Marijampolės profesinio rengimo centre projekto veiklos sutelktos į sunkumų patiriančius mokinius

Monika Lunskutė
,
projekto vadovė

Kalbėti apie sunkumų patiriančius mokinius nepakanka, būtina imtis priemonių. Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenė 2019–2022 m. dalyvavo „Erasmus+“ programos projekte „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (angl. „Inclure sans Exclure“). Realūs darbai ir atrastos veiksmingos priemonės įsiliejo į sunkumų patiriančių mokinių ugdymo(si) procesą.

Partnerysčių galia

 

Mokinių patiriamų mokykloje emocijų spektras yra labai platus. Priklausomai nuo to, kokių emocijų – teigiamų ar neigiamų – mokinys daugiau patiria ir kurios iš jų yra labiau dominuojančios, priklauso mokinio mokymosi motyvacija, mokymosi rezultatai, socialiniai ryšiai ir besiformuojantys asmenybės bruožai. Tenka pripažinti, kad mokinių, patiriančių neigiamų emocijų ir įvairių sunkumų, tik daugėja. Bendradarbiavimas su partneriais iš Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos įkvėpė ieškoti naujų opios problemos sprendimo būdų.

 

Projekto tarptautinių mokymo(si) veiklų metu atrastos ir taikomos priemonės, galinčios padėti mokiniams, patiriantiems sunkumų, labiau įsitraukti į mokymosi procesą, lengviau spręsti iškilusias problemas. Informacija dalijamasi su kitomis švietimo įstaigomis, pastebimas mokinių mokymosi rezultatų, tarpusavio santykių gerėjimas. Džiugu, kad sunkumų patiriančių mokinių progresas jaučiamas ne tik ugdymo procese – didėja mokinių įtrauktis ir į neformaliojo švietimo veiklas. Mokiniams geriau pavyksta susitvarkyti su kasdien iškylančiomis problemomis ir prisitaikyti prie pokyčių.

Apie projekto veiklas

 

Marijampolės profesinio rengimo centro visuose skyriuose buvo suburtos mokytojų ir mokinių darbo grupės. Buvo atliktas mokinių požiūrio į emocinę ir socialinę aplinką tyrimas IQES sistemoje. Vykdant projektą ir tarptautinių mokymo(si) veiklų metu buvo organizuojamos įvairios veiklos formos: edukacinės-kultūrinės išvykos, dalyvauta respublikinėse konferencijose, paskaitose, seminaruose, vedamos diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai žaidimai, pokalbiai-diskusijos (grupėje ir individualiai), įvairi popamokinė veikla. Per vykdomas veiklas buvo ieškoma veiksmingiausių sunkumų patiriančių mokinių įtraukties metodų.

Taikomi metodai, orientuoti į pozityvaus elgesio skatinimą

 

Taikant priemones, padedančias sunkumų patiriantiems mokiniams, svarbus vaidmuo tenka mokykloje dirbantiems specialistams: socialiniam pedagogui, grupės vadovui, dalyko mokytojams, nuo kurių kompetencijos ir noro padėti priklauso jų mokinių požiūris į mokymąsi ir sėkmingas integravimasis į visuomeninį gyvenimą. Sprendžiant mokinių emocijų ir elgesio problemas svarbiausia gerbti mokinį, išsiaiškinti jo poreikius ir problemų sprendimo perspektyvas. Visi taikomi metodai orientuoti į pozityvaus elgesio skatinimą, įtrauktį ir sėkmingą mokymosi proceso užbaigimą. Šiuos metodus galite rasti projekto interneto svetainėje isweb-eu.eu.

 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.