Mūsų patirtis kuriant klasę be sienų

Rita Bakanienė, Renata Žemaitienė
,
projekto koordinatorės, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos anglų k. mokytojos

2020–2022 metais Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje vykdėme „Erasmus+“ KA101 projektą „Kuriame klasę be sienų pasitelkiant skaitmenines technologijas ir virtualias mokymosi aplinkas“. Ko gero, turėčiau pabrėžti, kad paraiška šiam projektui buvo rengiama 2019 m., kai net neįtarėme, kad visai netrukus prasidės pasaulinė pandemija ir ugdymo procesas turės persikelti į virtualią erdvę.

 

Šis projektas buvo rengiamas siekiant 5–8 progimnazijos klasėse visapusiškiau įgyvendinti mokymosi be sienų modelį. Mokykla jau turėjo sėkmingos patirties organizuojant netradicines pamokas už klasės ribų, tačiau matėme, kad vis dar buvo nepakankamai išnaudojamas mokymasis virtualiose aplinkose. Savo projekte išsikėlėme tokius tikslus: 1) išmokti organizuoti mokymąsi virtualiose aplinkose siekiant įgyvendinti mokymosi be sienų modelį; 2) tobulinti mokytojų skaitmeninį raštingumą. Projekto uždaviniai buvo: 1) susipažinti, kokias virtualias mokymosi aplinkas Europos šalių mokytojai taiko pamokose ir išmokti jomis naudotis; 2) išmokti parengti nuotolines užduotis bei interaktyvų turinį ir jį paskelbti virtualiose mokymosi aplinkose; 3) susipažinti ir išmokti naudotis skaitmeniniais mokinių vertinimo ir įsivertinimo įrankiais; 4) sužinoti, kaip naudojant skaitmenines technologijas skatinti veiksmingesnį bendradarbiavimą su kolegomis; 5) išmokti parengti nuoseklų skaitmeninių pokyčių mokyklos mastu planą; 6) tobulinti mokytojų bendrąsias, profesines, skaitmenines, kalbines kompetencijas ir gebėjimą bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu. Kad įgyvendintume tikslus, atsakingai pasirinkome partnerius darbo stebėjimo vizitams ir kvalifikacijos kėlimo mokymus tarptautinėje aplinkoje. Numatėme 3 kursus ir 2 darbo stebėjimo vizitus.

 

 

Liaudies išmintis sako: „Žmogus planuoja – Dievas juokiasi“. Laimei, šįkart juoktasi buvo nepiktai, ir net ne mūsų, o su mumis. Teikdami šio projekto paraišką, mes, pasirodo, nuspėjome visai netolimą ateitį, o netrukus prasidėjusi pandemija ir ją lydėję pokyčiai organizuojant ugdymą visai nesutrukdė pasiekti išsikeltų tikslų – gal netgi priešingai – padėjo dar sėkmingiau juos pasiekti.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose Olandijoje mobilumo dalyviai mokėsi, kaip parengti mokyklos skaitmeninių pokyčių planą ir siekti skaitmeninio organizacijos augimo. Prieš imantis bet kokių tolesnių veiksmų, svarbu ištirti savo organizacijos skaitmeninę brandą, ką galima visai nesudėtingai padaryti pasitelkus nemokamą priemonę SELFIE (https://education.ec.europa.eu/lt/selfie), kuria mokykloms padedama išsiaiškinti, kaip joms sekasi mokytis skaitmeniniame amžiuje. Įsivertinę savo įstaigą su šiuo įrankiu, galėjome aiškiai apsibrėžti savo skaitmeninius tikslus ir uždavinius, numatyti galimus partnerius juos įgyvendinant, apsibrėžti biudžetą, laiką, reikalingą pokyčiams, ir galimas rizikas. Taip pat, rengiant skaitmeninių pokyčių planą, svarbu atsižvelgti į būtinus pedagoginius pokyčius, skaitmenines inovacijas ir pokyčių valdymo procesus. Būtina numatyti ir skaitmeninio saugumo klausimus. Vienas iš galimų įrankių, skirtas mokyklos skaitmeniniam saugumui įsivertinti, yra esafetylabel.eu, kurį pasitelkus galima nustatyti mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses trijose srityse: infrastruktūros, turimos strategijos ir praktinių veiklų.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje dalyviai įgijo praktinių įgūdžių, kaip naudotis įvairiomis virtualiomis mokymosi aplinkomis ir IT įrankiais ugdymo(si) tikslams bei didesniam mokinių įsitraukimui į ugdymo procesą pasiekti. Mokymų dalyviai grįžo sužinoję apie daug įvairių įrankių, kurie gali būti naudojami mokomajai medžiagai ir užduotims sukurti, virtualios realybės įrankius, tinkamus naudoti įvairių dalykų pamokose; išmokę pamokoje taikyti programavimo ir robotikos principus, pasitelkę internete laisvai prieinamus išteklius, išmėginę virtualias aplinkas, tinkamas rengti įvairaus sudėtingumo užduotims. Įgytomis žiniomis mobilumų dalyviai dalijosi su kolegomis metodinėse grupėse ir išmėgino savo pamokose.

 

Kursuose Portugalijoje apie skaitmeninius vertinimo įrankius mobilumo dalyviai susipažino su mokinių vertinimo strategijomis, kurios galėtų būti pritaikytos įgyvendinant klasės be sienų modelį. Iš gausybės įvairiausių skaitmeninių vertinimo įrankių norėtume išskirti kelis, mūsų nuomone, ypač naudingus mokykloje. Mokinio mokymosi sutartis (angl. Learning contract), kuri galėtų rašoma asmeniniame tinklaraštyje, sukurtame, pavyzdžiui, wordpress.com arba „Teams“ platformose, mokiniui gali padėti išsikelti tikslus, priemones jiems pasiekti ir įsivertinti pasiektą rezultatą. Mokymosi sutartis gali būti sudaroma prieš pradedant konkrečią temą, skyrių arba trimestro pradžioje, nurodant temą ar temas, kurias mokinys išmoks; mokymosi tikslą, jam pasiekti reikalingas priemones ir strategiją bei sėkmės kriterijus. Temą pabaigus, būtina užpildyti paskutinę sutarties dalį – įsivertinti, kaip pavyko pasiekti tikslą, kas pavyko, kas ne, numatyti tolesnius žingsnius mokymosi procese. Kita idėja, kurią norėtume įgyvendinti savo mokykloje, – asmeninis mokymosi planas (angl. Learning pathway), kurio įgyvendinimą galima fiksuoti pasitelkus skaitmeninius ženkliukus. Skaitmeninius ženkliukus nesudėtinga parengti patiems pasinaudojus openbadges.me platforma; jie išduodami ir atvaizduojami virtualiose mokymosi aplinkose, siekiant parodyti mokymosi rezultatus (pabaigtą mokymosi programą, įgytus įgūdžius, gebėjimus, kompetencijas ir pan.) skaitmeninėje erdvėje. Siekdamas tikslo (pvz., išmokti temą), mokinys gali pasirinkti, kokias užduotis atliks, jų sudėtingumą ir skaičių. Pasirinkęs paprastesnes užduotis, jų turės atlikti daugiau nei mokinys, pasirinkęs daugiau kūrybiškumo reikalaujančias užduotis. Tarpiniai mokinio pasiekimai fiksuojami skaitmeniniais ženkliukais, kad jis pats galėtų įsivertinti savo pažangą.

 

Mūsų mokytojai taip pat vyko į darbo stebėjimo vizitus Turkijoje ir Olandijoje, per kuriuos tiek dalijosi savo patirtimi naudojant IT įrankius darbe, tiek mokėsi iš užsienio kolegų patirties. Olandijoje mobilumo dalyviai stebėjo pamokas, kurių metu dirbama su įvairiais skaitmeniniais ištekliais, o mokykloje Turkijoje dalyviai daugiausiai domėjosi, kaip mokymo procesui pritaikomos virtualios aplinkos „Google“ ir programėlė „ExoLingo“.

 

Vykdydami projektą, įgyvendinome mokyklos siekį kelti mokytojų skaitmeninį raštingumą, organizuoti 5–8 klasių moksleivių ugdymą vadovaujantis mokymosi be sienų modeliu, pagerinti ugdymo kokybę, skaitmeninių technologijų taikymą ugdymo procese. Parengėme mokyklos Mokymosi be sienų koncepciją, įsivertinome įstaigos skaitmeninę brandą ir paruošėme Skaitmeninių pokyčių strategiją, kuria vadovaudamiesi ir toliau kryptingai sieksime savo tikslų. Be to, tarptautinė patirtis ir užmegztos naujos partnerystės pagerino mokytojų gebėjimą bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, tobulėjo ne tik jų profesinės bei skaitmeninės, bet ir asmeninės kompetencijos, socialiniai, komunikaciniai ir kalbiniai gebėjimai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.