NŠA: visuotinės literatūros autorių pasirinkimą Lietuvių kalbos ir literatūros programoje siūloma palikti mokytojui 

Ką tik paskelbtas Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos projektas iš karto sulaukė dėmesio dėl vieno mokymo turinio segmento – visuotinės literatūros dalies, tiksliau – dėl keturių autorių, kuriuos projekte pasiūlyta iš privalomo autorių sąrašo įtraukti į rekomenduojamos kontekstinės literatūros sąrašą. 

Nacionalinė švietimo agentūra pabrėžia, kad šis projektas pateiktas viešam lituanistų ir švietimo bendruomenės aptarimui. Po to bus svarstoma, kas būtų tikslingiau: ar palikti visuotinę literatūrą kontekstinės literatūros sąraše, ar sutarti, kurie visuotinės literatūros autoriai / kūriniai yra privalomi nagrinėti III–IV gimnazijos klasėse, ar nurodyti privalomų pasirinkti visuotinės literatūros autorių skaičių (kaip yra Tarptautinio bakalaureato mokyklose), kai kiekvienas mokytojas gali rinktis kontekstinius autorius atsižvelgdamas į mokyklos kryptį, savo darbo metodus, galimybes ir mokinių interesus.   

Rengdama Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos projektą rengėjų grupė sutarė, kad programa negali būti chaotiškas lietuvių ir visuotinės literatūros mišinys, todėl atnaujindama programą pasirinko remtis šiais principais: 1) literatūros programos ašis – chronologiškai pateikiama lietuvių literatūra; 2) kūrinių atrinkimo principai: estetinė ir etinė dorovinė vertė, kultūrinė vertė, asmenybinė (asmens ugdymo) vertė, gyvenimo vaizdavimo (temų, problemų) ir literatūros (rūšių, žanrų, pasakojimo būdų) įvairovė; 3) pateikiami siūlomi analizės aspektai, nurodomos sąsajos su šiuolaikine lietuvių ir pasaulio literatūra. 

Lietuvos mokinys pirmiausia mokosi lietuvių literatūros. Lietuvių kalbos ir literatūros programos projekte III–IV gimnazijoms klasėms iš viso yra siūlomi 24 privalomi lietuvių autoriai bendrajam kursui ir 30 – išplėstiniam kursui. Gali būti, kad šie skaičiai dar keisis po diskusijų su lituanistų bendruomene, t. y. kai kurie autoriai gali būti perkelti iš privalomų į rekomenduojamų pasirinkti kontekstinių autorių sąrašą, kuriame šiuo metu yra ir 15 siūlomų visuotinės literatūros autorių. 

 

Nuogąstavimas, kad esą neprivaloma visuotinė literatūra nebus skaitoma, yra be pagrindo, nes programos esmė – kompetencijomis grįstas ugdymas. Todėl visų pirma analizuotini pasiekimai ir jais vadovaujantis skaitoma programos turinio dalis. Literatūros ir kultūros pažinimo pasiekimai III–IV gimnazijos klasėms nurodo, kad mokinys: analizuoja ir lygina programoje pateiktus ir pasirinktus lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinius kaip kultūros ir istorinio laiko ženklus, aptaria kūrinio ryšius su kitais lietuvių ir visuotinės literatūros kūriniais, nagrinėdamas lietuvių ir Europos literatūrą ją sieja su platesniais kultūros kontekstais. Taigi ignoruoti visuotinės literatūros nepavyks. Tik konkrečių autorių pasirinkimą programos rengėjai siūlo palikti kiekvieno mokytojo nuožiūrai, nes vienas mokytojas skaito Kafką, kitas – Dostojevskį.

 

Atviras rekomenduojamos kontekstinės literatūros sąrašas (daug kur nurodyta ar kt. kūrinys / autorius) skatintų mokytoją labiau pasikliauti savo išsilavinimu, kūrybiškumu ir simpatija jam artimai literatūrai, nes jokia programa negali užtikrinti, kad mokiniai bus sudominti literatūra, jei pats mokytojas stokos asmeninės motyvacijos. Žinoma, laisvė rinktis reikalauja ne tik kūrybiškumo, bet ir didesnės atsakomybės – koks kontekstas aktualus konkrečioje klasėje, kaip jį aktualizuoti? Juk programoje rekomenduojamas ne vien visuotinės literatūros kontekstas, bet ir nagrinėjamų autorių egodokumentika (memuarai, dienoraščiai, autobiografijos) bei publicistika, kurios perteikia istorines realijas, supažindina su kultūros idėjomis ir kūrėjų asmenybėmis, tokiu būdu literatūrą priartina prie gyvenimo ir parodo, kad literatūra ne tik atspindi visuomenę, bet ir daro jai įtaką.

 

Konstruktyvių pasiūlymų visam programos projektui Nacionalinė švietimo agentūra laukia iki gruodžio 15 d.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.