Mokaisi pats – motyvuoji kitus

Aldona Šliažaitė
,
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogė

Mokymosi visą gyvenimą idėja vienija Lietuvos suaugusiųjų švietėjus, skatina mokytis patiems ir savo pavyzdžiu motyvuoti kitus. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai ne vieną vasaros dieną skyrė mokymuisi, bendravimui ir bendradarbiavimui su kitų centrų kolegomis, kad galėtų tinkamai pasiruošę pasitikti naujus mokslo metus.

 

Adragogai drauge mokėsi su Tauragės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro kolegomis. Tauragiškiai viešėjo Kėdainiuose. Kartu dalyvavo seminare „Nuotolinio mokymo(si) organizavimas Moodle aplinkoje“. Apie kokybiško mokymosi organizavimą „Moodle“ aplinkoje patarimais dalijosi Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto vyriausioji specialistė Danutė Pranckutė. Nuotolinis mokymas vienas populiariausių mokymosi būdų suaugusiems, dirbantiems, turintiems šeimas, vaikus auginančioms motinoms. Plėtodami mokinių nuotolinio mokymosi galimybes Tauragės ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrų andragogai ruošia medžiagą nuotoliniam mokymuisi I–II gimnazijos klasėse, nes nuotolinis mokymasis jau taikomas III–IV gimnazijos klasėse. Seminare tobulino testų rengimo ir medžiagos kėlimo „Moodle“ aplinkoje įgūdžius. Lektorė Danutė Pranckutė atsakė į visus andragogų klausimus.

Andragogai dalijosi ir gerąja patirtimi. Svečiai iš Tauragės pristatė vykdomą projektą, o Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus veiklos kryptis, pakvietė kolegas aplankyti Paberžę.

 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai mokymąsi tęsė patys svečiuodamiesi Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Jie dalyvavo seminare „Aktyvūs mokymosi metodai ugdymo procese“. Suaugusieji susiduria su vis naujomis ir greitai kintančiomis situacijomis, reikalaujančiomis kaskart naujų žinių, mokėjimų ir įgūdžių, kuriems formuoti reikia ieškoti ir naujų mokymo(si) būdų. Mokymui būtina suteikti interaktyvumo, skatinti kritinį mąstymą, diskusijas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai su kolegomis aktualizavo ne tik aktyvius mokymosi metodus, bet ir jų galimybes taikyti ugdant suaugusiuosius. Gamtos apsuptyje aptarėme darbus, pasidalijome gerąja patirtimi ir kartu pailsėjome. Džiaugėmės, kad neužklupo žadėtoji audra. Tik bendraudami ir bendradarbiaudami įgyjame įvairios patirties, kyla naujų idėjų.

 

Andragogai kompetencijas tobulino, naujų idėjų sėmėsi ir Trakuose, kur vyko mokymai, organizuoti pagal projektą „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“. Dviejų dienų mokymuose „Kolegialus vertinimas“ kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, mokyklų andragogais dalyvavo ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro suaugusiųjų mokytojai.

Mokymų lektorė doc. dr. Gintautė Žibėnienė priminė, kas yra kolegialus vertinimas, kiek jis svarbus suaugusiųjų vertinimo sistemoje. Lektorė supažindino su pasauline kolegialaus vertinimo samprata, taikoma praktika. Buvo aptarta, kaip mokytojas įsivertina savo veiklas ir save, kas yra ugdymo komanda. Išsiaiškinta, kokie komandų tikslai, gerosios praktikos pavyzdžiai ir galimos veiklos. Taip pat analizuota, kas svarbu kokybiškai pamokai, pamokos stebėjimo galimybės ir kt. Mokymų vadovė pateikė pamokų stebėjimo užduočių pavyzdžių, skirtų kolegialiam grįžtamajam ryšiui, pristatė modulius, skirtus kolegialiam pamokų stebėjimui. Lektorė doc. dr. Gintautė Žibėnienė pabrėžė, kad „kolegialus grįžtamasis ryšys yra laikomas viena efektyviausių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo formų, nes mokytojai, siekdami suprasti sudėtingas savo pamokos situacijas, pasitelkia kito nuomonę“. Tiek pedagogai, tiek andragogai tobulėja profesine prasme, nes savo matymą ir suvokimą papildo kito matymu ir suvokimu.

 

Kolegialus vertinimas yra svarbus ugdymo kokybės užtikrinimo ir geros mokyklos komponentas. Susirinkę į mokymus suaugusiųjų mokytojai ne tik aiškinosi teorijas, diskutavo, bet ir taikė teorines žinias praktikoje. Darbo grupėse pagal kolegialaus vertinimo etapus išbandė metodus, pristatė juos vieni kitiems, papildė atliktus darbus savo įžvalgomis.

 

Patyrę mokymosi ir poilsio dermę, įgiję naujų žinių, patobulinę bendrąsias kompetencijas, pasidaliję gerąja patirtimi, išmokę kolegialaus vertinimo ir kitų svarbių dalykų andragogai patvirtino, kad mokytis kartu – smagu, mokytis niekada nėra vėlu, o mokydamasis pats motyvuoji kitus, esi pavyzdys savo suaugusiems mokiniams.

 

Lauros Paulauskienės ir straipsnio autorės nuotraukos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.