Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant „Office 365“ programą „Teams“

Dr. Dalia Lapėnienė
,
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė

Įpusėjo ketvirta savaitė, kai ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu. Mokytojai ir mokiniai jau beveik  įprato mokytis kitaip, o teiginys: „mes jau nesimokysim kaip buvo anksčiau, taip kaip buvo“ jau, manome, įsisąmonintas. Šiandien mokytojai, vykdydami nuotolinį mokymą, jau gali įvardinti, jog susiduria su nemažais iššūkiais, tačiau juos galima sėkmingai įveikti: tai ir turinio kūrimas, ir klasės dinamikos valdymas, ir mokinių vertinimas, ir grįžtamojo ryšio teikimas, ir mokinių konsultavimas.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, tęsdamas vertingos patirties sklaidą, glaudžiai bendradarbiaudamas su Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda, jau antrą kartą sukvietė pedagoginę bendruomenę susipažinti su mokyklos patirtimis, prisitaikyti, perimti geras idėjas organizuojant nuotolinį mokymą naudojantis „Office 365“ programa „Teams“. Vaizdo konferencijų aplinkoje „Zoom“ nuotoliniu būdu renginį stebėjo ir galėjo diskutuoti visi suinteresuotieji.

 

Nuotolinis mokymasis Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vyksta sklandžiai, suderintų veiksmų būdu ir apima visus lygmenis. Mokyklos bendruomenė susitelkusi ir prisitaikiusi prie pasikeitusio darbo ritmo bei „išmokusi nuotolinio mokymo(si) organizavimo pamokas“, kuriomis galime pasidalinti su kitomis mokyklomis.

 

Mokyklos vadovų lyderystės lygmeniu svarbu įvertinti penkis nuotolinio mokymosi organizavimo aspektus. Pirmasis – mokinių ir mokytojo saugumo užtikrinimas. Nuotoliniam mokymuisi pasirinkta „Teams“ aplinka pasižymi aukščiausiais saugumo standartais, tačiau sukurta motyvuotam ir sąmoningam vartotojui. Saugumo užtikrinimas apima kelis momentus: atsižvelgiama į mokinių emocinius poreikius, susitarimus dėl taisyklių, saugumo nustatymus ir dalyvių teisių ribojimą virtualioje klasėje.

 

Antrasis – bendradarbiavimo ir mokymosi kultūros kūrimas virtualioje erdvėje. Neišvengiama dalis. Mokytojų IT raštingumo lygis, bei jų gebėjimas išnaudoti „Teams“ funkcionalumą, labai skirtingas. Mokymasis kartu apima tris aspektus: prieinamus išteklius (vaizdo pamokėles); mentorystės sistemą, kai labiau patyrę mokytojai konsultuoja mažiau patyrusius; bendrų susitarimų supratimas ir jų laikymasis. Trečiasis – mokymo metodikos peržiūrėjimas. Sinchroniniu ryšiu vedamos pamokos bei žinių įtvirtinimui pateikiami elektroniniai mokymosi ištekliai sudaro dienos užduočių kiekį, kuris turi būti optimalus. Parenkant optimalų mokymosi krūvį, svarbūs keli aspektai: virtualios mokymosi aplinkos  patogumas, mokytojo prieinamumas bei turinio įdomumas.

Ketvirtasis – „Teams“, kaip virtualios mokymosi aplinkos funkcionalumų išnaudojimas. Viskas, ko reikia mokymuisi, mokiniui pasiekiama „Teams“ aplinkoje, o mokymo procese išnaudojamos visos mokytojams sukurtos galimybės.

Penktasis – nuolatinis įsivertinimas ir gerosios patirties išskyrimas. Šiam tikslui pasitarnauja mokyklos bendruomenės grupių apklausos bei reguliarus bendravimas aptariant aktualius klausimus ir kylančias problemas.

 

Mokytojų lyderystės lygmeniu svarbūs trys aspektai.

Pirmasis – bendradarbiavimas su kolegomis ir idėjų bei patirčių sklaida. Kiekvienas mokytojas, kiekvieną darbo dieną, apie technologijų taikymą išmoksta daugiau nei išmoko per pastaruosius 3–4 metus. Aktyviai dalyvaujama virtualiose paskaitose, seminaruose, metodinėse valandose, kurių ypač gausu ir įvairu.

Individualus mokymasis turi tapti kolektyviniu mokymusi, kuomet geriausios praktikos, metodikos, įrankiai išryškinami ir taikomi viso kolektyvo lygmeniu.

Antrasis – metodikos peržiūrėjimas, pirmenybę teikiant interaktyviam, įtraukiam mokymui ir mokomųjų veiklų diferencijavimui. Nuotolinis mokymasis duoda gerų rezultatų tik tuomet, kai mokiniui įdomu mokytis, o grįžtamasis ryšys gaunamas nuolat.

Trečiasis – turinio kūrimas. Sukurtos mokomosios medžiagos gausa labai didelė, todėl puikūs IT įrankiai ir aplinkos padeda mokytojui ruošiamas užduotis, pamokėles, veiklas pritaikyti pagal mokinių individualius skirtumus, t. y. mokytojai gali prisitaikyti prie mokinių gebėjimų.

 

Vadovų ir mokytojų bendradarbiavimo veiksmingumą tiesiogiai jaučia ir mokiniai. Reflektuodami nuotolinio ugdymo kokybę, mokiniai išskiria keturis privalumus. Pirma – turinys tapo įdomesnis, interaktyvesnis, suprantamesnis. Antra – padaugėjo užduočių, kurias atlikti gali natūraliu tempu, neskubėdamas, įsigilinęs, ramioje aplinkoje. Trečia – aktyvesnis bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių bei mokinių tarpusavyje.

Mokytojai skyrė daugiau laiko mokinių nuomonėms, refleksijoms, geriau įsiklausė į jų poreikius, skiriama daugiau darbų grupėmis. Jungiantis į sinchroniniu ryšiu vedamas pamokas, pateikiant užduotis, sprendžiant kylančias problemas, jaučiamas mokinių noras padėti vieni kitiems.

Ketvirta – augo mokinių IKT gebėjimai, mokėjimas dirbti „Teams“ bei visu „Office 365“ programų paketu. Mokiniai ugdosi įgūdžius, kurių neabejotinai reikės ateityje, o mes, švietimo darbuotojai, rodome, kaip atrodys netolima ateitis.

 

Seminaro metu Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojai pasidalino refleksijomis: kodėl nuotolinis mokymasis sėkmingas, kodėl mokykloje bendrai pasirinktas „Teams“ įrankis, kokius „Teams“ funkcionalumus išskirtų, kaip labiausiai palengvinančius mokytojo darbą.

Skirtingų sričių mokytojus – nuo ikimokyklinio iki pagrindinio ugdymo, nuo humanitarinių, iki tiksliųjų mokslų – vienija nuomonė, kad nuotolinis mokymasis vyksta sėkmingai, o „Teams“ aplinka, be abejonės, prisideda prie nuotolinio mokymosi sėkmės.

 

Norisi tikėti, kad ekstremalios situacijos iškelti ir Kauno Jono Ir Petro Vileišių mokykloje įveikti iššūkiai ilgalaikėje perspektyvoje leis racionaliai išspręsti efektyvesnio ir šiuolaikiškesnio nuotolinio mokymo klausimus bei prisidės prie tikro mokymo proceso modernizavimo Lietuvos švietime.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.