Korupcijos prevencija ugdymo įstaigose

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas ar kita, jeigu tai padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.

Lietuvoje korupcija auga kiekvieną dieną ir su ja kovoti yra labai sunku.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Viena iš korupcijos prevencijos priemonių yra kovos su korupcija programos. Tokias programas turi bene visos ugdymo įstaigos, siekiančios, kad korupcija netrukdytų jų veiklai.

Kas vyksta mokyklose?

 

Viena iš ugdymo įstaigų, kurios turi korupcijos prevencijos programas ir kruopščiai jas vykdo, – Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla. Prieš šešetą metų už aktyvų netradicinių antikorupcinių ugdymo metodų plėtojimą pamokose ir popamokinėje veikloje šios ugdymo įstaigos mokytoja Daiva Latožienė netgi buvo apdovanota.

V. Jurgučio mokykloje kasmet organizuojami susitikimai su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją, antikorupcinio švietimo temos integruojamos į pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą. Taip pat Palangos V. Jurgučio mokykloje kasmet bendruomenė informuojama apie įstaigos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą, esant būtinybei papildoma Mokyklos korupcijos prevencijos programa. Mokykloje numatyta pagal poreikį sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais. Taip tikimasi pagerinti žinių kokybę apie korupcijos prevenciją.

 

Mokykloje paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną – kasmetė tradicija. Vienais metais siekiant paįvairinti mokinių veiklą 7b klasės mokiniams organizuota atvira integruota istorijos ir dailės pamoka tema „Korupcijos užuomazgos seniausiųjų civilizacijų teisės normose“. Pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė ir dailės mokytoja Ramunė Grikštaitė. Pamokos tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą analizuoti šaltinius ir daryti išvadas bei perteikti jas kūrybiniame darbe. Siekta net kelių uždavinių: supažindinti mokinius su Hamurabio teisynu (red. past. Babilono valdovo Hamurabio teisės rinkinys, vienas seniausių pasaulio teisynų ir kartu geriausiai išlikusių rašytinių Mesopotamijos kultūros paminklų. Įstatymai užrašyti ant akmens, teisyną sudarė apie tris tūkstančius eilučių. Kodeksas reguliavo daugelį babiloniečių gyvenimo sričių (https://lt.wikipedia.org/wiki/Hamurabio_teisynas), atskleisti, kad Hamurabio teisynas veikė skirtingai įvairioms žmonių grupėms, formuoti korupcijos sampratą. Mokiniai nagrinėjo senovinius šaltinius, lygino tuo metu buvusią tvarką su šiandiena, buvo supažindinti su STT interneto puslapiu ir jame pateikta informacija.

Antroje pamokos pusėje mokiniai atliko kūrybinį darbą antikorupcijos tema.

 

Mokykla savo korupcijos prevencijos programa siekia ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

Štai Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla savo korupcijos prevencijos programa siekia mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją. Tuo tikslu mokiniai per integruotas pamokas supažindinami su savivaldos principais, ugdomos jų antikorupcinės nuostatos. Kasmet gruodžio mėnesį Tarptautinės antikorupcijos dienos proga mokykloje organizuojami įvairūs renginiai: paskaitos, piešinių, plakatų ir rašinių konkursai, apskritieji stalai, diskusijos, pokalbiai per klasių valandėles. Taip ugdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė pozicija. Per dvejus metus kartą organizuojami seminarai antikorupcine tematika mokyklos darbuotojams, šviečiama ir informuojama visuomenė, puoselėjama asmens dorovė, ugdomas pilietiškumas, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei samprata, periodiškai vykdomi įvadiniai mokymai asmenims, naujai priimtiems į mokyklą.

 

Šiais mokslo metais „Ryto“ pagrindinėje mokykloje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti vyko renginys, kuriame dalyvavo mokinių komandos iš įvairių savivaldybės mokyklų. Renginį organizavo Marijampolės moksleivių kūrybos centras, Marijampolės savivaldybės administracija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba. Renginį sudarė trys dalys: STT atstovė skaitė mokiniams paskaitą antikorupcijos tema, vyko viktorina-protų mūšis, kuriame dalyvavo mokyklos komanda, ir skaitmeninės kūrybos konkurso „Pažvelk į korupcijos problemą per kūrybą“ apdovanojimai.

 

Mokinių tarybos nariai Tarptautinės antikorupcijos dienos proga parengė stendą „Už Lietuvą be korupcijos“. Aštuntokai ir dešimtokai dalyvavo pamokoje-paskaitoje „Korupcijai – NE, sąžiningumui – TAIP“. Paskaitoje dalyvavo ir pasidalijo mintimis apie savo veiklą policijos pareigūnas Vaidas Miliauskas ir karo policininkė Natalija Mendus. Mokiniai buvo supažindinti su korupcijos priežastimis, pasekmėmis, vyko diskusija „Kaip aš pasielgčiau?“.

 

Ugdymo įstaigoje netgi sudarytos sąlygos telefonu, anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti), o gavus skundą tam specialiai sudaryta darbo grupė jį tyrinėja.

Dar viena korupcijos prevencijos srityje aktyvi ugdymo įstaiga – Druskininkų „Atgimimo“ mokykla. Korupcijos prevencijos programa mokykla siekia pašalinti korupcijos atsiradimo galimybes įstaigos veiklos sistemoje, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas, užtikrinti žmonių teises ir laisves. Šioje ugdymo įstaigoje netgi sudarytos sąlygos telefonu, anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti), o gavus skundą tam specialiai sudaryta darbo grupė jį tyrinėja. „Atgimimo“ mokykloje korupcijos prevencijos veikla yra integruota į ugdymo procesą. Pavyzdžiui, per dorinio ugdymo pamokas aptariamos tokios temos kaip: „Nusikaltimas kaip pramoga“, „Kas visuomenėje kontroliuoja moralės normas“, „Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu“, „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų laužymu“ ir t. t. Per lietuvių kalbos pamokas aptariamas vertybių suvokimas, diskutuojama apie asmeninę ir bendrą atsakomybę, per istoriją sužinoma žmogaus teisių istorija, o štai per pilietiškumo ugdymą – apie įstatymų pažeidimus ir pasekmes. Mokiniams per ekonomikos pamokas papasakojama apie verslo ir vykdomosios bei įstatymų leidžiamosios valdžios ryšius, viešuosius pirkimus, o per matematiką sužinomi statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje korupcijos prevencija integruojama ir į klasių valandėles – auklėtojai jas organizuoja antikorupcinėmis temomis 1 kartą per trimestrą. Taip pat rengiami mokinių konkursai antikorupcine tema (ne mažiau kaip 1 konkursas kiekvienais mokslo metais).

 

Pavyzdžiui, šiais mokslo metais aštuntokai per klasės valandėlę susibūrė mokyklos aktų salėje ir artėjančios Tarptautinės antikorupcijos dienos proga susitiko su Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėju Algimantu Petrausku, Druskininkų savivaldybės tarybos nare Gražute Kuneikiene (savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos pirmininkė). Susitikime dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Tumasonienė ir Druskininkų policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Edgaras Suchanekas.

Per šį susitikimą A. Petrauskas išsamiai papasakojo, kaip korupcija gali paveikti šalies ekonomiką ir vystymąsi. Svečias mokiniams pristatė, kad Lietuvoje korupcija auga kiekvieną dieną ir su ja kovoti yra labai sunku. Išsiskiria dovanėlės už paslaugą, nes vyresni Lietuvos gyventojai vis dar mano, kad gydytojui nunešti dovanėlę yra labai teisingas veiksmas, padedantis greičiau susitvarkyti savo reikalus.

 

D. Tumasonienė pranešė, kur Lietuvos pasienyje yra nurodyti telefono numeriai, kuriais skambinant galima pranešti apie neteisėtus ar įtarimą sukėlusius pasieniečių veiksmus: kyšio ėmimą, prastą per sieną važiuojančių žmonių patikrinimą. E. Suchanekas pradėjo įdomią diskusiją su mokiniais, klausdamas, ar normalu gydytojui mokėti už recepto išrašymą, ar teisėta būtų žmogui, suteikusiam tikslingą pagalbą, mokėti daugiau, nei jis prašo? Ar tokius veiksmus galima priskirti prie korupcijos? Aštuntokai mielai pasakė savo nuomonę ir drįso paneigti vieni kitų teiginius. Per susitikimą G. Kuneikienė paskatino domėtis visuomenės gyvenimu, politika, daugiau išmanyti apie korupcijos žalą visuomenės moralei, ekonomikai, vengti korupcijos reiškinių ir, sužinojus apie panašų įvykį, pranešti už tai atsakingiems asmenims.

Ši pamoka jaunajai kartai įrodė, kad su korupcija kovoti privalu ir mes turime kurti kitokią Lietuvą – be korupcijos.

 

***

Tai tik keletas aktyviai korupcijos prevenciją vykdančių mokyklų pavyzdžių. Matyti, kad ugdymo įstaigoms svarbu užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir ugdyti sąmoningą jaunimą. Juk korupcija – labiausiai klestinti ir politinę sistemą žalojanti yda. Korupcija neigiamai veikia daugelį valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių – politiką, ekonomiką, administravimą, teisinę ir socialinę sferą, visuomenės sąmonę ir tarptautinį požiūrį į valstybę. Taigi antikorupcija – tai kiekvieno iš mūsų iniciatyvus elgesys, prisidedantis prie skaidraus, sąžiningo ir teisėtumu grįsto valstybės valdymo.

 

Mūsų inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.