Mokinių atostogos – mokytojų profesiniam tobulėjimui

Rita Naruševičienė
,
LSU Kėdainių „Aušros” prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių atostogos, ko gero, yra geriausias laikas mokytojų profesiniam tobulėjimui, kuris yra būtina sąlyga siekiant ugdymo kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, kuriant palankią ugdymosi aplinką. Profesinis tobulėjimas padeda mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui plėtoti profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinti ir gilinti žinias, pasirengti diegti švietimo politikos, ugdymo naujoves, taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas. O iššūkiai ir naujovės mūsų tikrai laukia – tai ir atnaujinamas ugdymo turinys, ir įtraukusis mokymas. Tam reikia ruoštis atsakingai ir nuosekliai.

 

Visą mokinių atostogų savaitę mūsų progimnazijos mokytojų bendruomenei buvo sudarytos sąlygos dalyvauti praktiniuose mokymuose „Olimpinių vertybių ugdymo programos įgyvendinimas”, vyko metodinių grupių pasitarimai: kolegialus mokymasis dėl MS „Teams“ aplinkos, interaktyviųjų lentų panaudojimo galimybių, skaitmeninių užduočių kūrimo, mokinių veiklų vertinimo, mokytojai analizavo atnaujintus bendrųjų ugdymo programų projektus, klausėsi programų pristatymų įrašų, vyko diskusijos. Savaitės eigoje kryptingai dirbo progimnazijos STEAM, EKO, veiklos kokybės įsivertinimo, kalėdinių renginių organizavimo darbo grupės, vaiko gerovės komisija.

 

Lapkričio 9 d. progimnazijoje organizuota metodinė diena, kurios metu mokytojai ir specialistai vykdė mokymų, seminarų, konferencijų idėjų sklaidą, pristatė pranešimus, kuriuos skaitė konferencijose. Buvome susipažindinti su jaunimo mokymosi iš patirties programa „DofE”, kuri nuo birželio mėnesio pradėta vykdyti ir mūsų įstaigoje, pristatyti pamokose ir projektinėje veikloje naudotini skaitmeniniai įrankiai, aptarti skaitymo sutrikimų įveikimo būdai, įtraukiojo ugdymo galimybės ir pagalba mokiniams, turintiems raidos sutrikimų, pasidalyta tarptautinės STEAM konferencijos atgarsiais. Šios dienos metu pasidžiaugėme aktyviais, entuziastingais mokytojais, kurie ir sunkiu laikotarpiu vykdė programos „Erasmus+” projektus, dalyvavo mobilumuose Kroatijoje. Mūsų psichologas išsamiai reflektavo progimnazijos psichosocialinio rizikos vertinimo išvadas, pateikė pasiūlymų bendruomenei. Buvo išsamiai aptarta pagalbos mokiniui teikimo programa koreguojant netinkamą mokinių elgesį. Popiet išklausėme labai įdomią neuromokslų daktarės D. Bagdžiūnaitės paskaitą „Neurolyderystės įgūdžiai: sprendimų priėmimo ir motyvacijos mechanizmai”.

 

Visa mokytojų bendruomenė pozityviai ir optimistiškai nusiteikusi laukia grįžtant mokinių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.