Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme

Livija Mačaitytė-Kaselienė
,
Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno „Varpo“ gimnazija sausio 20 d. virtualioje aplinkoje organizavo vertingos patirties skaidos metodinį renginį „Mokymosi priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“. Gimnazijos direktorės Ilmantės Bagdonės suburta mokytojų komanda dalijosi gerąja nuotolinio mokymo patirtimi, gimnazijos dalyko mokytojų atrastomis bei sėkmingai taikomomis inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, jų teikiama nauda. Metodiniame renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 mokytojų iš įvairių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų.

 

Respublikos mokytojams anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Damijonaitienė pranešime „Tarpdalykinė integracija. IDUKM virtualiai“ pristatė gimnazijos patirtis organizuojant IDUKM (integruotas dalyko mokymas užsienio kalba). Gimnazijoje integruotas mokymas vyksta jau nuo 2008 metų. Poreikis vesti tokias pamokas atsirado intensyviai dalyvaujant tarptautiniuose mainuose. Integruotos pamokos tęsiamos ir nuotolinėje erdvėje. Pranešėja pasidalijo mokinių parengtų darbų pavyzdžiais, pristatė keletą dažniausiai darbe naudojamų platformų: „Quizlet“ bei „Factile“. Platforma „Quizlet“ tinkama apibendrinti pamokos turiniui (Match, Gravity funkcijos), darbui su naujais žodžiais (Spell, Write funkcijos), įvairaus formato testams. Platforma „Factile“ gali būti naudojama įvairių dalykų pamokose aptariant pamokos turinį, taip pat mokiniams itin patinkančiuose protmūšiuose bei viktorinose.

 

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aldona Revutienė pasidalijo interaktyvių užduočių kūrimo „Learning Apps“ ir „Quizizz“ platformose patirtimi. Pranešime „Interaktyvių užduočių kūrimas Learning Apps ir Quizizz platformose“ mokytoja išvardijo svarias priežastis, paskatinusias domėtis skaitmeninėmis platformomis: šiuolaikinis smalsus mokinys, „popierizmo lavina“, mokomosios medžiagos archyvavimo sunkumai, grįžtamojo ryšio neadekvatumas. Šios problemos, pasak pranešėjos, šiandien pakankamai lengvai išsprendžiamos pasirinkus taikyti inovatyvias mokymo programas. Platformos „Learning Apps“ ir „Quizizz“ siūlo užduočių įvairovę, ypač mokant(is) kalbos, neribojamas kuriamų užduočių kiekis ir apimtis, jos yra informatyvios tiek mokiniui, tiek mokytojui. A. Revutienė papasakojo ir pademonstravo abiejų platformų galimybes kurti interaktyvias užduotis, stebėti mokinio pažangą, įsivertinti ir įvertinti pažangą, individualizuoti namų darbų ir kitas užduotis bei pasidalijo patirtimi, kaip archyvuoti užduotis šių platformų viduje bei savuose archyvuose. Pranešėja pasidžiaugė, kad įdėtas darbas davė teigiamų rezultatų. Naudojantis šiomis mokymo platformomis ugdoma mokinių motyvacija (užduotis noriai atlieka net ir ne itin motyvuoti mokiniai), taupomas mokytojo laikas darbų taisymo bei užduočių individualizavimo sąskaita, mokytojas ir mokinys nuolat gauna reikiamą informaciją apie ugdomus gebėjimus, nebelieka mokomosios medžiagos archyvavimo problemos.

 

IT mokytoja ekspertė Audruolė Kisarauskienė pademonstravo bendradarbiavimo naudojantis „Google Apps“ programa galimybes pamokose. Ši programa yra parankus įrankis kai: neturite reikiamos programinės įrangos; norite perduoti paskaityti dokumentą; reikia, kad nesantys šalia pataisytų dokumentą; daug žmonių kartu pildytų dokumentą vienu metu; reikia parengti apklausą ar suvesti tekstą (net ir kita kalba).

 

Geografijos mokytoja metodininkė Ramunė Krygerienė pranešime „Skaitmeninių technologijų taikymas geografijos pamokose“ teigė, jog šiuolaikinė geografijos pamoka neįmanoma be informacinių technologijų. Geografijos pamokų metu naudojamos tokios platformos kaip: „Learning Apps“, „Socrative“, „Seterra“, „Mindomo“, „Smart“ ir kitos suteikia mokiniams galimybę aktyviai mokytis, skatina mokymosi motyvaciją. Mokiniai geriau įsimena medžiagą ir atlieka užduotis ne tik dėl to, kad šios technologijos yra informatyvios, bet ir todėl, kad jose pateikiama medžiaga ir interaktyvios užduotys yra įdomios, aiškios, vaizdingos ir skatinančios mokinius tobulėti!

 

Biologijos mokytoja ekspertė Pranė Stankevičienė kalbėjo apie programų „Factile“, „Venngage“, „Quizizz“, „Triventy“ naudojimą mokinių kaupiamajam balui ir įsivertinimui. Pranešimo „Sėkmės link: kaupiamasis vertinimas ir įsivertinimas biologijos pamokose mokant nuotoliniu būdu“ metu pademonstruoti ir praktiniai mokinių darbai, atlikti naudojantis šiomis programomis, aptarti tokio inovatyvaus mokymosi privalumai: skatinamas mokinių smalsumas ir kūrybiškumas, „sužadinama“ mokymosi motyvacija, sukurtos interaktyvios užduotys (testai, modeliai, viktorinos) gali būti panaudojamos ir kitiems mokiniams mokyti ar pamokoms paįvairinti.

 

Fizikos mokytoja metodininkė Asta Račinskaitė pranešime „Į nuotolį su pagreičiu“ pristatė fizikos pamokose naudojamas parankias mokymo priemones. Detaliai pristatytos bei praktiškai pademonstruotos „Moodle“ sistemos galimybės organizuojant sklandų mokymą(si).

 

Tikybos mokytoja metodininkė Ieva Vasiliauskienė teigė, kad dorinio ugdymo pamokų metu svarbu pasitelkti aktyviuosius mokymo metodus, įtraukti mokinius į diskusijas, paskatinti juos reikšti savo nuomonę. Nuotolinio mokymo metu tam gali pasitarnauti naujos skaitmeninės priemonės lengvai pritaikomos dorinio ugdymo pamokose. „Slido“ yra lengvai naudojama klausimų ir atsakymų bei apklausų platforma. Programėlės pagalba mokiniai įtraukiami į interaktyvias apklausas, aktyvius tekstus, viktorinas. „Padlet“ – tai nemokamas internetinis įrankis, leidžiantis mokytojui turėti 3 „lentas“ ar „langus“. Mokiniai (turintys mokytojo paskyros nuorodą) „lentoje“ gali palikti namų darbus, atsakyti į klausimus, parašyti nuomonę apie perskaitytą knygą ir pan.

 

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vilija Vilkienė pranešime „Rašinių taisymas, analizė ir grįžtamasis ryšys nuotolinio ugdymo lietuvių kalbos pamokose“ įvardijo iššūkius, tenkančius lietuvių kalbos mokytojui dirbant su mokiniais nuotoliniu būdu. Pranešėja iškėlė aktualų klausimą, ar nuotolinio ugdymo metu įmanoma kokybiškai ruošti mokinį lietuvių kalbos Valstybiniam brandos egzaminui? Renginio dalyviams mokytoja pristatė pasiteisinusius lietuvių kalbos mokymo metodus ir būdus, aktyviai naudojamus praktinius įrankius (rašinių taisymas naudojantis „Microsoft Office Word“ įrankiu). Aptarti darbo pamokose, pasitelkiant įrankius „Power Point“ ir „Exel“, privalumai: kiekvienas mokinys nelieka „nematomas“, skatinamas aktyvus mokinio dalyvavimas pamokose, savarankiškumas.

 

Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytojai kviečia į šiandienos iššūkius ir nuotoliniame mokyme kylančias problemas pažvelgti kūrybiškai – kaip į galimybes ieškoti, tobulėti ir kurti. Įtraukiantis, efektyvus, įdomus, mokinį motyvuojantis, sėkmę skatinantis nuotolinis mokymas – misija įmanoma!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.