Metodinis renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“

Rūta Būtautė
,
Kauno Petrašiūnų prog-jos direktorės pavaduotoja ugdymui

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno Petrašiūnų progimnazijos organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“ Kauno Petrašiūnų progimnazijos vadovai ir mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su Kauno miesto ir respublikos mokytojais.

 

Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorė Antanina Džiugienė pabrėžė sutelkto komandinio darbo, klasių vadovų darbo kokybės, grįžtamojo ryšio, vertybinių nuostatų dermės ir jų laikymosi, dalijimosi patirtimi ir pagalbos svarbą galutiniam tikslui – kuo dažnesnei mokinio sėkmei nuotolinio mokymo laikotarpiu.

 

Pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė pristatė pagalbos teikimo mokiniams ir mokytojams sistemos pagrindinius principus, iššūkius, su kuriais susidūrė progimnazija organizuodama nuotolinį mokymą, pasiteisinusias švietimo pagalbos mokiniui specialistų darbo formas, metodus, pristatė tyrimo rezultatus, pasidžiaugė, kad net 82 proc. mokinių tėvų gerai ir labai gerai vertina progimnazijos organizuojamo nuotolinio mokymo kokybę.

 

Matematikos mokytoja metodininkė Ligita Minkauskienė pristatė vykdytame „Erasmus+” Strateginių partnerysčių KA2 projekte „Išmanusis matematikos mokytojas“ sukurtą mobiliąją programėlę „SMART APP“, skirtą matematikos mokytojams ir 5–6 klasių mokiniams (pateikiami įvairaus sudėtingumo uždaviniai, lavinamas kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, pritaikoma kaupiamajam vertinimui). Pedagogė taip pat dalijosi „Microsoft PowerPoint” programos įrankiu „Office Mix”, kuriuo įgarsindama pamokas ir rašydama skaidrėse rašikliu, demonstruoja uždavinių sprendimus ir demonstravo „Jambord”, „Google Drawings” įrankių panaudojimo patirtį, sritis, kuriose jie ypač efektyvūs, įgalina taikyti įvairias mokymosi strategijas, individualizuoti ugdymą ir padeda mokiniams patirti sėkmę.

 

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Dangira Mikalauskienė pristatė skaitmeninius įrankius, reikšmingus nuotolinės pamokos efektyvumui, galimybei mokiniams patirti mokymosi sėkmę: quizlet.com (susipažinimui su nauja leksika parenkant užduotis  pagal mokinių gabumus, kartojant užduotis savo pasirinktu laiku), quizizz.com (paprasta sukurti testus žinių patikrinimui), learningapps.org, wordwall.net (galimybė mokytojams ir mokiniams kurti labai įvairias, skirtingo sudėtingumo užduotis, jas patikrinti ir gauti informaciją apie mokinių pažangą). Mokinių kūrybiškumo ugdymui tinka programa wordclouds.com, o app.genial.ly mokinius nukreips atlikti užduotis „pabėgimo kambariuose“.

 

Tikybos mokytojas metodininkas Rolandas Jakušovas pristatė Office 365 programas „Nuotraukos“, „Microsoft Sway“, „Microsoft Lens“, padedančias mokytojams įvaizdinti ir interaktyviai pateikti mokymo turinį minimaliomis laiko sąnaudomis. Nesudėtingas šių programų valdymas leidžia mokiniams greičiau pasiekti norimą rezultatą kuriant interaktyvius vaizdinius pranešimus. Pažintinei kūrybinei mokinių veiklai siūlė naudotis „Hacking Stem“  portale pateikiamais paruoštais projektais, leidžiančiais patiems išbandyti ir pritaikyti žinias praktiškai.

 

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Ričardas Gasiulis pristatė naudojamus netradicinius  mokymo metodus, galimybes atskleisti mokinių gebėjimus, realizuoti pomėgius kuriant interneto svetaines, pasirinkto dizaino trimačius objektus, mokymosi mokant metodo pritaikymą kuriant interaktyvius kryžiažodžius, testus chemijos bei fizikos žinių pasitikrinimui, mokymo(si) proceso žaidybinimą mokytojo sukurtuose virtualiuose „pabėgimo kambariuose“ bei mokiniams patiems kuriant žaidimus. Pasidalijo patirtimi naudojant įrankius interaktyvaus turinio kūrimui: programine įranga Wix, Crossword Labs, Google Forms, Scratch, Kodu Game Lab, Paint 3D, Thinglink, H5P. Pranešime akcentavo, kad nuo skirtingų mokinių poreikių įvertinimo dažnai priklauso mokymosi sėkmė, todėl organizuodamas nuotolinį mokymą palieka mokiniui laisvės ir laiko apgalvoti, ieškoti ir atrasti, dalytis įgytomis žiniomis.

 

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Saulė Eimutienė pristatė darbalapių bei interaktyvių skaitmeninių užduočių kūrimo galimybes „Liveworkseets“ platformoje. Praktiniais pavyzdžiais pademonstravo wordart.com, quivervision.com programų ir „Google Jamboard“ skaitmeninės interaktyvios lentos panaudojimo galimybes nuotolinėse pamokose. Pasidalijo dalyvavimo „e-Twinning“ projekte „Mano miestas Europos Sąjungoje“ patirtimi, nauda mokiniui.

 

Socialinė pedagogė metodininkė Vilija Ramonienė ir fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Greta Šiūšienė pranešime „Mokinių poreikių tenkinimas vykdant integruotas pamokas ir projektus“ pristatė vykdytas įdomiausias integruotas pamokas, socialinių – prevencinių, sveikatinimo projektų „Be patyčių“, „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“, „Sveikas aš, sveikas tu – sveika bendruomenė šaunu“ veiklas, dalijosi patirtimi, kaip įdomiai organizuoti veiklas, kad mokiniai išliktų fiziškai aktyvūs, mankštintųsi, suvoktų sveikos gyvensenos svarbą.

 

Dailės mokytoja metodininkė Kristina Gagienė pasidalijo patirtimi, kaip sėkmingai telkti klasės bendruomenę, pristatė mokinių savivaldos kuravimo patirtį, pokyčius, kurie vyko mokinių savivaldai organizuojant renginius nuotolinio mokymosi laikotarpiu. Dalijosi netradicinių dailės pamokų idėjomis, integruotų pamokų kūrybiniais rezultatais, atradimais, kaip panaudoti nuotolinio mokymo sąlygas mokinių individualių kūrybinių poreikių tenkinimui. Mokytoja tiki, jog kuriant palankų ugdymo kontekstą, visi mokiniai gali patirti sėkmę meninėje, socialinėje, projektinėje veikloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.