Mokinio individuali pažanga: naujų galimybių paieškos

Neringa Juškevičiūtė, Ina Poškuvienė
,
Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojos

Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojai, ieškodami mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, vertinimo ir įsivertinimo, palankių aplinkų kūrimo būdų, mokosi ne tik Lietuvoje, bet patirties semiasi ir tarptautiniuose projektuose, kursuose. Kadangi viena iš prioritetinių mokyklos veiklos sričių yra mokymosi be sienų organizavimas, 2019 m. progimnazija pradėjo vykdyti „Erasmus+“ programos projektą „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“. Jo tikslas – skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines mokyklos ir už mokyklos ribų esančias aplinkas, atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų, efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį, stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių.

 

2019 m. spalį vyko pirmasis projekto mobilumas Florencijoje (Italijoje). Dvi progimnazijos mokytojos dalyvavo kursuose „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“, per kuriuos kartu su kolegomis iš Estijos, Bulgarijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos kalbėjo apie naujus aktyviuosius ugdymosi metodus, gilinosi į dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę, pastarųjų vertinimo svarbą ir galimybes, diskutavo apie palankaus mikroklimato ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimo būdus.

 

Po mobilumo mokytojos įgyta patirtimi dalijosi su kolegomis metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdyje, naujus mokymosi metodus taikė vesdamos integruotas lietuvių kalbos ir gamtos ir žmogaus pamokas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.