Mokytojo, vaiko ir tėvų sąveika virtualioje mokymosi aplinkoje

Virtualių mokymosi aplinkų ir kitų priemonių taikymas ugdymo procese tiriamas daugelio mokslininkų. Jie ištyrė ir patvirtino, kad virtualių mokymosi aplinkų ir skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese teigiamai veikia ugdymosi procesą (Lazakidou ir Retalis, 2010; Kondratavičienė, 2018).

Virtualioji mokymosi aplinka – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) siejanti skaitmenines mokymo priemones, leidžiančias pateikti skaitmeninį turinį (teorinę medžiagą, užduotis, testus ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokančiaisiais, atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas (pavyzdžiui, mokymui(si) skirtos aplinkos „Moodle“, „Edmodo“, „Bitdegree“).

Virtualioji mokymosi aplinka pasižymi bendru autentifikavimu, duomenų mainais tarp susietų priemonių, integralumu.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo sąlygų kaitai pasitelkiame virtualias mokymosi aplinkas. Mokytojų komandos kelia naują iššūkį, kaip virtualios mokymosi aplinkos pritaikytos vaikų raidos sritims, siekiant mokytojo, vaiko ir tėvų sąveikos virtualioje mokymosi aplinkoje.

 

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mokytojų komanda įgijo patirties organizuodama mokymąsi virtualioje aplinkoje, numatė mokymosi tvarkaraščius ugdant mišriuoju ir nuotoliniu būdu. Atsižvelgdamos į vaikų amžių, mokytojos pasirinko technologijas (virtualią mokymosi aplinką), prieigą prie skaitmeninio turinio. Nuotolinis mokymas(is) vyksta asinchroniniu (el. laiškai, žinutės el. dienyne, kitos informacinių komunikavimo technologijų priemonės) būdu. Tai reiškia, kad organizuojamas savarankiškas vaikų darbas, siunčiamos užduotys, atlikti darbai pateikiami mokytojui virtualioje mokymosi aplinkoje. Tai veiklos, kurias vaikai kartu su tėvais atliko pasirinktu laiku, jiems priimtinu tempu.

Mokytojų skaitmeninė kompetencija

 

Mokytojai valdo, saugo, sistemina informaciją ir duomenis, taiko bendravimo strategijas su mokiniais, mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, atsižvelgdami į kontekstą ir situaciją, dalijasi patikima informacija, bendradarbiauja kurdami skaitmeninį turinį, taiko kitas skaitmenines kompetencijas, įvardintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. pakeitimo įsakyme Nr. V-598 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.  Minima mokytojų skaitmeninė kompetencija apima šešias sritis: informacijos valdymas; komunikavimas; skaitmeninio turinio kūrimas; saugumas; skaitmeninis mokymas ir mokymasis; skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.

Atsižvelgiant į mokytojo skaitmeninio raštingumo reikalavimus, organizuojamas mokymas naudojant informacines ir komunikavimo technologijas. Mokytoja Rūta Aleknavičiūtė pati kuria skaitmeninį turinį, naudodamasi skaitmeniniais įrankiais:

  • Kuria sąveikiuosius plakatus. Pavyzdžiui, Pelė > aprašymas (išvaizda) > filmukas (ką veikia?) > apibendrinamoji daina.
  • Kūrybiškai parengia skaidres. Jų privalumai: spalvos, aprašymai, vaizdas visame ekrane. Kaip tokias skaidres sukurti? Pavyzdžiui, „Miško gyvūnai“.
  • Skaito vaikams elektronines knygas su atgyjančiais paveikslėliais telefone arba planšetiniame kompiuteryje. (el. knygų yra parengusi leidykla „Nieko rimto“). Programėlių galima atsisiųsti iš („Google play“) parduotuvės, paieškos laukelyje suvedus norimos knygos pavadinimą. Pavyzdžiui, „Metų ratas“, „Laimiukas“, „Girios paštas“, „Peliūnės dainelės“ ir kt.
  • Naudoja „Story jumper“ programą. Jos privalumas, kad galima naudoti savo paveikslėlius bei surinkti norimą tekstą.
  • Mokytoja Rūta parengė savo kūrybos knygelę.

 

Mokytojų komandos naudojasi el. mokymosi valdymo priemonėmis: elektroniniu dienynu (Mūsų darželis), failų bendrinimo aplinka „Google Classroom“, bendradarbiavimo ir komunikavimo platforma „Microsoft Teams“; sinchroniniu būdu bendrauja vaizdo pokalbių arba vaizdo konferencijų erdvėse „Google meet“, „Zoom“ arba programinės įrangos rinkiniu, skirtu nuotoliniam mokymui, interneto konferencijoms, pristatymams ir darbalaukio bendrinimui „Adobe Connect“ bei mainų ir publikavimo priemone „Padlet“ (planų rašymas); asinchroniniam bendravimui skirta el. pašto dėžute „Gmail“, vaizdo ir garso pokalbių programa „Messenger“, vaizdo pokalbių arba konferencijų paslauga „Google Meet“.

Uždarose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse „Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdant vaikus“ mokytojai suteikia pagalbą kolegoms. Naujos kartos vaikui kaupiama naudinga skaitmeninio turinio medžiaga nuotoliniam mokymui(si), kurio santykis su technologijomis – ypatingas.

Mokytojų komandos analizavo informacinių komunikavimo technologijų priemonių daromą įtaką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, atkreipdami dėmesį į kelias žmogaus raidos sritis: fizinę, kognityvinę (pažintinę), psichosocialinę (žr. 1 pav. „Žmogaus raidos sritys“).

1 pav. Žmogaus raidos sritys. Sudarė autorės (remtasi: Navicku, Vaičiuliene, 2010, p. 12).

 

Praktinius pavyzdžius mokytojų komandos pritaikė virtualiose mokymosi aplinkose pagal autorių sudarytas „Žmogaus raidos sritis“.

 

Naudojimasis skaitmenine lenta kognityvinei (pažintinei) vaiko raidai, „Grupės be sienų“ mokymosi medžiagai parengti ir pateikti, atlikti užduotims. Privalumas – informacija pateikiama dideliame ekrane, ją mato visi vaikai, nesvarbu, sėdi jie ar stovi. Lentoje galima rašyti pirštais ar specialiais rašikliais, žiūrėti vaizdo įrašus ar skaityti tekstą, klausytis jau įrašytų garsų, piešti, dėlioti ir t. t. Mokymasis tampa patrauklesnis ir naudingesnis, jei yra multimedinis.

Dėl skaitmeninės lentos naudojimo „Grupės be sienų“ mokytojų komandos pasirinko tarpgrupinio bendradarbiavimo metodus, skatinančius prisiminti žinias, patirtį, sužadinti dėmesį.

 

„Boružėlių“ priešmokyklinės grupės mokytoja pateikia pavyzdį kognityvinei (pažintinei) vaikų raidos sričiai. Priešmokyklinio amžiaus vaikai moko jaunesnius (ikimokyklinio amžiaus) draugus tema „Jeigu nebūtų vandens…“ bendradarbiavimo metodu „Kampai“. Vaikai pasirenka ir aptaria tam tikrą temą, jos aspektus. Kiekvienas grupės kampas reiškia kitą temos aspektą. Kiekvienas vaikas pasirenka atitinkamą kampą „Kampuose“ yra klausimai, į juos vaikams reikia atsakyti. Pasirinkę kampą, vaikai susiranda porą ir atlieka užduotis skaitmeninėje lentoje (žr. 2 pav.).

2 pav.

 

Mokytoja Raminta Kazancevienė mano, kad mokymas naudojantis skaitmenine lenta tapo įvairesnis priešmokyklinukams, nes jie moko jaunesnius draugus. Darbas prie šios lentos ugdo kompiuterio valdymą, kelia vaiko savigarbą ir didina pasitikėjimą.

Psichosocialinės vaiko raidos srities aspektai

 

Kartais jausmai būna labai painūs. Vaikai vieną minutę gali juoktis ir krykštauti, o kitą – rėkti ir pykti ant viso pasaulio. Emocinio intelekto „Kimochis“ pamokėlės padeda susigaudyti jausmuose. Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje surengėme emocinio intelekto programos „Kimochis“ mokymus.

Tėvai ir vaikai keliavo susipažinti su Kimočių gatvėje gyvenančiais jausmais nuotoliniu būdu ir apgyvendino jausmą savo namuose, kasdien susipažindami su vis nauju Kimočių personažu, t. y. skaitė Kimočių personažų aprašymus. Su nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėliu, nedrąsiuoju Vikšreliu, valdingąja Kate, nuolat nerimaujančia Balande Meile ir išdykusia Lipšniakoje. Mokytoja pasiūlė tėvams kartu su vaikais namuose žiūrėti filmuką „Kimochis so much Love!“ socialiniame tinkle „YouTube“.

Šiais personažais siekiama stiprinti bei ugdyti vaikų savivertę, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda vaikams kalbėti apie jausmus.

Vaikai atliko užduotį. Nupiešė labiausiai patikusį personažą. Vaiko piešinį tėvai nufotografavo, parašė komentarą ir pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Kačiukai“ paskyroje.

 

Štai vaikų ir tėvų pamąstymai po įgyvendintos veiklos:

Gintarei ir jos mamai įkvėpimas kažką daryti ateina prieš miegą, o tada norisi daryti dar ir dar… Gintarės mama ragino kitus grupės tėvus aktyviai įsitraukti piešti „Kimočių“ personažus. Gintarė sako: „Aš turiu rožinę pagalvėlę – „laimingas“. Mama jai pritaria: „Rožinė – tai meilės, supratingumo ir dosnumo spalva!“

Tėjai su mama ir Vytarui buvo linksma piešti Kimočių Katę. Gustas su mama nupiešė Balandę Meilę. Benui G. labai tinka Debesėlio aprašymas, todėl jį nupiešęs, berniukas paaiškino: „vieną minutę linksmas – kitą minutę – jau supykęs ar nusiminęs.“

Mokytojos  Rūtos Aleknavičiūtės manymu, ši programa integruojama į visas kompetencijos sritis ir ugdo bendruosius vaikų gebėjimus. Stiprina vaiko asmenybę, moko atpažinti jausmus, skatina pozityvų elgesį.

Tėvų ir mokytojų partnerystė virtualioje mokymosi aplinkoje – fizinė ir kognityvinė (pažintinė) vaiko raidos sritis

 

Tėvų ir mokytojų partnerystė, dalijimasis informacija suteikia progą kurti nuoseklumą vaiko ugdymosi kontekste. Tai reiškia, jog tiek vaikui mokantis įstaigoje, tiek namuose vadovaujamasi vienodais principais. Ši harmonija siektina kalbant apie bet kurią vaikų ugdymo sritį.

Nenutrūkstamas,  nuolatinis – toks turėtų būtų tėvų ir mokytojų bendravimas, nes tik tokiu atveju santykiai tarp mokytojų ir tėvų – šilti, grįsti supratimu ir tarpusavio pagalbos poreikio suvokimu. Kartais tokių santykių iniciatoriais tenka pabūti mokytojams, kadangi realybė tokia, jog ne visi tėvai linkę aktyviai įsitraukti į vaikų ugdymo procesą ir laikosi pasenusios pozicijos, jog tai – mokytojų darbas.

Kokiais būdais bendradarbiavimas vyksta?

Individualūs tėvų ir mokytojų pokalbiai – efektyvus metodas, suteikiantis progą „akis į akį“ pabendrauti tėvams ir mokytojams, išsakyti lūkesčius, pastebėjimus, aptarti pažangą ar probleminius aspektus.

Informavimas. Nors tai ir pasyvus bendravimo metodas, bet efektyvus. Nuolatinis tėvų informavimas apie vaiko mokymosi rezultatus, santykius su mokytojais ir bendraamžiais, elgesį – kuria pasitikėjimą, leidžia tėvams vis geriau pažinti vaiką.

Palaikyti tarpusavio ryšį, jį puoselėti ir bendrauti artimiau padeda šiuolaikinės technologijos, leidžiančios esamuoju momentu mokytojams ir tėvams dalytis tekstine, vaizdine informacija.

Mokytojų komanda atvėrė mokymo terpę virtualioje aplinkoje. Ši erdvė tapo vaikams patraukli, kadangi atliepia vaikų interesus, amžiaus raidą. Mokytojams svarbus grįžtamasis ryšys.

 

Mokytojų komanda gilino dvi vaiko raidos sritis: fizinį aktyvumą ir kognityvinę (pažinimo).

Mokytoja Erika Kiznienė naudojo šiuos skaitmeninius įrankius: pačios sukurtus mokomuosius filmukus (pasitelkta programa „Blender“). Ši redagavimo programa nemokama; paukščiams apibūdinti ji rekomenduoja internetinę gyvojo krašto enciklopediją „Graži tu mano“, Paukščiai.lt, o paukščių nuotraukos naudojamos „Google Chrome“ naršyklės vaizdais ir katalogu.

Norite namuose šalia savęs pamatyti gyvūną arba paukštį? Kaip tai vyksta? Mokytoja pasidalijo su tėvais, kad yra virtualių gyvūnų pasaulis, kurį galima rasti mobiliojo telefono naršyklėje „Google“, įvedus norimo išvysti gyvūno pavadinimą anglų kalba. Po to, kiek žemiau paspaudus 3D vaizdą, tada paspaudus „žiūrėti savo srityje“ reikia luktelėti, kol po kambarį „vaikštinės“ per kamerą matomas gyvūnas. Pamokėlė, kaip naudotis.

 

Taip pat galima parsisiųsti nemokamą programą „Google Play Services for AR“. Šios skaitmeninės priemonės pritaikytos užduotims, skatinančioms vaikų fizinį aktyvumą. Kasdienį, mankštoms skirtą laiką, mokytoja Erika perteikė patraukliai ir įtraukiančiai. Persirengdama įvairiais personažais mokytoja vaikus pakvietė mankštintis: „Piratų mankšta“, „Buratinas Čipolinas“, „Palinguok“, „Pepė“. Vaizdo įrašai filmuoti ir gamtos fone.

Tėvai dalijosi vaizdo įrašais, kaip vaikai sportuoja namuose: važinėja dviračiais, kopia į piliakalnius, keliauja pažintiniais takais.

Sukurta virtuali mokymosi aplinka gamtos tyrinėjimui ir pažinimui. Mokytoja kūrė vaizdo įrašą apie paukščius. Tikslas – vaikus skatinti domėtis paukščiais. Mažieji išmoko apibūdinti 4–5 paukščių skirtumus, kūno dalis, gyvenimo būdą.

Vaikai atliko aplikavimo, piešimo, konstravimo darbus, juos nufotografavo ir siuntė mokytojoms. Mokytojos Erika Kiznienė ir Vida Pečiulaitienė sumaketavo kūrybinius darbus ir parengė virtualią parodą „Paukščiai“.

 

Apibendrinimas

 

Virtuali mokymosi aplinka yra mokymo terpė, taikoma įvairiais vaikų raidos tarpsniais ir galinti įtraukti aktyviai veikti. Saikingai ir tikslingai taikant technologijas galima pasiekti gerų rezultatų. Vaikai dirba savo tempu ir įgyja praktikos.

Mokytojų komandos naudoja mokomąsias kompiuterių programas, skaitmenines technologijas, kurios padeda ruošiant edukacines veiklas ir mokomąją medžiagą.

Svarbus ugdymo procesas – mokytojų ir tėvų partnerystė. Mokytojai, naudodamiesi socialiniais tinklais, gali teikti informaciją, bendrauti su tėvais ir gauti grįžtamąjį ryšį.

 

Literatūra

Kondratavičienė, R. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“ // Pedagogika, 2018. Nr. 130(2), psl. 131–147: prieiga internete.

Lazakidou, G., Retalis, S. Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 2010, No. 54, 1. P. 3–13.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-598, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10447 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“ pakeitimo Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas (2020) // Dokumentą parengė Nacionalinės švietimo agentūros darbo grupė, sudaryta 2020 07 08 Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VK-312.

Vaičiulienė  A., Navickas V. Žmogaus raidos psichologija, 2010, Vilnius.

 

Zita Ona Jurgelevičienė

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorė

Danguolė Simanauskienė

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Raminta Kazancevienė, Rūta Aleknavičiūtė, Erika Kiznienė, Vida Pečiulaitienė

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mokytojos

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *