Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas įgyvendinant klasės kryptis

Ina Macaitienė
,
Šiaulių Salduvės prog-jos lietuvių k. mokytoja, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

Salduvės progimnazijoje, siekiant ugdyti individualios pažangos siekiančią asmenybę, nuolat ieškoma galimybių kurti ir plėtoti lanksčią ugdymosi aplinką, derinti formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui, nes tai yra būtina sąlyga kiekvieno asmens tobulėjimui, socialinei įtraukčiai, darniai gyvensenai, aktyviam pilietiškumui, pasirengimui asmeniniu indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio pažangos, darnaus vystymosi (Kompetencijų raidos aprašas, 2022).

 

Siekdamos šių tikslų, visos progimnazijos 1–8 klasės, atsižvelgdamos į savo pomėgius ir poreikius, stipriąsias klasės sritis, 2022–2023 m. m. įgyvendina pasirinktas klasės kryptis. Veikloms organizuoti progimnazijos ugdymo plane numatytos dvi netradicinio ugdymo dienos – Klasės dienos, taip pat T (teminės) klasės valandėlės. Į veiklų organizavimą įtraukiami socialiniai partneriai – miesto kultūros, ugdymo įstaigos, organizacijos, institucijos – užsiėmimai ir edukacijos organizuojami jų erdvėse.

 

Sveikos gyvensenos stiprinimas – aktyvių fizinių ir patyriminių veiklų metu mokiniai ugdosi socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją, ištvermę, lavina orientacinius įgūdžius. Aktyvioms veikloms klasių bendruomenės pasirenka žygius mieste ir už miesto, aktyvią veiklą derina su kūrybiškumo ugdymu: fotografuoja gamtos ir miesto objektus, kuria aprašymus, domisi objektų atsiradimu, istorija, naudodamiesi IKT įrankiais kuria pristatymus.

 

Etnokultūrinis ugdymas – veiklų metu mokiniai susipažįsta su tautos kultūros tradicija, analizuoja jos savitumą, formuojasi asmeninį ryšį, analizuoja lietuvių papročius ir jų reikšmę, ruošiasi svarbiausioms metų šventėms, gamina ir ragauja įvairius šventinius patiekalus, žaidžia liaudies žaidimus.

 

Karjeros kompetencijų ugdymas – socialinių partnerių erdvėse vykstančiuose užsiėmimuose mokiniai stengiasi pažinti save, savo stiprybes ir pomėgius, planuoja savo karjeros kelią, susipažįsta su įvairiomis juos dominančiomis specialybėmis, išgirsta pasirinktos specialybės atstovų sėkmės istorijas, stebi aplinką, kurioje dirba skirtingų sričių specialistai. Į šios krypties įgyvendinimą itin aktyviai įsitraukia progimnazijos socialiniai partneriai: Šiaulių pasienio užkarda, AB Swedbank, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras, UAB Salda ir kt.

 

Asmeniniai projektai – antrus metus viena progimnazijos klasė rengia asmeninius projektus. Mokiniai renkasi darbo temą ir kartu su mokytoju – savo darbo vadovu – rengia tyrimą, jį atlieka, analizuoja tyrimo duomenis, rengia išvadas ir ruošiasi juos pristatyti baigiamosios konferencijos metu. Jaunuosius tyrėjus konsultuoja ne tik darbo vadovas ar kiti progimnazijos mokytojai, bet ir VU Šiaulių akademijos Botanikos sodo darbuotojai, kurie aprūpina ir tyrimui reikalingomis priemonėmis.

 

Kūrybiškumo ugdymas – integruotų kūrybinių veiklų metu, pasitelkus įvairias inovatyvias priemones, ugdomas mokinių smalsumas, pastabumas, atkaklumas, iniciatyvumas, formuojamas pozityvus jų santykis su aplinka, kritinis mąstymas, vertybinės nuostatos, kuriamas palankus emocinis fonas. Ši klasės kryptis įgyvendinama bendradarbiaujant su Šiaulių dailės galerija.

 

STREAM ugdymas – pasitelkus šešias skirtingas mokslo sritis (S – mokslas (Science), T –technologijos (Technology), R – skaitymas (Reading) E – inžinerija (Engineering), A – menas (Art), M – matematika (Math) mokiniams sudaromos sąlygos atrasti ir įdomiai, įvairiapusiškai, patyriminiu mokymusi grįstais metodais pažinti juos supantį pasaulį. Veiklų metu mokiniai atlieka bandymus, aiškinasi procesų priežastis ir pasekmes, kelia klausimus ir patys ieško atsakymų.

 

Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas – dalyvaujant veiklose susipažįstama su svarbiausiomis asmeninių finansų valdymo temomis, aiškinamasi, kodėl svarbu taupyti, taip pat planuoti savo biudžetą, atliekamos įvairios praktinės, gyvenimiškus įgūdžius ugdančios veiklos.

 

Tarptautiškumo plėtojimas – dalyvaudami įvairiuose tarptautiniuose projektuose, bendraudami su bendraamžiais iš kitų pasaulio šalių mokiniai stengiasi praktiškai pažinti skirtingas šalis, jų kultūras, bendravimo tradicijas, ieško tarpusavio sąsajų, pažįsta savo tautinį savitumą ir mokosi jį vertinti, lavina užsienio kalbų įgūdžius.

 

Lapkričio mėn. vyko pirmoji klasės krypčių įgyvendinimui skirta Klasės diena. Aktyvios, į patyriminį ugdymąsi orientuotos veiklos organizuotos socialinių partnerių erdvėse: Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Šiaulių Dailės galerijoje, Šiaulių katedros parapijos vaikų dienos centre, Šiaulių pasienio užkardoje, Gestų kalbos vertėjų centre, Vytauto Didžiojo universitete, „Aušros muziejuje“, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir kt.

 

Pradinių klasių mokiniai lankėsi bibliotekose, susipažino su naujausiomis ir daugiausiai skaitytojų dėmesio sulaukusiomis knygomis, skaitė pasakas, kūrė komiksus, muziejuose gilinosi į šalies ir miesto istoriją, analizavo gruodžio švenčių papročius, gamino kalėdinius patiekalus, leidosi į žygį, fotografavo žymius miesto objektus, kūrė apie juos pristatymus, žaidė interaktyvius žaidimus.

 

Vyresnių klasių mokiniai susipažino su pasieniečio, kinologo, burnos higienisto, finansininko, vertėjo profesijomis, kūrė komiksus ir filmukus, aiškinosi svarbiausius finansinio raštingumo principus, mokėsi gestų kalbos pagrindų, išbandė kūrybiškumą ugdančius metodus, bendraudami su svečiais iš JAV ugdėsi šnekamosios anglų k. įgūdžius.

 

Klasių krypčių įgyvendinimas progimnazijoje padeda ne tik tikslingai, orientuojantis į mokinio asmenybės ūgtį, plėtoti socialinės partnerystės ryšius, bet ir turtinti ugdymosi procesą, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gyvenimiškus įgūdžius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.