryžusių eiti bendradarbiavimo su mokytojais keliu.

 

Koks STEAM centras šiandien, kas jau nuveikta?

V. K.: STEAM centro statybos darbai baigti. Didžioji dalis viešųjų pirkimų įrangai įsigyti taip pat įvyko, tad galima planuoti tolesnes veiklas.

Svarbiausia STEAM centro sudedamoji dalis – kvalifikuoto personalo atranka. Šis procesas taip pat įsibėgėja.

A. M.: Paskelbti konkursai į reikiamas STEAM centro darbo vietas, išskyrus aptarnaujantį personalą. Gera žinia ta, kad ir Panevėžio savivaldybė skyrė finansavimą darbuotojams suburti, vadinasi, galime kurti didesnę, profesionalesnę komandą. Šiuo metu vyksta personalo atranka. Pagalbos prašėme ir Vilniaus universiteto, kuris sutiko paskleisti žinią apie tai, kad Panevėžio savivaldybė ieško STEAM centro darbuotojų. Planuojame iki liepos mėnesio pabaigos surinkti visą komandą. Mums svarbu, kad suburti darbuotojai galėtų ramiai, su viskuo susipažinę, pradėti dirbti nuo rugsėjo pradžios. STEAM centro vadovas ir laborantas dirbti pradeda anksčiau.

V. K.: STEAM centre veikia keturios laboratorijos. Kiekvienoje laboratorijoje specifinė įranga. Trijose standartizuotose laboratorijose tokia pat įranga, kaip ir kitų regionų STEAM centruose. Tačiau viena laboratorija mūsų STEAM centre – unikali, tai – dirbtinio intelekto laboratorija. Ten įrengta specifinė įranga. Ši laboratorija papildys robotikos ir informacinių technologijų laboratorijų galimybes. Ji bus siejama ir su dirbtinio intelekto išmėginimo galimybėmis, o kitų trijų laboratorijų inventorius ir įranga suprojektuota pagal Nacionalinės švietimo agentūros parengtą metodiką.

 

G. Kartano nuotr.

Kokios veiklos šiame centre planuojamos? Kas ir kokia tvarka ten galės lankytis?

V. K.: STEAM centras skatina vaikų kūrybinius gebėjimus. Mums svarbu, kad vaikai būtų ne pasyvūs technologijų naudotojai, o žiūrėtų į jas kaip į priemonę kurti. Visa tai aiškiai apjungia, ko mokiniams vėliau prireikia darbo rinkoje, bei skatina verslumą.

A. M.: Kad STEAM centras veiktų prasmingai itin svarbu sukurti tinkamą erdvę. Parengti mokytojus ir visuomenę. STEAM sąvoka – vis dar nauja. Tad nuo 2019 m. skiriame kaip galima daugiau laiko, kad mokytojai ir visi panevėžiečiai suvoktų STEAM naudą ir prasmę. Šiandien jau jaučiame, kad mūsų tikslai įgyvendinami, kad mokytojų kalboje vis dažniau aptariama patirtinio mokymosi samprata – tai itin svarbu STEAM sričiai. Atėjimas į STEAM centrą – ne ekskursija. Svarbu suvokti, jog tai nuolatinio mokymosi vieta.

Be to, visi seniai suvokėme, kad verslas ir švietimas turi eiti greta, tačiau iki šiol tai buvo dvi lygiagretės, kurios niekaip nesikirto. Dabar, po poros metų įdirbio, jau galime džiaugtis mokyklų ir verslo sinergija.

Mūsų siekis, kad STEAM centras veiktų nuo ryto iki vakaro. Kad veiklos, pradėtos formaliojo ugdymo metu, STEAM laboratorijose būtų tęsiamos praktiškai, o vėliau bendrąjį ugdymą keistų neformalusis. Šiame centre vaikai gali ugdytis tyrinėjimo gebėjimus, mokytis praktiškai taikyti žinias, gautas pamokų metu, spręsti visuomenines problemas. Tikimės, kad aktyviai į visą tai įsitrauks ir verslas, o vaikai, bendradarbiaudami su įmonėmis, sulauks užduočių, kurias galės atlikti STEAM centre. Planuojame konkursus, varžybas, renginius ne tik mokiniams, bet ir visai visuomenei.

V. K.: Pastebime, kad ir įmonių sąmoningumas auga. Jau sulaukiame kvietimų, kad vaikai, lankantys STEAM veiklas, galėtų apsilankyti ir pamatyti, kaip praktiškai visa tai veikia įmonėse, kur ir kaip viskas pritaikoma. Pavadinčiau visa tai aukštesniu įmonių sąmoningumo lygiu, kai įmonės suvokia, jog joms būtina investuoti į jaunąją kartą, kad mokiniai kaip galima anksčiau suvoktų, kam technologijos naudojamos. Džiaugiamės, jog tokių įmonių ratas plečiasi.

A. M.: STEAM centrai yra nepaprastai reikalingi, nes Lietuvai trūksta inžinierių, biotechnologų, trūksta kūrybingai mąstančių, verslių žmonių.

 

Kaip STEAM veiklos siejamos su atnaujinamomis bendrosiomis programomis? Kokias mokinių kompetencijas planuojama ugdyti?

A. M.: Tikimės, kad STEAM centras bus puiki vieta vykdyti brandos darbus – tai tiesiogiai susiję su atnaujintu ugdymo turiniu. Taip pat atnaujintame ugdymo turinyje didelis dėmesys skiriamas projektiniams darbams – STEAM centras taps puikia erdve jų įgyvendinimui. Atnaujintose Bendrosiose programose numatyta, kad 30 proc. ugdymo turinio mokytojai rengs patys, tad visiškai neabejoju, jog visa tai jie galės atlikti STEAM centre. Būtent dėl to mums svarbu surinkti kvalifikuotą STEAM centro komandą. Šie žmonės turi ne tik puikiai išmanyti Bendrąsias programas, bet būti kūrybiški ir šiuolaikiški, kad į ugdymo turinį galėtų integruoti naujausius technologijų atradimus.

 

Centras skirtas bendrajam ir neformaliajam ugdymui – kokie neformalūs užsiėmimai planuojami?

A. M.: Kaip derinsime STEAM ir neformalųjį ugdymą mums aišku. Kadangi turime robotikos centrą „RoboLabas“, manome, kad šie du centrai turėtų bendradarbiauti. Jau supratome, jog mūsų „RoboLabo“ vaikai yra „pramuštgalviai inžinieriai“, tikime, kad mokydami juos „RoboLabo“ robotikos centre, sulauksime ir STEAM laboratorijoje. Taip pat siekiame užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas. Dermės užtikrinimas – neformaliojo ugdymo esmė.

 

Kokį STEAM centrą drąsiai vadintumėte sėkmingu?

A. M.: Jei kalbame apie kelių mėnesių perspektyvą, manau, kad veikla bus sėkminga, jei rugsėjį startuos pasirengusi komanda. O vėliau centro sėkmę matyčiau, jei jame veiklos vyktų visą dieną. Ir, žinoma, jeigu matysime akivaizdų teigiamą poveikį mokiniams, kuris turėtų atsiskleisti renkantis laikomus egzaminus, o vėliau ir studijų kryptis. Be to, centras sėkmingas tuomet, jei visi norintys vaikai į jį gali atvykti, turiu galvoje ir įtraukųjį ugdymą. Kitaip tariant, bus išspręstas prieinamumo klausimas. Visa STEAM centro veikla turi būti orientuojama į ateitį, jis turi tarnauti mokykloms.

V. K.: STEAM veiklos Panevėžyje neturėtų apsiriboti tik STEAM centru. Noriu pasakyti, kad STEAM centras turėtų tapti katalizatoriumi, spinduliuojančiu STEAM šviesą visoms mokykloms bei kitoms erdvėms.

 

Dėkoju Panevėžio STEAM centro atstovams už įdomų pokalbį ir linkiu įgyvendinti iškeltus prasmingus tikslus. Tegul STEAM centras spinduliuoja STEAM šviesą visoms galimoms erdvėms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.