Metodinė-praktinė konferencija „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“

Božena Zimblienė
,
Vilniaus l.-d. „Gabijėlė“ direktorė, mokytoja ekspertė
Sigita Žusinienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui, vyresn. mokytoja

XXI a. ankstyvojo ugdymo edukologija ir pedagogika patiria reikšmingų pokyčių: vaikas nebėra suprantamas kaip maža, vis tobulintina suaugusiojo kopija, vaikystė suvokiama kaip unikalus žmogaus raidos tarpsnis, kurio negalima nei skubinti, nei stabdyti. Nuo suaugusiųjų priklausomo ir pažeidžiamo vaiko sampratą keičia požiūris į vaiką kaip kompetentingą asmenybę. Atnaujintas ugdymo turinys, kai daugiausia dėmesio skiriama mokinio kompetencijoms ugdyti, kelia naujų reikalavimų pedagogams, kaip tinkamai, kokybiškai, šiuolaikiškai ir inovatyviai organizuoti ugdymo turinį.

 

Užsiėmimų, kurie atrado kelią į mokyklą, sąrašas parodo, kokį turtą turime. Darbas popieriumi, kartonu, medžiu, oda, tekstile, verpalais, moliu, smėliu; karpymas, matavimas, lipdymas, modeliavimas, šablonų gaminimas, šildymas ir šaldymas, ekskursijos, maisto gaminimas, rišimas, pynimas, spalvinimas, užsiėmimai… Sąrašą, kaip teigia J. Dewey, galima tęsti be galo be krašto. Bet svarbiausia, kad ugdymo turinys, anot J. Dewey, teiktų nuoširdų pasitenkinimą darbu, rengtų naudingai veiklai ateityje, skatintų mąstyti ir diegtų socialines nuostatas. Vaikams reikėtų pateikti tai, kas nauja, įdomu, neatrasta ir nepažinta, šiuolaikiška ir inovatyvu, kas juos žavi, kas užima svarbią vietą Jūsų ugdymo turinyje. Svarbiausia, kad skatintų mąstyti, patirti.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ bendruomenė suorganizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“, kurios tikslas buvo skatinti aktyvų, efektyvų vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, sėkmingai plėtojant vaikų ugdomas kompetencijas. Pasidalyti gerąja patirtimi, žiniomis, praktika, pavyzdžiais, veiklos įgūdžiais, žaismingais metodais, priemonėmis, įrankiais, kuriuos taiko įvairiose veiklose (grupėje, lauke, išvykose, renginiuose, šventėse ir kt.). Dalytis smagiomis veiklomis, žaidimais, orientuotais į vaikų veiklas, idėjas, kurios skatina sėkmingą vaikų tobulėjimą, patirtimi, kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą, į vaikų įvairovę ir skirtingus ugdymosi poreikius orientuotą ugdymą, kaip užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę ir gerovę.

 

Konferencijos „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“ dalyvius ir klausytojus pasveikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Graciana Jagello, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ direktorė Božena Zimblienė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ ugdytiniai, atlikę dainą „Mylių Vilnių“ (Gražinos Jonušienės muzika, Danguolės Dubinienės žodžiai). Šiuo žaismingu, nuotaikingu, improvizaciniu pasirodymu visiems priminėme, kad Lietuvos laukia istorinis įvykis – Vilniaus 700 metų jubiliejus. Mažųjų vilniečių sveikinimas „Be sienų“.

 

 

Konferencijos dalyvius ir svečius pasitiko žaismingai, estetiškai vaikų, pedagogų ir tėvelių darbais išpuoštos darželio erdvės. Visus džiugino ir linksmai nuteikė ugdytinių sukurta draugiškiausių kalėdinių eglučių paroda „Gabijėlės giraitė“. Taip pat Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ ugdytinių, pedagogų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Čiurlionio spalvų simfonija“, vitražo karpinių paroda „Įsimintiniausi Vilniaus miesto architektūros siluetai vitražuose ir karpiniuose“, kūrybinio projekto „Vilnius mano akimis ir širdimi“ fotografijų paroda.

 

Respublikinėje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė:

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ vyresnioji mokytoja Jurgita Vasiliauskienė „STEAM priešmokykliniame ugdyme“, logopedė metodininkė Žaneta Šadbaraitė-Grigienė, vyresnioji socialinė pedagogė Edita Jasiulė, vyresnioji specialioji pedagogė Kristina Budrytė „Dėmesio ir socialinių įgūdžių lavinimo projektas“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė ir mokytoja metodininkė Edita Navardauskienė „Kaip kurti kūrybišką ir inovatyvų ugdymo kontekstą: Mažasis kalbos tyrinėtojas“.

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ mokytojos metodininkės Rasa Juršytė ir Valentina Trubickaja bei meninio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Kajėnaitė „Kompetencijų ugdymo galimybės priešmokykliniame amžiuje“.

Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Sakalauskaitė ir mokytoja metodininkė Nadežda Zalevskaja „Sėkmingo ir kokybiško ugdymo organizavimas per veiklas“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ mokytojos metodininkės Diana Markevičienė ir Inga Bajorūnienė, Šešėlių teatro vaikų pasirodymas su pristatymu „Lango istorija“.

Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ mokytoja Julija Gradeckienė ir Rima Lankevičienė pristatė pranešimą „Ekologiški vaikų žaislai: kaip nepasiklysti?“.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytoja ekspertė Dijana Borisovienė ir mokytoja metodininkė Milita Čelkonienė pristatė pranešimą „Kur slypi ugdymosi sėkmė? STEAM ir žaismė ugdymo(si) procese“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Geniukų kalvė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Palvinskienė pristatė praktikumą „Žaidžiame su klasika žiemą“.

Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio vyresnioji mokytoja l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kojalienė skaitė pranešimą „Mąstymo žemėlapių ir STEAM veiklų taikymas ikimokykliniame amžiuje“.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė ir vyresnioji mokytoja Silva Mikučionytė-Bingelienė pristatė pranešimą „Patirtys, stiprinančios vaikų ir pedagogų galias“.

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Violeta Einikienė pristatė pranešimą „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas naudojant STEAM metodą“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ vyresniųjų mokytojų Vitos Lupeikienės ir Ievos Petruškevičienės pranešimas apie „Inovatyvus ugdymas kasdieninėje veikloje“.

Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ vyresniųjų mokytojų Sandros Petrauskienės ir Vitalijos Turevičienės žaismingas, spalvingas pranešimas „Spalvų galia“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Ramelienė skaitė pranešimą „Socialinio pedagogo funkcijų išplėtimo galimybės įtraukiajame ugdyme“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Geniukų kalvė“ mokytoja metodininkė Danutė Truncienė skaitė pranešimą „Veiklų ir renginių takeliu į pažinimo pasaulį“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ vyresniųjų mokytojų Irenos Jankauskienės ir Ingos Daškevičienės puikus pranešimas „Inovacijos ir tyrinėjimas – kelias į sėkmingą vaiko ugdymą(si)“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ vyresniosios mokytojos Zitos Paliulytės pranešimas „Inovatyvaus patirtinio ugdymo plėtojimas ikimokyklinukų veiklose“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ vyresniosios socialinės pedagogės Editos Jasiulės pranešimas „Socialinio elgesio mokymo programos ir jų įgyvendinimas“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ vyresniosios meninio ugdymo mokytojos Justinos Grigonienės pranešimas „Vaikų muzikinis ugdymas darželyje taikant įvairias ugdymo priemones ir metodus“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ logopedės metodininkės Viktorijos Merkelienės ir vyresniosios logopedės Jolantos Sakalauskienės projekto „Lauko abėcėlė“ pristatymas. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ logopedė metodininkė Žaneta Šadbaraitė-Grigienė skaitė pranešimą „Neurožaidimai kalbos ugdymo užsiėmimuose“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ vyresnioji mokytoja Simona Šatkuvienė dalijosi gerąja patirtimi, kaip žaismingai kurti ugdymo(si) aplinką ir rasti vaikų herojų, metų tema dirbant su vaikų grupe. „Tas išdykęs Dinozauras“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ mokytoja metodininkė Marytė Balčiuvienė pristatė žaismingą pranešimą „Mokausi žaisdamas“. Stendinius pranešimus konferencijai pristatė šie dalyviai:

 • Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ – vyresnioji mokytoja Jurgita Vasiliauskienė, vyresnioji mokytoja Simona Šatkuvienė, mokytoja metodininkė Marytė Balčiuvienė – „Augu, kuriu, žaidžiu ir pažįstu“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ – mokytoja metodininkė, l. e. p. direktorė Ingrida Urbanavičiūtė, mokytoja ekspertė Regina Dabužinskienė – „Kaip pagelbėti vaikams atrasti septynis vaikystės stebuklus?“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ – mokytoja metodininkė Svetlana Gerasimenko, vyresnioji mokytoja Anžela Jankovskaja – „Pasakos su ST(R)EAM. Misija įmanoma?!“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ – mokytoja metodininkė Renata Pavlovič, mokytoja metodininkė Beata Gumuliauskienė – „Patirčių įvairovė ugdant kūrybingą vaiką“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ – vyresnioji mokytoja Violeta Petrovičeva – „Arbatėlę aš geriu – sveikatėlės daug turiu“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ – vyresnioji mokytoja Jovita Marcinkevičienė, vyresnioji mokytoja Rima Kazlauskienė – „Nykštukai nuo Vilniaus stogų“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ – vyresnioji mokytoja Oksana Kablučko, mokytoja Asta Ropytė-Keršienė – „Patirtinis vaikų ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėje“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ – vyresnioji mokytoja Danuta Voronovič, vyresnioji mokytoja Janina Ivickaitė – „Rudens žaidimai“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“ – mokytoja Olga Kazmina, mokytoja Snieguolė Zbarauskienė – „Užsispyrimu kūrybiškume siekiame tikslo“.
 • Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ – mokytoja metodininkė Ivona Garkavenka, mokytoja metodininkė Česlava Kuzminska – „Metodinių priemonių įvairovė ir nauda“.
 • Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis – mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Bindokaitienė, vyresnioji mokytoja Janina Šliogerė – „Kas mums įdomu? Kuriame žaisdami“.
 • Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ – mokytoja Rima Lankevičienė, mokytoja Julija Gradeckienė – „Iš mažos gilės į galingą ąžuolą“.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ – mokytoja metodininkė Lina Virbalienė, mokytoja Rasa Budrienė – „Stebiu, atrandu, kuriu“.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems žodinių, praktinių, stendinių pranešimų rengėjams, kurie pasidalijo savo gerąja patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.