Mokymosi pažanga ir mokinio sėkmė – projekto dėmesio centre

Zina Rimgailienė
,
projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

Trumpa pažintimi su Kalvarijos ir Varėnos savivaldybių pokyčių projektais baigiame „Lyderių laikas 3“ veiklų Pietų Lietuvos savivaldybėse apžvalgą. Šių savivaldybių pokyčio kūrėjai pasirinko siekti mokymosi pažangos. Bet primename, kad apžvalgoje tik lakoniška pažintis su projektų idėjomis ir jų įgyvendinimu. Jei kas susidomės, o mes to tikimės, daugiau informacijos galės rasti savivaldybių pokyčio projekto svetainėse, patirtimi mielai pasidalys ir patys jų kūrėjai.

Pokyčio projektų idėjos, švietimo įstaigų bendradarbiavimas gerinant ugdymo praktikos kokybę yra kartu ir ugdymas ateičiai – apie tai savivaldybių švietimo konferencijoje kalbėjo ministras Algirdas Monkevičius.

Ugdymo praktikos kokybė – vaiko pažangai

 

Kalvarijos savivaldybės pokyčio projektas „Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimas stiprinant ugdymo praktikos kokybę – vaiko pažangai“. Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės kūrybinei komandai vadovauja Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskienė.

Pokyčio projektu siekta geresnės ugdymo praktikos (pamokų, veiklų) kokybės, diegiant naujus bendradarbiavimo metodus, stiprinant konsultacinę pagalbą mokiniams ir pasitelkiant jų tėvus, keičiant savivaldybės ugdymo įstaigų bendradarbiavimo kultūrą.

Susitarta, kad savivaldybės mokytojai bendradarbiaus organizuodami mokymą(si) pagal mokinių mokymosi stilius, mokymosi užduotis siedami su gyvenimu, organizuodami pamokas netradicinėse erdvėse. Mokyklose VARK klausimynu „Kaip aš mokausi geriausiai“ nustatyti mokinių mokymosi stiliai, pradėjo veikti konsultaciniai ugdymo centrai, kuriuose mokytojai teikia pagalbą gabiems ar turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. Mokytojai, dalyvaujantys projekto veiklose, susibūrė į besimokančių mokytojų grupeles, dalijosi įgyta patirtimi ir kt.

 

Pastebėta, kad mokytojai, dalyvaujantys pokyčio projekte, tapo laisvesni ir atviresni naujoms patirtims. Kalvarijos gimnazijoje susikūrė bandomosios mokytojų grupės, kurios praktiškai pradėjo taikyti „Pamokos studijos“ metodą. Suaktyvėjo mokyklų metodinė veikla, atsirado daugiau veiklų netradicinėse erdvėse, integruotų pamokų. Pakito ir mokyklų bendradarbiavimas, susikūrė iniciatyvių tėvų grupės, o mokyklose atsirado naujų mokinių lyderystės iniciatyvų. Kalvarijos gimnazijoje įkurta 5–8 klasių mokinių savivaldos grupė „Augu veikdamas“, kitose mokyklose įgyvendinama iniciatyva „Tėvai – ugdymo partneriai“.

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas (5–12 klasių mokiniams) ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašas.

 

Pokyčio tvarumą savivaldybėje užtikrins tai, kad pedagogai jungiasi į besimokančių mokytojų grupes, veda atviras ar integruotas pamokas, vyksta ugdymo proceso refleksija. Mokytojų iniciatyva vyko savivaldybės gamtos mokslų, matematikos, technologijų mokytojų susitikimai, vertingų patirčių pristatymai siekiant mokinių pažangos. Gegužę Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytojų iniciatyva kolegos iš kitų mokyklų buvo pakviesti į laboratorijos pradinių klasių mokiniams pristatymą, per kurį aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Projekto veiklų tąsai užtikrinti ketinama sukurti darbo grupę, kurią sudarys pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai. Planuojant švietimo įstaigų veiklą, bus numatoma tęsti pradėtas iniciatyvas.

 

Ryšiai ir santykiai siekiant kiekvieno vaiko pažangos

 

Varėnos rajono savivaldybės pokyčio projektas „Ryšiai ir santykiai siekiant klasės / grupės kiekvieno mokinio / vaiko pažangos“. Savivaldybės kūrybinei komandai vadovauja Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė.

Įgyvendinant pokyčio projektą sukurtos aštuonios gerą mokyklą apibūdinančios ryšių ir santykių kortelės, kuriose aprašyta: ką laikome pažanga? Kokiais duomenimis remiamės? Kaip susitariame dėl vaiko / mokinio asmeninės pažangos refleksijos formų? Kaip dažnai inicijuojame dialogą? ir kt. Pokyčio projekto veiklose dalyvavo keturiolika (82 proc.) rajono švietimo įstaigų. Dalyvaujant jose, besimokant atsirado poreikis dalytis patirtimi, reflektuoti, todėl susibūrė nauja neformaliųjų lyderių grupė – mokyklų pažangos koordinatoriai. Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda, bendradarbiaudama su pažangos koordinatoriais mokyklose ir darželiuose, nustatė ir patvirtino sėkmingos pokyčio veiklos požymius (kriterijus): mokymosi kokybės kaita pagal BUP lygius, mokinių, jų tėvų ir mokytojų ugdymo(si) įstaigos kaitos vertinimas pagal sutartus IQES online klausimynus, pedagogų profesinio kapitalo dalies tyrimo duomenų kaita, mokyklų ir darželių duomenys, mokinių / vaikų bendrųjų kompetencijų ir patirčių kaita ir kt.

 

Įgyvendinant pokyčio projektą, pagal ryšių ir santykių korteles nustatytas progresas: per metus fiksuojami nežymūs, tačiau pozityvūs mokymosi kokybės pokyčiai stebimose grupėse ir klasėse, ryškėja mokinio bendrųjų kompetencijų ryšys su pasiekimais. Taip pat švietimo įstaigose kokybiškai pakito dalies projekto veiklose dalyvaujančių mokytojų pamokos, švietimo įstaigų vadovų planuojamų veiklų turinys įgavo kitokią prasmę: planuojamos ne veiklos, o mokyklos pažanga. Konstatuojama, kad pagerėjo bendradarbiavimo su tėvais kokybė.

Švietimo skyrius, Švietimo centras, socialiniai partneriai, planuodami veiklas, vertina, kiek jos bus paveikios vaiko, mokinio pažangai. Daugiau nei pusė švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų teigia, kad jau dabar kuriama duomenimis grįstų švietimo kokybės sprendimų kultūra. Švietimo centro specialistai tariasi su mokyklų metodinėmis tarybomis, direktorių pavaduotojais ugdymui. Apie pokyčio projekto rezultatą buvo sprendžiama apibendrinus įstaigų pateiktus duomenis pagal anksčiau sutartus 5 požymius.

 

Pokyčio projekto tvarumą apibrėžia konferencijos „Drąsinti ateitį reikia“ rezoliucija: „Įsteigti veikliųjų ir iniciatyviųjų sambūrį „Drąsinti ateitį reikia“ VIS DAR. Skatinti mokyklų vadovų, pedagogų, mokinių lyderystę ir partnerystę: įgalinti VIS DAR parengti skatinimo tvarkos aprašą, užtikrinti profesionalų ir tvarų bendradarbiavimą mokinio ugdymo(si) sėkmei vadovaujantis 8 ryšių ir santykių kortelėmis.“

 

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.