„Mąstymo mokykla“ – ne tik profesiniai mokymai, bet ir asmeninis tobulėjimas

Liudmila Šumilova, Rasa Žukauskienė
,
Vilniaus l.-d. „Gėlynas“

Šiuolaikinėje visuomenėje ypač svarbus kūrybingumas ir noras keistis, tobulėti, kritiškai mąstyti ir vertinti gautą informaciją. Manome, kad tik reflektyviai, kūrybiškai ir kritiškai mąstantis žmogus gali būti produktyvus, kūrybingas, nuolat tobulėjantis ir siekiantis gerovės. Be to, tik šiomis savybėmis pasižymintis žmogus gali jas perduoti ir sėkmingai ugdyti besiformuojančias asmenybes. Todėl pedagogui svarbu nuolat tobulėti.

 

Valstybinio audito ataskaita parodė, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas nepakankamai veiksmingai. Pedagogai renkasi trumpalaikius kvalifikacijos tobulinimo renginius, kurie nesuteikia užtektinai galimybių įgyti naujų kompetencijų ir jas pritaikyti darbo praktikoje. Todėl Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ pasirinko kitokį kvalifikacijos tobulinimo būdą – ilgalaikius „Mąstymo mokyklos“ mokymus.

Mokymai vyksta kas 2–3 savaites, kiekviena mokymo sesija pradedama nuo refleksijos, aptariami pasiekimai ir pateikiama nauja medžiaga. Tokio mokymų organizavimo modelio privalumas yra tas, kad pedagogas, įgijęs tam tikrą žinių dalį, iš karto gali bandyti šias žinias panaudoti praktiškai. Po kiekvienos mokymų sesijos, įsisavinus vis daugiau informacijos, „Mąstymo mokyklos“ metodika pradedama naudoti vis dažniau ir natūraliai įsilieja į ugdymo turinį.

 

„Mąstymo mokyklos“ metodikos elementų taikymo pristatymas / Liudmilos Šumilovos nuotr.

„Mąstymo mokyklos“ metodika padeda vaikams suvokti ir spręsti įvairias problemas, ugdyti individualius mąstymo būdus ir įpročius, kurie padėtų tinkamai reaguoti susidūrus su sunkumais, mokymosi iššūkiais ir kasdieniais sprendimais. Visi šie vaiko gebėjimai yra ypač svarbūs sėkmingam ugdymosi procesui užtikrinti ir yra išskirti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Vaikų pasiekimų grupė, apimanti iniciatyvumą ir atkaklumą, tyrinėjimą, problemų sprendimą, kūrybiškumą ir mokėjimą mokytis, jungia nuostatas ir gebėjimus, būtinus plėtoti visoms kitoms pasiekimų sritims. Todėl jaučiame ypatingą „Mąstymo mokyklos“ mokymų naudą ugdydami vaikus kasdienėje veikloje, skatindami ne tik kognityvinius gebėjimus, bet ir reflektyvų, kūrybišką, kritinį mąstymą.

Kadangi metodai yra labiau pritaikyti vyresnio amžiaus vaikams, susidūrėme su sunkumais bandydami panaudoti įgytas žinias darbe su ankstyvojo amžiaus ugdytiniais. Tačiau per „Mąstymo mokyklos“ užsiėmimus nuolat diskutuojame ir sprendžiame įvairius klausimus, todėl įgytos žinios padeda kūrybiškiau pažvelgti tiek į ugdymo procesą, tiek į įsisavintas metodikas, integruoti jas kasdienėje veikloje.

 

Jaučiame, kad „Mąstymo mokyklos“ mokymai ne tik moko naujų ugdymo, žinių perdavimo metodikų, bet ir padeda mums tobulėti asmeniškai. Asmeniniai ir bendri apmąstymai, idėjos ir refleksijos apie įvairių mąstymo įrankių, technikų ir strategijų panaudojimą atveria galimybes suvokti „Mąstymo mokyklos“ metodų potencialą ir galimybes. Nuolat aptariami rezultatai, dalijimasis patirtimi ir į kasdienį darbą integruojami nauji mąstymo procesai padeda aiškiau įžvelgti ir formuoti įstaigos viziją, poreikius ir kultūrą. „Mąstymo mokyklos“ mokymai suteikia mums naudą ne tik kaip pedagogams, bet ir kaip asmenybėms, siekiančioms nuolat tobulėti.

Už organizuojamus mokymus ir nuolatinį skatinimą tobulėti norime padėkoti lektorei Giedrei Lečickienei. Taip pat už galimybę dalyvauti mokymuose ir gautą finansavimą dėkojame Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui.

 

Literatūros šaltiniai:

  1. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2012. Prieiga internetu: lietuva2030.lt/lt.
  2. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, 2014. Prieiga internetu: sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf.
  3. Valstybinio audito ataskaita. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, 2016. Prieiga internetu: vkontrole.lt/failas.aspx?id=3526.
  4. thinkingschoolsinternational.com/.
  5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014. Prieiga internetu: smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.