Lektoriaus įžvalgos pasiekimams gerinti: ar dirbsime šiuolaikiškiau ir keisime mokinių mokymąsi

Vincas Tamašauskas
,
seminarų lektorius, mokytojų praktinės veiklos vertintojas, laisvasis mokytojas ekspertas

Šiuolaikiškai pamokai reikia gražių proveržių ir tikrų mokytojų patirties sklaidos. Žvelgsime holistiškai – tobulėsime kompleksiškai. Šios įžvalgos rekomenduojamos mokytojams, dalyvavusiems mano organizuojamuose seminaruose, kaip papildoma medžiaga. Mokiniams reikalingi mąstantys, savikritiški, kūrybingi, nebijantys iššūkių ir naujovių mokytojai, suprantantys, kad šiandieninis mokinys kitoks, kad jis nebegali mokytis mechaniškai, kad jam itin svarbi sąsaja su gyvenimo praktika, motyvacija, individuali pažanga. Tikiu, kad seminarų dalyvių pamokose mokiniai nebijos bandyti, klysti, klausti, mokytis iš savo klaidų, gebės bendrauti ir bendradarbiauti, vertinti ir įsivertinti savo išmokimą, jie supras, kad tai yra jų mokymosi variklis, būtina mokymosi proceso dalis. Pagalba mokytojams kurti savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią mokymo(si) sistemą. Juk šiandien itin aktualu tobulinti pasiekimų vertinimo gebėjimus, t. y. vertinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Tikiu, kad šie seminarai duos naują impulsą pasiekimams ir individualiai pažangai optimizuoti. Mokymas kitaip: patrauklios aktyviosios veiklos, prasmingi namų darbai, tyrinėti, atrasti, pritaikyti, kurti ir svajoti… Veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius: skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo individualios pažangos. Aktyviomis veiklomis pamokose, įgyvendinant įtraukties principą, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, reikalingus ugdyti ir teikti kiekvienam mokiniui reikalingą pagalbą ir paslaugas.

 

Mokytojų atsinaujinimas neatsiejamas nuo profesinės veiklos, kurią lemia didelė atsakomybė. Mokytojo veikla paremta individualia, motyvuota iniciatyva, aktyvumu. Ar mokytojas lyderis dalijasi lyderyste ir atsakomybe su kitais? Tariamės dėl skirtingų mokymosi poreikių mokinių mokymo, veiksmingų praktikų integravimo, tiriamosios projektinės veiklos organizavimo. Čia pateikiami mokytojo praktiko (seminarų lektoriaus) patirties fragmentai ir atspindimas jo požiūris. Naudokite savo kvalifikacijai tobulinti, bet tai reikia daryti prisilaikant protingumo kriterijus atitinkančiais būdais, kaip atrasti tinkamiausius metodus, siekiant pamokose įdarbinti kiekvieną mokinį. Pradėkime mokslo metus metodiniu renginiu „Mokytojau, tobulėk, pažink mokinius ir jiems padėk savivaldžiai mokytis“, su tikslu orientuotis į kiekvieno mokinio poreikius per ugdymo rezultatų analizę ir individualios pasiekimų pažangos ūgtį. Daugumai mokytojų yra neramu, kaip mokytis su ir iš savo kolegų, keistis idėjomis ir mokomąja medžiaga. Mes, lektoriai, savo paslaugas siūlome mokyklų bendruomenėms ir miestų ar rajonų dalykiniams-metodiniams susivienijimams. Čia pasimato mokytojo dalykinės kompetencijos ir profesionalumas, ypač puoselėjama tyriminė ir savo veiklos įsivertinimo kompetencija. Svarbu ugdymo turinio ir proceso pamokoje prieinamumas pagal poreikius ir lygias galimybes. Paprastai ir suprantamai kalbėkime apie nuolatinį reikalingą pagalbos teikimą mokiniui, padedantį savivaldžiai mokytis ir, aišku, gerai jaustis klasėje. Tai pirmas žingsnelis sklandžiai pereiti prie įtraukiojo ugdymo: bendradarbiavimas, tiriamoji veikla, mokinio įgalinimo būdai, atsilikimo įveikimo strategijos ir metodai.

 

Ieškome kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės. Man svarbu pastoliavimas ir pagalba vaiko sėkmei. Tariamės ir diskutuojame, kaip išlaikyti bendravimo ir drausmės balansą, kaip nepasiduoti mokinių, jų tėvelių ir įsigalėjusių korepetitorių manipuliacijoms. Turime užtikrinti saugumą ir galimybę mokiniui būti savimi, nebijant, kad bus atstumtas. Išskiriu labai svarbią sritį – bendruomeniškumas (tarimasis, rūpinimasis vieni kitais, pagalba, vienybė, narystė ir t. t.). Tai mokinių motyvavimo ir paramos jiems, nors ir menkiausios pažangos pripažinimas. Mokytojų veikimas kartu, siekimas mokinių pasiekimų pažangos, aktyvių veiklų organizavimas, diferencijavimas sudaro palankias prielaidas įtraukiajam ugdymui. Pasitelkime gerai organizuotą metodinę veiklą mokykloje, kuri tikrai padeda tobulinti gebėjimą planuoti ir įgyvendinti aktyvų mokinių mokymąsi šiuolaikiškoje pamokoje. Mokinių skirtybių suvokimas, atpažinimas padeda nukreipti procesą siekti pažangos. Diferencijavimo apimtis mažina mokykloje išnagrinėtas ir įvaldytas pastoliavimas, t. y. motyvuoja mokinius dalyvauti veiklose, kiekvienam patikėti savo jėgomis ir tikėti mokymosi sėkme.

 

Šiuolaikiškos pamokos planavimo procese mokykloje svarbiausia: mokytojų diskusija, konkretūs patarimai vienas kitam, įvairios rekomendacijos ir pavyzdžiai. Svarbi mokytojo veiklos sritis – išmokti tinkamai planuoti savo pamokas, trumpai ir suprantamai užsirašyti, siekti kūrybiškumo, veiksmingumo, rezultatyvumo. Patirtis patvirtino, kad mokiniui geriausia mokytis kartu su bendraklasiais: bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti bendroje veikloje (ypač projektinėje tiriamojoje) ir čia parodyti savo gebėjimus. Pamatykite įtraukiojo ugdymo esmę: teikti kiekvienam mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, teisingai vertinti, prasmingai įsivertinti ir, aišku, optimizuoti savo veiklos veiksmingumą. Tik suplanavęs savo veiklą mokytojas nebijos savo mokinių, jų tėvų, o juos supras. Planuojant pamokas svarbus lankstumas ir nuoseklumas, kuris užtikrina galimybę kiekvienam mokiniui pademonstruoti žinojimą.

 

Individuali pažanga mokantis planuoti, stebėti, analizuoti ir koreguoti. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir prasmingo mokinių įsivertinimo praktika pamokoje turėtų uždegti ir motyvuoti, daug komunikuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, klausti… Stebėjimas, analizavimas ir fiksavimas – teisingo vertinimo pagrindas, todėl ieškokime ir tobulinkime savo darbui tinkamiausias teisingo vertinimo ir prasmingo įsivertinimo veiklas. Reikia sutelkti savo veiklą į vertinimo kultūros auginimą, individualią pasiekimų pažangą ir pasiekimų gerinimą. Daugiau dėmesio šiuolaikiškoje pamokoje reikėtų skirti formuojamajam vertinimui, teikiant informaciją apie mokinių daromą pažangą. Tam reikia sistemingo pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio. Efektyvu yra grįžti prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų. Tai stūmoklis į pamoką kaip procesą, kuris padeda tobulinti aktyvias veiklas (metodus), gerinančias mokinių pasiekimus. Mokinių vertinimas labai svarbi šiuolaikinės pamokos dalis. Tai skatina mokytis. Vertinimas turėtų būti lankstus ir teikti informacijos apie pamokos mokymosi uždavinių įgyvendinimą. Vertinimas ir ateityje bus svarbiausia modernios pamokos dalis. Pagalvokime, ar vaikai geba įsivertinti, nustatyti tobulintinas sritis. Mokytojo kaip vadovo, patarėjo vaidmuo – padaryti vertinimą integruota mokymo ir mokymosi dalimi. Tada mokytojas gali veiksmingiau mokyti, išsiaiškinti mokinių mokymosi pažangą. Taigi išmanyti vertinimo ir įsivertinimo formas, metodus, kriterijus, strategijas – svarbiausias kiekvieno mokytojo uždavinys.

Kita vertus, kalbant apie perdėtą dėmesį vertinimui tiktų toks posakis: „Vien svėrimu paršiuko neužauginsi.“ Tikrą sėkmę lemia išsikelti tikslai ir grįžtamasis ryšys.

 

Įgalinantis vadovavimas mokymuisi. Pradėkime nuo sprendimų priėmimo: skirtingi metodai, mokymo priemonės, edukacinės erdvės, aplinkos, kurios padeda išvengti kliūčių, taikant paramą kiekvienam mokiniui, kuris susiduria su mokymosi kliūtimis, arba negebantiems sėkmingai dalyvauti bendrame mokymosi procese.

 

Negaliu likti nuošalyje, kai kas tik nori kalba apie mokyklą, mokytojus, PUPP ir VBE rezultatus. Siūlau pradėti mokslo metus metodiniu renginiu ar seminaru didaktinei kompetencijai tobulinti. Siekiu nuolat pats tobulėti ir padėti kolegoms, nes visiems reikia keistis ir tobulinti savo darbą, dalytis sukaupta patirtimi.

 • Šiuolaikiška pamoka, orientuojama į mokinių poreikius: mokomės ir augame kartu su vaikais.
 • Itin gabių ir įvairių specialiųjų poreikių turinčių mokinių savivaldaus mokymosi aktyvinimas.
 • Įgalinantis vadovavimas mokinių mokymuisi, veiksmingam grįžtamajam ryšiui, teisingam vertinimui ir prasmingam įsivertinimui.
 • Įtraukiojo ugdymo link šiuolaikiškoje pamokoje: diferencijavimas, pastoliavimas ir personalizavimas.
 • Tiriamųjų projektinių veiklų sėkmės „Pagaukime sėkmę drauge“.
 • Ar dirbsime šiuolaikiškiau?

 

Noriu pasiūlyti dar kelis seminarus – mokymus mokyklų visų dalykų mokytojams, kad būtų galima pasirinkti temas ir jų modulius. Pavyzdžiai.

 • Mokymosi pasiekimų gerinimas: rasti, suprasti ir pritaikyti:
 • Atsilikimo įveikimas sklandesniam perėjimui prie įtraukiojo ugdymo.
 • Mokytojo aktyvus vaidmuo (drąsesnis, laisvesnis) šiuolaikiškoje pamokoje: iššūkiai, permainos, galimybės ir pokyčiai.
 • Aktyviųjų veiklų pamokose mugė „Tiriu mąstau, svajoju ir kuriu“.
 • Mokinių mokymosi pamokose sėkmės: savivaldumas mokantis, personalizavimas ir pastoliavimas.
 • Individualios pažangos matavimas ir analizavimas, gerinant mokininių mokymosi pasiekimus.
 • Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas ir įsivertinimas pasiekimams optimizuoti:
 • Aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis pamokoje.
 • Aktyviųjų veiklų (metodų) organizavimas įtraukiojo ugdymo sėkmei.
 • Kiekvieno mokinio individualios pažangos ūgtis (sistema mokykloje ir metodinėje grupėje).
 • Grįžtamojo ryšio teikimas.
 • Formuojamasis vertinimas – efektyvi strategija ugdymo kokybei ir teisingumui.
 • Pokyčiai šiuolaikiškos pamokos vadyboje:
 • Skirtingų mokymosi poreikių mokinių kokybiško mokymosi keliai ir klystkeliai.
 • Kaip orientuojamės į mokinių poreikius pamokoje.
 • Mokinių motyvavimas ir mokymosi džiaugsmo didinimas.
 • Įtraukiojo ugdymo keliu: kaip mokome mokinius mokytis ir gerai jaustis pamokose.
 • Integruotų tiriamųjų veiklų pamokose (mokymasis tyrinėjant) planavimas, organizavimas ir vertinimas.

 

Tai medžiaga mokytojams, kurie nori dirbti kitaip. Pasisėmę seminaruose ar mokymuose patirčių, idėjų galėsite toliau mąstyti apie patrauklių aktyviųjų veiklų pamoką. Tai daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pasiekimams bei individualiai pažangai. Vinstonas Čerčilis yra pasakęs: „Sėkmę sudaro žingsniavimas nuo vienos nesėkmės prie kitos, tik neprarandant entuziazmo.“

Į mano organizuojamus seminarus „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“ renkasi mąstantys, savikritiški, kūrybingi, nebijantys iššūkių ir naujovių mokytojai, suprantantys, kad šiandieninis mokinys kitoks, kad jis nebegali mokytis mechaniškai, kad jam itin svarbi sąsaja su gyvenimo praktika, motyvacija, individuali pažanga. Jei jūsų mokiniai nebijo bandyti, klysti, klausti, mokytis iš savo klaidų, geba bendradarbiauti, įsivertinti, jei jie supranta, kad tai yra jų mokymosi variklis, būtina mokymosi proceso dalis, vadinasi, jūs esate potencialūs mano seminarų dalyviai.

Mano seminarai – tai klausimai, diskusijos, mokymasis vieniems iš kitų. Seminarų esmė – pasitikrinti, kiek mano mokymasis daro įtaką ugdytinių mokymuisi, jų pasiekimams ir daromai individualiai pažangai.

 

Bendraudamas su mokytojais, skatinu juos kurti savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią mokymo(si) sistemą. Juk šiandien itin aktualu tobulinti vertinimo gebėjimus, t. y. vertinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Mokytojai nuoširdžiai bendradarbiauja spręsdami problemas, su kuriomis dažnas susiduriame, nes tai priklauso nuo mokytojo asmenybės, mokinių motyvacijos ir aplinkos faktorių. Didžiausia vertybė – gera pamoka, kurioje stengėmės parodyti mokiniui, kad tai, ko jis mokomas mokykloje, yra bendra visuma, ne diskretiškų faktų rinkinys, o apie tą patį mokslo faktą galima kalbėti iš įvairių pozicijų ir įvairiais būdais.

 

Ypač daug dėmesio skiriame mokinių savivaldžiam mokymuisi mokytis: pamokos pradžioje primenamos technikos, kuriomis naudodamasis gimnazistas kur kas lengviau supranta ir įsimena medžiagą. Bent kartą per pusmetį mokytojai leidžia mokiniams patiems įsivertinti, aptarti mokymo metodų ir vertinimo sistemos efektyvumą. Mokytojai atsižvelgia į racionalius mokinių pasiūlymus.

Tikrai džiaugiuosi vertintų mokytojų atliktais darbais, bet tobulumui ribų nėra. Daug mokinių naudojasi miesto korepetitorių paslaugomis, o turėtų pakakti gimnazijos mokytojo pamokų ir pagalbos mokiniui valandų. Reikia tobulinti pagalbos mokiniui sistemą, dalintis sukaupta patirtimi. Mūsų mokytojai stengiasi dirbti taip, kad mokinių akys spindėtų, o veide būtų šypsena, nes juokiantis gaminasi natūralus morfijus, kuris žmogų ramina. Na, o besijuokiant patiems iš savęs ir savo problemų gyvenimas pasikeičia į gerą. Tunelio gale matau šviesą, ir tai ne priešais atvažiuojantis traukinys. Turime žinoti, ką darysime. Juk švietimo sistema inertiška – negalime numanyti, kas bus po 2–3 metų. Manau, kad mūsų aktyvumas, nuolatinis tobulėjimas padės tinkamai parengti mokinius ne tik PUPP ir VBE, bet svarbiausia – gyvenimui ir darbui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.