Matematiniai žaidimai

Nauji mokymosi būdai ir priemonės visada yra būtini, norint ugdymo(si) procesą padaryti patrauklų ir išugdyti savarankišką, kritiškai mąstančią asmenybę. Europoje matematinės kompetencijos šiuo metu yra vienos reikalingiausių, bet dauguma mokinių mano, kad tai sunkus ir sudėtingas mokslas. Tad jungtinė penkių šalių mokytojų komanda nusprendė inicijuoti projektą, išplečiantį matematikos mokymo(si) erdves ir galimybes už klasės ribų, taip skatinant motyvaciją, susidomėjimą, keliant matematinį raštingumą, įgūdžius, kuriant naujus mokymo(si) metodus ir būdus.

 

Vienintelė šalyje Šiaulių logopedinė mokykla, kurioje ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vykdo „Erasmus+“ strateginės mokyklų partnerystės projektą „Matematiniai žaidimai“ (angl. „Math games“), finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pagrindinis projekto tikslas – siekti, kad matematinių žinių būtų mokomasi ir įgyjama už klasės ribų, panaudojant kitokius mokymosi metodus, taip keliant mokinių motyvaciją ir gerinant jų pasiekimus. Dar vienas projekto tikslas – mokinių mainai, skatinantys ne vien matematinį, bet ir kalbinį bei kultūrinį pažinimą. Tarptautiniame projekte mokyklos bendruomenė dalyvauja pirmus metus ir bendradarbiauja su mokyklomis partnerėmis iš Turkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Italijos. Visų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai turi skirtingų gebėjimų. Šis projektas išskirtinis tuo, kad jį įgyvendinant bendradarbiauja mokytojai ir mokiniai, kurie dalydamiesi savo gerąja patirtimi kuria pozityvią mokymosi aplinką, analizuoja mokinių poreikius, jų gebėjimus, sieja tai su matematiniu ugdymu ir bando rasti veiksmingiausias edukacinių veiklų formas, tinkančias įvairioms mokykloms, neatsižvelgiant į jų specifiką.

 

Projekto narės – Lietuva, Rumunija ir Turkija – savo šalyje jau rengė po vieną susitikimą, per kuriuos organizuotos įvairios veiklos. Jose matematikos mokymasis pateikiamas kitaip: buvo kuriamos dainos, eilėraščiai, surengta vieša paroda Šiaulių miesto erdvėse „Linksmoji matematika“ (angl. „Math is fun“), kuriose eksponuotos mokinių sukurtos linksmosios matematikos užduotys, galvosūkiai. Vietoj pamokų buvo organizuojamos interaktyvios kūrybinės matematikos dirbtuvės, per jas mokiniai ir mokytojai iš penkių šalių praktiškai išbandė matematinius įvairaus komandinio darbo metodus, dalijosi gerąja patirtimi, skatindami vieni kitų domėjimąsi matematika, tobulindami užsienio kalbos, geografijos ir kultūrines žinias, lyderystės bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Taip pat organizuojamos įvairios papildomos veiklos, pavyzdžiui, atvirų durų dienos, per kurias visa susirinkusi bendruomenė dalyvauja bendrose veiklose, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, mokinių diskusijos, pokalbiai „eTwinning“ platformoje, vaizdo konferencijos, rengiami mokinių pristatymai apie matematiką.

 

Prie projekto sėkmės reikšmingai prisideda mokyklų bendruomenės. Pasak aktyviai renginiuose ir užsiėmimuose dalyvaujančių pedagogų, vaikai smalsiai ir noriai atlieka užsienio mokytojų parengtas užduotis, žaidžia bendraamžių iš Italijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos pamėgtus žaidimus, laukia bendrų švenčių. Tėvų nuomone, bendros projekto veiklos suartina ir sustiprina mokyklos bendruomenę, vaikų pasitikėjimą savimi, ugdo pažinimo kompetencijas keliaujant, bendraujant su kitataučiais.

2018–2019 m. m. numatomi dar du mokinių ir mokytojų vizitai į Bulgarijos ir Italijos mokyklas. Per juos matematikos bus mokomasi pagal temas „Matematika judant“ (angl. „Math in motion“) ir „Matematika ir formos“ (angl. „Math in shapes“). Bus rengiamos apklausos, skatinama domėtis, kaip matematika gali daryti įtaką sveikai gyvensenai, kuriami loginiai žaidimai, geometriniai žaislai, integruojama matematika ir istorija, sportas, geografija.

 

Rūta Lanauskienė

Mokyklos direktorė

Rasa Kavaliauskienė, Ieva Juozapavičiūtė

Mokytojos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.