Mokytojo veiklos vertinimas, siekiant aukštesnės kategorijos: ką būtina žinoti?

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) per metus pateikiama iki 160 ugdymo įstaigų prašymų deleguoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos (metodininko ar eksperto), praktinės veiklos vertintojus.

 

Ketinantis atestuotis mokytojas pateikia savo ugdymo įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestavimo komisijai prašymą įrašyti jį į mokytojų atestacijos programą. Jei mokytojas atitinka reikalavimus ir siekia mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacinės kategorijos, atestacijos komisija teikia prašymą NŠA dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo. Tokį prašymą atestacijos komisija turi pareikšti iš anksto – prieš šešis mėnesius iki atestacijos komisijos posėdžio.

 

NŠA yra sudariusi daugiau nei 150 vertintojų sąrašą praktinei ir metodinei veiklai įvertinti ir deleguoja vertintoją ne žemesnės kvalifikacijos nei atestuojamas mokytojas. Priklausomai nuo kategorijos, kurios siekia besiatestuojantis mokytojas, jo praktinę veiklą vertina vienas vertintojas ar vertintojų grupė, kurią sudaro trys nariai.

 

Per numatytą pedagogų praktinės ir metodinės veiklos vertinimo laiką vertintojas turi peržiūrėti ir išanalizuoti visą su atestacija susijusią medžiagą, nuvykti į švietimo įstaigą, kurioje dirba vertinamasis mokytojas, aptarti būsimą ugdomosios veiklos (pamokų) stebėjimą ir vertinimą su vertinamuoju, stebėti pamokas, jas analizuoti, pildyti reikiamus dokumentus, pateikti rekomendacijas dėl veiklos gerinimo ir parengti išvadas, kurios pateikiamos atestavimo komisijai.

 

Pastaruoju metu dėl pandemijos situacijos vertinimo organizavimas pasikeitė: jis vykdomas nuotoliniu būdu. Nepriklausomai nuo vertinimo būdo, mokytojo veiklos vertinimas ir atestavimas neturi užtrukti ilgiau nei šešis mėnesius.

 

Dažniausiai NŠA prašoma įvertinti pasirengimą mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai gauti. Tai sudaro per 70 proc. visų pateiktų prašymų. Tačiau, NŠA specialistų teigimu, vertintojų poreikis labai įvairus. Sudėtingiausia, kai reikia surasti vertintojus, kurie atestuotų pirmą kartą, kurie anksčiau nebuvo parengti kaip konsultantai-dalykininkai.

 

Iššūkis buvo, kai reikėjo deleguoti vertintoją besiatestuojančiajai gyvūnų priežiūros profesijos mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, ar besiatestuojančiajai civilinės saugos mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, bei besiatestuojančiai gitaros mokytojai, pretenduojančiai įgyti mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. Tai atvejai, kai NŠA kreipiasi į įvairias ugdymo įstaigas ir vis dėlto suranda vertintoją, kurio kompetencija atitinka reikiamą kvalifikaciją. Pavyzdžiui, gitaros ekspertą pavyko rasti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete, gyvūnų priežiūros (žirgo treniravimo pagrindai, jojimo varžybų organizavimas) ekspertą pavyko prisikviesti iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto. Sudėtingiausia buvo surasti civilinės saugos ekspertą. Bet radome – šį vertinimą atliks ekstremaliųjų situacijų ekspertė iš Mykolo Romerio universiteto.

 

Taigi, net ir itin neįprastais atvejais, NŠA komanda randa ir deleguoja vertintojus, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, yra tinkamai parengti įvertinti praktinę ir metodinę veiklą. NŠA taip pat sumoka vertintojams už suteiktas paslaugas, todėl mokytojui nereikia ieškoti, kas galėtų įvertinti jo veiklą ir už tai pačiam atlyginti vertintojui.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestavimas skatina mokytoją tobulinti savo kompetenciją ir prisiimti didesnę atsakomybę dėl ugdymo rezultatų. Mokytojui ji suteikia galimybę siekti karjeros ir didesnio atlygio už darbą.

 

TRUMPAI

 • Mokytojas teikia prašymą dėl atestavimo savo ugdymo įstaigos atestacijos komisijai.
 • Atestacijos komisija teikia prašymą NŠA dėl vertintojų paskyrimo.
 • Prašymą NŠA atestacijos komisija turi pareikšti prieš 6 mėnesius iki atestavimo atlikimo.
 • Priklausomai nuo kategorijos mokytojo veiklą vertina 1 vertintojas ar 3 narių vertintojų grupė.
 • Vertintojas peržiūri ir išanalizuoja visą su atestavimu susijusią medžiagą (stebi pamokas, teikia rekomendacijas dėl veiklos gerinimo).
 • Vertinimo išvadas vertintojai teikia atestacijos komisijai.
 • Mokytojo veiklos vertinimas ir atestavimas neturi užtrukti ilgiau nei 6 mėnesius.
 • Net ir itin retų specialybių mokytojams NŠA suranda ir deleguoja vertintojus.
 • Vertintojų paslaugas apmoka NŠA.

 

 

Nacionalinės švietimo agentūros inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

 • R

  Neklaidinkite skaitytojų.
  Mokykla prašymą teikia NŠA tik tada, kai kai mokytojas siekia eksperto kategorijos.
  Kai mokytojas siekia metodininko kategorijos, mokykla prašymą teikia savivaldybei, kuri ir skiria vertintojus. Kartais pasitaiko, kad savivaldybėje atitinkamos kategorijos vertintojų nėra – tada savivaldybė kreipiasi į kitas savivaldybes. Jei rasti nepavykta – tik tada kreipiamasi į NŠA.
  Jei siekiama vyresniojo mokytojo kategorijos – vertintojus (dažniausiai tik vieną) skiria mokyklos atestacijos komisija.

 • Laima

  Sveiki,
  Gal galite paaiškinti, kuriai grupei priklauso mokyklos bibliotekininkas ir kokia galimybė kelti kvalifikaciją