Metodinė diena „Sužinojau–dalinuosi–pritaikau praktiškai“

Lina Bernadickaitė
,
Panevėžio „Žemynos“ prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Tobulėjimas – tai tam tikra paskata. Žmonės, siekiantys tobulėjimo, beveik visuomet turi stiprų atsakomybės jausmą“, „Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą.“ (Čarlis Dikensas)

 

Balandžio 24 d. Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje vyko metodinė diena „Sužinojau–dalinuosi–pritaikau praktiškai“. Šio renginio tikslas – pasidalyti žiniomis ir idėjomis, kurias mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai įgijo dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skatinti bendrauti, bendradarbiauti, gilinti ir tobulinti kompetencijas.

Renginio pradžia skirta emocijoms, jų svarbai mokytojo darbe, gyvenime. Mokytojams buvo pasiūlyta išsirinkti, kokių emocijų vedami jie atėjo į renginį: laimingi ir linksmi, smalsūs, draugiškai nusiteikę, susidomėję, pilni vilčių, o galbūt nuliūdę ar susierzinę.

 

Pirmoje metodinės dienos dalyje, kuri vyko klasėse mokytojus suskirsčius atsitiktine tvarka (po 5–6 mokytojus), buvo pristatomos šios temos:

 • „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas, remiantis Čekijos ir Vokietijos švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo naudojimo patirtimi“ (atsakinga mokytoja Giedrutė Skorupskienė);
 • „Kaip mažiau kenkti sau ir aplinkai? Misija: nulis“ (atsakinga mokytoja Nijolė Vaičiulytė);
 • „Kūrybiškumo ugdymas pamokoje (muzikos)“ (atsakinga mokytoja Edita Jurgėlienė);
 • „Antras žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programos pristatymas“ (atsakinga mokytoja Vida Pučkienė);
 • „Informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“ (atsakinga mokytoja Lina Žukauskienė);
 • „Darbas su nemotyvuotais klientais“, „Savižudybių intervencija švietimo įstaigoje“ (atsakingos Inga Skodytė, Ilona Skrudupienė);
 • Skaitymo skatinimo renginys „Eilėraščiai iš namų“ (atsakinga bibliotekos vedėja Neringa Juknevičienė);
 • „Menas šalia mūsų: lipdymas iš netradicinės plastinės medžiagos, vitražo tapymas ant stiklo, kubistiniai muzikos instrumentai, kinų kaligrafija“ (atsakinga mokytoja Palmyra Šimaitenė);
 • „Mokomės žaisdami“ (ugdomieji žaidimai vaikams) (atsakinga mokytoja Ligita Buraitienė);
 • „Dalykinė integracija“ (atsakinga mokytoja Jolita Petkevičienė).

 

Po intensyvaus darbo klasėse – refleksija aktų salėje. Kiekviena grupė turėjo pristatyti: ką sužinojo išklausę vieną ar kitą pranešimą, kokia nauja informacija buvo pateikta, kokių iškilo klausimų, diskusijų, kokias kompetencijas patobulino, pateikti praktinę užduotį visiems renginio dalyviams.

 

Išvados

Mokytojai pagilino ir patobulino jau turimas kompetencijas: asmeninę (atsakomybė ne tik už savo, bet ir visos grupės darbą, noras tobulėti, nebijoti išreikšti savo nuomonę ir / ar suklysti), socialinę (mokymasis iš kitų, žinojimas, kad žinias pritaikys savo darbe, gyvenime), pažinimo (siekis kuo daugiau sužinoti, patirti kūrybinius atradimus), mokėjimo mokytis, informacijos valdymo (gebėjimas atrasti naujus mokymosi šaltinius), komunikavimo (ne tik klausyti, bet ir išgirsti, dirbti kartu su kolegomis, vertinti ne tik savo, bet ir kitų darbą).

 

Išklausę įvairius pranešimus mokytojai sužinojo:

 • internetinių svetainių nuorodas, skirtas skaitymo ir klausymo kompetencijoms ugdyti (užsienio kalba);
 • interaktyvių vadovėlių panaudojimo pamokoje, skatinant ir motyvuojant mokytis, ypač diferencijuojant ir individualizuojant darbą, galimybes;
 • susipažino su interaktyvių informacijos kūrimo ir valdymo priemonių sąrašu apie galimybę mokytis pasaulio universitetuose, neišeinant iš namų; įrankius minčių žemėlapiams kurti, tekstinės ir vaizdinės informacijos kūrimo programas ir kt.;
 • lipdymo iš netradicinių plastinių medžiagų, vitražo tapymo ant stiklo, kinų kaligrafijos, kubistinių muzikos instrumentų paslapčių;
 • apie galimybes įkurti edukacines erdves mokykloje: „Raganos darželyje“, „Skambanti siena“, „Istorijos akordai“, „Meteorologinė stotis“ ir pan.;
 • apie transporto, netvarių produktų, elektros prietaisų žalą, naudojamų cheminių medžiagų savybes, jų poveikį žmogui ir aplinkai, cheminių medžiagų elgseną gamtoje;
 • apie motyvuotus ir nemotyvuotus asmenis, kokie yra savižudybės požymiai, kokių reikia imtis veiksmų gresiant savižudybei;
 • emocijų valdymo meno, penkių pojūčių – klausau, matau, jaučiu skonį, liečiu, užuodžiu – svarbą gyvenime, kad intelektualūs vaikai nebūtinai yra kūrybingi.

 

Metodinė diena „Sužinojau–dalinuosi–pritaikau praktiškai“ pavyko. Mokytojai diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi, patobulino bendrąsias kompetencijas. O tai stiprina bendrystės jausmą, skatina kolegialų bendradarbiavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.